Ee naar voren heeft gebracht ten aanzien van de toekomsti ge scholengemeenschap voor vwo Ook onze fractie is nl„ van mening, dat wij nu al in een structuurplan of een be stemmingsplan moeten gaan bezien waar wij die scholen gemeenschap zouden willen hebben Wij weten dat wij in Nederland zitten met het p-obleem van openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs in allerlei vormen Als wij moeten uitgaan van 60 000 inwoners of van een voedingsgebied van 100 000 inwoners, dan komt er in Soest nooit een katholie ke, een openbare, een christelijke of een bijzonder neutrale scholengemeenschap voo vwo; dan kunnen wij dat on derwijs hier gewoonweg afschrijven, dan moeten wij onze jonge burgers van Soest altijd maar naar Amersfoort, Hilver sum of Baarn sturen Maar er ligt hier een taak voor de wet houder, althans voor het college om te proberen de betrok ken bestuurders tot een zekere samenwerking te brengen Daar moet het heen Daarmede moeten wij niet wachten tot dat Soest 60 000 inwoners heeft Nee, dat moet morgen al gebeuren. Morgenochtend om negen uur moet u, mijnheer Dijkstra, al een briefje aan die mensen schrijven waarin u hen uitnodigt om dit probleem te gaan bespreken, want anders bent u weer te laat; u zegt wel dat deze scholenge meenschap hier over tien jaar nog met staat, maar ik ga randeer u, dat, als u niet morgenochtend om negen uur be gint met uw pogingen om de vereiste samenwerking tot stand te brengen, ze er over twintig jaar nog niet staat Ik vind het verheugend dat de V V D fractie ons in deze vol komen kan steunen Mevrouw Oranje weet wel, dat zolang zij in de raad zitting heeft, dit probleem ieder jaar weer op nieuw aan de orde komt Gelet op de hele problematiek van de onderwijszaken moeten wij hiermede spoed gaan be trachten en de voorbereidende besprekingen gaan voeren. Het dorpshuis is ook niet in twee jaar gebouwd, dat heeft ook zeventien jaar geduurd Ik moge thans even ingaan op het antwoord van de heer Ebbers. Ik mag dan allereerst opmerken, dat de motie die door de heer Van Ee gewijzigd is ingediend, door ons wordt ondersteund. Ik merk hierbij op dat ik heb begrepen dat het de bedoeling van de heer Van Ee is, dat deze motie ter ken nis wordt gebracht van alle betrokken instanties De vraag wat rijk en wat arm is, is een moeilijke vraag De een voelt zich rijk met f 20, de ander nog niet met f. 20 000,- Ons antwoord op de vraag of Soest tot de rijke dan wel tot de arme gemeenten behoort, is ons ingegeven door de opmerking van de provinciale griffie dat Soest tot de rijke gemeenten behoort Het verheugt mij dat de heer Ebbers wil trachten om in de loop van 1972 met een meerjarenbegroting te komen Ik weet dat daar ontzaglijk veel werk aan verbonden is. In aansluiting op onze opmerking ten aanzien van de Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen, moet ik nu zeggen: Ik ben er blij mee, dat Soest niet direct met deze problemen zit De heer Ebbers heeft nu nl medegedeeld, dat de griffie ter zake ten aanzien van Soest een bepaald be leid heeft gevoerd Het overleg dat te dien aanzien van de kant van Soest met de provincie is gevoerd, komt overeen met het slagvaardige beleid op het belang waarvan ik in eerste instantie gewezen heb Maai ik heb hiervan nooit ge hoord van de vertegenwoordiger van onze fractie in de fi nanciële commissie Er leeft wat dit betreft in onze fractie geen communicatiestoornis, maar ik vermoed dat de heer Ebbers hierover in de vergadering van de financiële commis sie niet heeft gesproken omdat hij zich door de openbaar heid van die vergadering geremd heeft gevoeld Als de heer Ebbers hetgeen hij hierover nu heeft medegedeeld, in de loop van 1971 eens had medegedeeld, dan hadden wij onze desbetreffende vraag niet in de algemene