denkbeelden opkomen, zal het beleid moeten worden bij geschaafd, maar men moet wel degelijk oppassen voor per fectionisme, want dit is ook een vorm van bureaucratie. Zoals opgemerkt is, kan in verband met de rijksweg door Soest van een noodsituatie worden gesproken Ik hoorde vanmiddag dat een oude man daar twintig minuten heeft, staan wachten en ten slotte door een gemeente ambtenaar over de weg is geleid. Het zal daarom goed zijn, gauw te bezien of de weg over de Eng kan worden verbeterd, of dat die financieringsmiddelen kunnen worden verkregen, waardoor tot realisering van de weg over de Eng kan wor den gekomen Wanneer wij een toekomstvisie van Soest wil len krijgen, moet men zich deze weg met ongelijkvloerse kruisingen eens indenken In een visioen zie ik deze weg al liggen. Het zal een belangrijke verbetering voor de gehele verkeerssituatie in Soest betekenen Bij de rijksoverheid zal met kracht om de nodige financieringsmiddelen moeten worden gepleit. Hetzelfde geldt voor de weg Soest Amers foort Toen de verkeersnota werd behandeld heeft mijn fractie gevraagd, hoe het precies met deze aansluiting zit Met de protestants-christelijke en de rooms katholieke frac tie zijn wij van mening dat in 1972 over deze zaak eens een visie dient te worden gegeven Het efficiencyonderzoek is een moeilijke kwestie, Indertijd is een uitvoerig onderzoek ingesteld bij de dienst gemeente werken De raad heeft steeds gevraagd om inzage van dit rapport, hetgeen rot nu toe nog niet is gehonoreerd. Dat is de reden waarom dit punt al enkele malen bij de begrotings behandeling naar voren is gekomen Inmiddels zijn bepaal de onderdelen van gemeentewerken ook weer bekeken Wij sluiten ons aan bij het verzoek van de V V.D -fractie, deze rapporten in een commissie aan de orde te stellen De heer Van Ee sprak in dit verband over de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan en de heer Van Poppelen over de com missie voor openbare werken Men kan van mening verschil len welke commissie hiervoor ie meest aangewezen instel ling is. Er zullen ongetwijfeld ook financiële aspecten aan de kwestie verbonden zijn, zodat ook de financiële commis sie inzage van de stukken zal willen hebben Men zou daarom tot de conclusie kunnen komen, dat de gehele raad daarin gekend moet worden Het college zegt dan: Dat doen wij niet, want er zitten misschien bepaalde vertrouwe lijke aspecten in. Daarop zou men dan weer kunnen zeggen, dat het seniorenconvent deze zaak moet bekijken Hoe het ook zij, ik verzoek het college in ieder geval om inzage van de rapporten te geven, opdat de raad dan een indruk kan krij gen hoe de zaak in elkaar zit en wij voor het jaar 1973 een discussie over dit punt misschien achterwege kunnen laten Wat de kwestie van het grof vuil betreft, ondersteunen wij de motie van de V V D -fractie Dat gebeurt niet veel en in de landelijke politiek ziet men het helemaal niet Wethouder EBBERS: Omgekeerd wel De heer Pieren: Mijnheer de voorzitter. Er zijn wat het grof vuil betreft nog zeer veel problemen Ik mopper al jaren lang over de vervuiling Je kunt je er dood aan ergeren Nu de gemeente Soest containers heeft geplaatst, komen men sen uit Veenendaal, Zeist en Utrecht en zelfs uit Bussum hier hun vuil naar toe brengen Daar moeten wij wat aan doen. Wij moeten deze zaak dus niet alleen in de regio Eemland, maar zelfs ook met gedeputeerde staten bespre ken. Ook de kwestie van de zandgaten moet én regionaal én met het provinciaal bestuur terdege worden opgenomen De mo tie van de V.V D -fractie om een onderzoek te gaan instel len in het kader van de aanschaffing van een auto, wordt door onze fractie terdege ondersteund Ik wijs er hierbij op, dat wij helemaal geen antwoord hebben gekregen ten aanzien van de kwestie van de mentaliteitsverandering. Die mentaliteitsverandering zien wij ook