over sprak. Een boom meer of minder in Soest kwam er eigenlijk niet zo erg op aan; de 15 000,-- gold wel voor Amsterdam, maar niet voor ons, omdat wij er toch zoveel hebben. Ik meen, dat dit niet de juiste benadering is. De toestand van de loofbomen is dit jaar in het algemeen slecht als gevolg van de droogte. Wij hebben ook allemaal kunnen constateren, dat het bomenbestand langs de wegen in Soest, dat toch voor het milieu zowel wat de esthetica als wat de luchtzuiverheid betreft bijzonder essentieel is, ernstig achteruit is gegaan Ik zou het college daarom graag de belofte ontlokken, dat wij op korte termijn wat analyses krijgen van de oorzaken van deze achteruitgang, wat analy ses van de grondmonsters die daaromheen getrokken zijn, wat analyses die ons duidelijk maken hoe het met de bo men is Het opgraven en dichten van een gasleidinkje is naar mijn gevoel verre te verkiezen boven het laten afsterven van een oude boom. De door mevrouw Walter aangehaalde opmerking, dat er mensen zijn die de containers willen afschaffen, komt wat moeilijk bij mij over, Natuurlijk zijn er altijd mensen die de containers willen afschaffen, maar ik dacht toch, dat de containers een bijzonder grote bijdrage hebben geleverd aan het esthetisch milieu in de gemeente Soest, omdat voor zover ik kan constateren de ellende nu op eén plaats gecon centreerd is en dus niet over de gehele gemeente verspreid. Wat de bemonstering van rioolwater betreft, is het samen stellen van verordeningen natuurlijk een klein beetje een stap in de goede richting. Uit ervaring weet ik, dat het be monsteren van rioolwater een bijzonder moeilijke zaak is, waar je erg veel ervaring mee moet hebben, voordat je pre cies door hebt wat er allemaal mee aan de hand kan zijn en met welke apparatuur en hoe het moet gebeuren. Ik neem aan, dat wij dat toch in de gemeente zelf zullen willen blij ven doen Daarom wilde ik hierop echt de aandacht van het college vestigen De VOORZITTER schorst hierna, te 12 35 uur, de verga dering tot 13 30 uur (Tijdens deze pauze verlaat de heer Oldenboom de verga dering) Wanneer de vergadering is heropend, verleent de VOOR ZITTER het woord aan de heer Pieren De heer PIEREN: Mijnheer de voorzitter! Onze fractie onderschrijft volkomen uw opvatting over de werkwijze van de commissies Ook hetgeen de heer Van Poppelen hieromtrent heeft opgemerkt, heeft onze instem ming. Wij willen op deze kwestie nu niet verder ingaan. Over de gewestvorming wordt genuanceerd gedacht. Er zijn en worden vele besprekingen aan gewijd en vele studiecom missies dienaangaande ingesteld Ik kan daarom het verzoek van de heer Van Ee ondersteunen, de raad eens inzage te geven van de door hem bedoelde formulieren, omdat de ge hele problematiek van de gewestvorming in de komende periode onze grote belangstelling zal moeten hebben. Het geen op het ogenblik door de ambtelijke werkgroepen van het Samenwerkingsorgaan Eemland wordt verricht, verdient niets dan lof Toch is een klein woord van kritiek op zijn plaats. Zolang onze fractie in het orgaan is vertegenwoor digd, heeft zij nog geen enkele commissievergadering kun nen bijwonen Zij heeft daarvoor geen uitnodiging ontvan gen. Ik meen te weten dat dit met de andere leden die na mens Soest in een commissie zitting hebben, eveneens het geval is, hoewel ik nu bemerk, dat de heer Van Poppelen een vergadering heeft bijgewoond Op zo n manier komt het meedenken dat u in uw antwoord zo ter sprake bracht, onvoldoende tot zijn recht Wij moeten er in grote mate op bedacht zijn, dat er bureaucratie kan ontstaan Waakzaam heid op dit punt is daarom geboden De heer Van Ee heeft opgemerkt, dat een college van burge meester en wethouders zich niet te veel met detailzaken moet bezighouden. Uit ervaring is het mij