beschouwingen in het kader van deze begrotingsbehandeling behoeven te stel len. Over de deelgenootschappelijke taken wordt geschreven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ik zou willen voorstellen, dat de desbetreffende brieven eens voor de raadsleden ter inzage worden gelegd, opdat wij er eens een inzicht in kunnen krijgen wat er door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan het ministerie wordt geschre ven en zodat wij weten welke deelgenootschappelijke taken de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de orde heeft gesteld. Verleden jaar zijn wij nogal diep op het cultuurbeleid inge gaan Hoe het nu met Curema staat is een duistere zaak. Toch wil ik, gelet op de agressie die er bij de burgers leeft (niet alleen in Soest, maar overal in Nederland), het college verzoeken om te proberen in Soest een opbouwend en ge zond cultuurbeleid te vormen Wij moeten op een gegeven ogenblik echt af van het steeds maar streven naar een zeke re materiële welvaart Wij moeten eens met ons allen probe ren het echte welzijn te bevorderen. Dat welzijn kunnen wij ook bevorderen door de mensen een gezond cultuurbe leid te gaan geven Dat is een moeilijke zaak en ik weet dat de heer Dijkstra op bepaalde punten hierover misschien an ders denkt, maar desondanks zal hij in de loop van 1972 wat dit betreft met een duidelijker omschrijving in de aan biedingsbriefbij de begroting voor 1973 moeten komen dan nu voor 1971 en 1972 het geval is geweest. De heer JONKER: Mijnheer de voorzitter! Ten aanzien van de openbare commissievergaderingen zijn wij er verheugd over, dat de proef niet wordt teruggedraaid. Toch zijn wij van mening, dat hieraan verdere uitbreiding zal moeten worden gegeven in de toekomst. Wij kunnen ons wel voorstellen, dat het bij sommigen nog wat moet wennen, hoewel wij daar zelf niet zoveel last van hebben. Wij zijn van mening dat met de pers op basis van wederzijds vertrou wen best te werken is. Wij geloven niet dat dat grote proble men zal geven in de toekomst Op de duur zouden wij alle bijeenkomsten openbaar willen hebben, ook informele raadsvergaderingen, tenzij er strikt geheime zaken aan de orde zijn Ten aanzien van wat u de volksvergaderingen heeft genoemd, is mijns inziens een heel belangrijk aspect, dat men de gele genheid heeft, te zeggen wat men op het hart heeft. In de praktijk gaat dat inderdaad verschillende kanten uit, maar ik geloof dat dat helemaal niet erg is en dat het via andere methoden, bijv via commissies uit de bewoners, toch mo gelijk is om daar wat lijn in te krijgen. Het is mij bijzonder opgevallen, dat mevrouw Walter zeide, dat er vijf jaar geleden nog nauwelijks over inspraak werd gedacht; dat was dus in 1966 Ik heb met genoegen mevrouw Walter horen zeggen, dat het college de bevolking ook gaat betrekken bij de activiteiten van de gemeente ten aanzien van het centrum. Het college is dit uiteraard wettelijk verplicht, maar deze duidelijk uit gesproken intentie doet ons toch wel plezier en doet ver moeden, dat het college hieraan inderdaad serieus aandacht gaat besteden Met betrekking tot de vuilafvoer steunen wij de tweede motie van de V V.D -fractie Ten aanzien van hetgeen wethouder Dijkstra heeft gezegd, wil ik opmerken dat wij van hem niet elk jaar een nieuwe filosofie verwachten. Wel hadden wij verwacht, dat hij wat meer aandacht zou hebben besteed aan de ontwikkelingen op cultureel gebied in Soest en dat hij zijn terminologie wat zou hebben herzien ter bevordering van het wederzijds begrip Wethouder DIJKSTRA: Dit is dan wederzijds, hoor ik zeg gen De heer JONKER: De derde motie van de V.V.D.-fractie heeft onze volledige instemming, alsmede het verzoek om 190

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 197