Wat de doorstroming betreft, ben ik het geheel eens met de opvatting dat er ter zake ook een persoonlijke benade ring nodig is. Op het ogenblik kan dat niet gebeuren, want wij hebben gewoonweg niet een alternatief aan te bieden. Wanneer de nodige alternatieven er zijn, geloof ik dat wij ons inderdaad moeten gaan bezighouden met een persoon lijke benadering van degenen, die voor doorstroming in aanmerking kunnen komen Dat hebben wij in het verle den ook gedaan toen er eens een mogelijkheid van door stroming was Dat heeft toen een beperkt succes gehad, hoewel er toen een heel persoonlijke benadering van de be volking van hele wijken van Soest is geweest ten aanzien van de doorstroming Het hele probleem is iets complexer en moeilijker doordat de gemeente tegenwoordig niet meer zelf bouwt en dus ook niet meer zelf verhuurt, Wij moeten dus gaan spreken over en aanbieden de woningen die eigendom van een ander zijn Er zal hierover derhalve van tevoren een goed overleg moeten plaatsvinden met de woningbouwverenigingen ten einde dit goed tot zijn recht te doen komen In de gesprekken over de gewestvoiming komt ook de po sitie van de provincies en het aantal provincies ter sprake. Er zijn gedachten die gaan in de richting van minder pro vincies Ook wordt wel eens gezegd, dat de provincies zou den moeten worden opgeheven Ik persoonlijk ben van me ning, dat de provincies niet opgeheven zullen worden, maar dat er wel aanzienlijke grenscorrecties bij de provincies zul len plaatsvinden in verband met de gewestvorming, omdat het voor een doeltreffend bestuur gewoon praktisch is dat een gewest in een provincie ligt en niet twee colleges van gedeputeerde staten, maar een college van gedeputeerde staten zich met dat gewest bemoeit Aangezien de structu rele kaart van Nederland nu eenmaal zo is, dat er duidelijk aanwijzingen zijn dat gewesten over provinciale grenzen zul len heengaan, zal er ten aanzien van die grenzen een correc tie moeten plaatsvinden Daarnaast zal er ongetwijfeld ook een herverkaveling van bestuurstaken moeten plaatsvinden, waarbij wordt vastgesteld wat een provinciaal bestuur doet, wat een gewestbestuur doet en wat een gemeentebestuur doet. Op dit gebied is er nog ontzettend veel te regelen, is er ook nog zeer veel onzeker en wordt er zeer verschillend gedacht Maar ik geloof dat wij voor ons gewoon moeten doorgaan en naar bevind van zaken moeten handelen. Dan zal het voor ons heus wel duidelijk worden welke weg wij moeten volgen Met de heer Pieren hoop ik op het instellen van een com missie voor de beroepschriften Ik twijfel daar ook niet aan, want ik geloof dat het belangrijkste werk (dat is altijd het voorbereidende werk) al is gedaan Inderdaad zal zo'n com missie het vergaderen van de raad efficiënter maken Mis schien zal ze bovendien het college van enig werk ontlasten. Wij zullen het voorlopige plan voor de huurharmonisatie voor de raad ter inzage leggen Dan kan daarvan kennis worden genomen Als er aanleiding toe is, kan het ook nog worden besproken Met betrekking tot het plan van de ombudsman Marcel van Dam, betreffende de bouw van goedkope woningen wijs ik erop, dat wij in gewestelijk verband meer en meer onze wo ningbouwplannen bespreken en dat wij zelfs de hele woning bouw meer in een gewestelijk verband willen brengen. Dit punt zal ongetwijfeld in het bestuur in de eerste plaats het dagelijks bestuur, van het Samenwerkingsorgaan Eem- land ter sprake komen en ook in de werkgroep die zich hiermede in het bijzonder belast Want bij iedere gemeente leeft de vraag hoe aan goedkope woningen kan worden ge komen. Ten aanzien van de klacht dat de commissies van het Sa menwerkingsorgaan Eemland zo slecht vergaderen, kan wor den opgemerkt, dat er in dit opzicht, wat de verschillende commissies