volledig bekend, dat de burgerij een goede verhouding met het college op prijs stelt Aan de andere kant zijn er toch zaken die een be langrijke ontlasting voor burgemeester en wethouders kun nen betekenen. Wij hopen dat ons voorstel om te komen tot het instellen van een commissie voor de beroepschriften - dat misschien op vele onderdelen gewijzigd en aangepast moet worden in de loop van 1972 zal kunnen worden ver wezenlijkt Mijn fractie heeft al jaren gepleit voor een doelmatig en direct gericht grondaankoopbeleid Wij kunnen niet anders consta teren, dan dat het grondaankoopbeleid in Soest goed func tioneert. Wij willen ons volledig scharen achter hetgeen de heer Van Poppelen daaromtrent heeft opgemerkt. Wij kun nen ons niet voorstellen, dat de persoon die de heer West- dijk blijkbaar zo heeft aangevallen, niet weet dat het om een beleid van het gemeentebestuur gaat en dat hij daarvoor bij college en raad dient te zijn Mijn fractie zou graag het voorstel van de heer Van Poppe len willen ondersteunen om een onderzoek in te stellen naar het kostenverschil tussen hoog- en laagbouw. Bij onze algemene beschouwingen hebben wij de gehele kwestie van de samenlevingsopbouw naar voren gebracht. Daarover hebben wij niet veel vernomen, Het kan natuurlijk zijn dat de samenlevingsopbouw helemaal verdisconteerd is in de toekomstvisie van het college Het verschil in kosten van hoog- en laagbouw zal in het kader van zo'n samenlevings opbouw bekeken moeten worden. De kwestie van de goedkope woningen is een heel moeilij ke Allerwegen ontmoet het plan van Marcel van Dam zeer veel lof Nu weet ik wel dat deze zaken nog helemaal moe ten uitkristalliseren, maar mijn fractie betreurt het toch wel, dat het college op dit plan om tot goedkope woningen te komen, niet is ingegaan Natuurlijk, de betrokken minis ter zal een belangrijke vinger in deze pap hebben, maar ge let op het feit dat de regio Eemland tot een probleemge bied moet worden gerekend, zal getracht moeten worden om, wanneer dit plan tot realisering komt, daarvoor de no dige toewijzingen te krijgen, Het was ons volkomen bekend, dat het college de gege vens over de huurharmonisatie voor 1 december moet in sturen Het ging er ons niet om, vóór deze datum het glo bale plan dat het college moet insturen, ter inzage te krij gen, maar daarna, omdat de huurharmonisatie een dusdanig groot probleem is, dat ten aanzien daarvan verwacht moet worden dat in het jaar 1972 vele grote en ingewikkelde kwesties aan de orde zullen komen. Wij willen daarom vra gen of het college het globale plan ter inzage wil leggen en afhankelijk van de problemen die het tegenkomt, het huur beleid in de raad aan de orde wil stellen. Dit zal natuurlijk afhangen van hetgeen de werkgroep tegenkomt. Het zal het college bekend zijn, dat in den lande bij vele gemeentebe sturen met betrekking tot de huurharmonisatie grote pro blemen bestaan en vraagtekens worden gezet. Maar dat niet alleen: wat weet de burgerij van de huurharmonisatie? Er wordt over dit onderwerp gesproken en geschreven, maar men weet niet wat de feitelijke consequenties zijn. Geluk kig komt nu waarschijnlijk in het begin van 1972 onze eerste voorlichtingskrant uit Het gehele vraagstuk van de huurhar monisatie zal in dit nummer op een goede, overzichtelijke wijze moeten worden behandeld, Mevrouw Walter heeft over de toekomstvisie en de doel stellingen uitvoerig gesproken. Ik ben het met de heer Van Poppelen volkomen eens, dat men in deze moet waken voor een zeker perfectionisme. De heer Van Ee heeft ge steld, dat men iedere keer moet kunnen bijsturen. Ik geloof dat de heer Van Poppelen en de heer Van Ee in feite het zelfde bedoelen Zodra nieuwe werkmethoden en nieuwe

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 195