in samenhang met de samenlevingsopbouw. In andere gemeenten worden vele positieve resultaten bereikt met het inschakelen van de schooljeugd; in vele gemeenten zijn school- en kindertui nen Daarmede kweekt men bij de jeugd al iets van een ze kere mentaliteit. Ik geloof dat wij ouderen er niet meer rijp voor zijn, want wij ouderen smijten dikwijls het vuil in bossen of plantsoenen Wij moeten echt beginnen bij de jeugd Want dan kunnen wij misschien bewerkstelligen, dat een zekere agressie die er onder de burgerij leeft ten aan zien van alle mogelijke onderdelen, bij de jeugd wordt om gebouwd Sprekende over agressie, kom ik meteen bij de sportsubsi- dies, bij de subsidie aan de sportstichting. Gisteravond werd ik om ongeveer kwart voor twaalf opgebeld door een aan tal zeer verontruste verenigingsbestuurders die in de krant hadden gelezen over bevnezing van sportsubsidies Zij heb ben het natuurlijk wel even uit het verband gerukt Het be vriezen van sportsubsidies mag nooit leiden tot een bevrie zing van subsidies aan de sportverenigingen Als het die kant wel uitgaat, is het duidelijk dat een groot aantal men sen wier kinderen lid van een sportvereniging zijn (er zijn verenigingen waarvan hele gezinnen lid zijn) op grond van de hoge contributies die in Soest aan een sportvereniging moeten worden betaald, zeggen: Kap ermee, je mag geen sport meer bedrijven Wat krijgen we dan? Dan krijgen we de vernielingen die in het rapport van de dienst gemeente werken zo nadrukkelijk naar voren komen; dan krijgen we ook weer een agressie Kinderen moeten hun spanningen kwijt Als ze dat niet kunnen doen in hun activiteiten in bijv. een sportvereniging, gaan ze hun agressie op straat bot vieren met uitingen van vernielzucht en wat dies meer zij. Dit onderwerp is te moeilijk om er in deze raadsvergade ring over te praten. Ik zou over de agressie die er onder het Nederlandse volk en onder de Nederlandse jeugd leeft, wel eens een afzonderlijke vergadering willen hebben waarin wij ons via een brain storming verdiepen in de vraag hoe wij deze agressie kunnen tegengaan Ik meen dat wij deze agres sie alleen maar kunnen tegengaan door de burger eens wat meer op te jutten het besef van culturele waarden, tot meer besef van het verenigingsleven, door de burger weg te halen van zijn televisietoestel, via hetwelk men alleen maar agres sie ziet. Wij moeten proberen de burgers van Nederland in de toekomst te leren beseffen wat een grote culturele waarde, een gezond verenigingsleven en een gezonde licha melijke opvoeding betekenen Dit brengt mij ook bij de kwestie van het tekort aan gym nastieklokalen In 1954 waren er in Nederland 4500 gym nastieklokalen te kort; ik zou wel eens willen weten hoe veel wij er nu te kort komen in Nederland. De gymnastiek verenigingen in Soest en Soesterberg vangen veel op. Als in het toekomstige subsidiebeleid bijv. de subsidie aan de sportverenigingen zou worden aangetast door een zekere bevriezing die via de sportstichting in alle mogelijke vor men zou doorwerken, dan ontstaat er een zeer kritieke toe stand. Ik weet dat dit niet de bedoeling is, maar ik wil het voor alle duidelijkheid even stellen, omdat de burger, de verenigingsbestuurder ongerust is geworden door bepaal de zinsneden in de algemene beschouwingen die hier maan dagavond uitgesproken zijn. Zij hebben hier niet op de publieke tribune gezeten, maar zij hebben er het een en an der over in de krant gelezen en daaruit bepaalde verkeerde conclusies getrokken. Laten wij het er allen over eens zijn, dat wij in het subsidiebeleid ten aanzien van de plaatselijke verenigingen, sportverenigingen en culturele verenigingen, niets moeten bevriezen, maar ter zake in feite moeten sti muleren Onze fractie sluit zich volkomen aan bij hetgeen de heer Van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 196