betreft, verschillende situaties zijn. Er zijn com missies die regelmatig vergaderen, er zijn ook commissies waarvan ik merk, dat ze heel weinig vergaderen. Als ze wei nig vergaderen, is de oorzaak daarvan meestal dat er niet een directe aanleiding is om te vergaderen. De commissies die vanuit het dagelijks bestuur stukken krijgen om advies, worden gevoed en moeten die stukken verwerken; ze wor den dus gedwongen te vergaderen. De commissies die niet op deze manier worden gevoed, moeten uit eigen initiatief met punten komen en dat laat wel eens wat te wensen over. Wij zijn in het dagelijks bestuur van Eemland bezig om te bekijken of het hele systeem van het werken met deze com missies niet herzien moet worden Onze gedachten gaan in de richting van meer werkgroepen onder leiding van een van de leden van het dagelijks bestuur. Gedacht wordt met name aan een gang van zaken dat een lid van het dagelijks bestuur dat een bepaalde portefeuille heeft, aan de slag gaat met een werkgroep die hetgeen in die portefeuille thuis hoort, behandelt en bestudeert, met de bedoeling dat de desbetreffende zaken later aan de orde komen in een verga dering van een commissie uit het orgaan. Ik meen, dat op deze manier de commissies vruchtbaarder kunnen vergade ren en ik hoop erg, dat hieruit iets goeds zal kunnen voort komen Dit punt moet nog verder worden doorgesproken in het dagelijks bestuur van Eemland. Wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT: Mijnheer de voorzitter Er zijn na de eerste ronde toch nog wat problemen blijven liggen, hoewel zoals ik heb begrepen - de ontwikkeling van bepaalde aspecten met vertrouwen wordt tegemoet ge zien. Met name geldt dit voor de voorbereidingen voor het structuurplan, die wij zoveel mogelijk in overleg tot stand zullen proberen te brengen. Ik wijs erop, dat de beleids groep een aparte vergadering van burgemeester en wethou ders met de project-coördinator betreft, waarin de grote lijn wordt getrokken de doelstellingen worden geformu leerd en de beleidsbeslissingen worden genomen. In het al gemeen komen de beleidsbeslissingen natuurlijk in de ge wone vergaderingen van burgemeester en wethouders reeds aan de orde, maar in dit geval gaat het om een speciale ver gadering De efficiency bij gemeentewerken is blijkbaar een zaak die iedereen nog bijzonder ter harte gaat ik ben erover ver heugd, dat men niet zo stringent met een motie aandringt op een efficiencyonderzoek, maar dat men in overweging geeft of men niet onder elkaar tot een oplossing kan ko men en bezien welk deel misschien toch aan een nader on derzoek moet worden onderworpen. Ik meen,dat de com missie voor openbare werken in eerste instantie de aange wezen figuur is om dit te bekijken. Mocht deze commissie van oordeel zijn, dat nog anderen in de kwestie gemengd moeten worden, dan kan dit altijd nog worden bezien. Het vorige onderzoek moet wel verouderd zijn, want het da teert van ongeveer tien jaar geleden. Aan dit onderzoek kan men dus niet te veel waarde hechten. Aan de andere kant kan men zeggen, dat, als er inefficiënt gewerkt werd, dit er dan wel zou uitspringen. Dit was bij het vorige onder zoek niet het geval Als men in een gemeente als Soest met een kennelijke overmaat aan mankracht werkte, zou men kunnen zeggen dat er iets fout was. Maar daarvan is geen sprake. Over de vraag of er op onderdelen, zoals wij met de plantsoenen en met het wagenpark hebben gedaan, nu eens een onderzoek kan worden gedaan, wil ik graag over leg plegen met de commissie voor openbare werken. Het grove vuil, waarvan wij allemaal zoveel last hebben, is ook een onderzoek waard, ofschoon wij niet moeten verge ten dat dit een landelijk probleem is, Ik dacht, dat in het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 200