afdelingsonderzoek voldoende duidelijk was geworden, dat de f. 100 000, die op de begroting is uitgetrokken voor de aanschaffing van een auto, betrekking heeft op het reserve ren van rente en aflossing voor een aanschaffing ten gunste van de grofvuilverwijdering Er staat wel dat het gaat om de aanschaffing van een auto, maar daarvoot moet nog een apart voorstel bij de raad komen De bedoeling was een wa gen, of een apparaat aan te schaffen die het volume van het vuil moet verkleinen Dit is nl een groot probleem. Het vuil wordt zo onoordeelkundig in de container gestort, dat zij vaak halfvol moet worden weggereden Het schijnt al een hele oplossing te zijn, wanneer er een apparaat staat dat het volume verkleint en samenperst Et zijn ook hakselmachines waarin hele bomen verdwijnen en er als zaagsel uitkomen. Het gaat dus niet om een auto. want daaraan heeft de ge meente geen behoefte Vindt de V V D.-fractie het na deze uitleg nog gewenst om haar motie te handhaven? De heer VAN EE: Ja Wethouder mevrouw WALTER VAN DER TOGT Mis schien kan met de Stichting Verwijdering Afvalstoffen over leg worden gepleegd over het bedoelde apparaat De heer VAN EE Inderdaad; de motie blijft gehandhaafd in haar originele vorm Wethouder mevrouw WALTER VAN DER TOGT: Ik neem aan, dat de kosten die wij op dit gebied maken dan en pas sant ook aan de orde zullen komen Wat het ongecontroleerde storten van vuil in gaten betreft, merk ik op dat, er, mits er bepaalde voorwaarden in acht worden genomen, ook een toegestaan storten van vuil in ga ten is Dit betreft op het ogenblik een provinciale zaak, maar de gehele kwestie van de ontgrondingen bekijken wij op dit moment op gemeentelijk niveau in het kader van het plan-landelijk gebied Wij onderzoeken in hoe verre het in dit plan mogelijk is, de ontgrondingen te beperken. Of dit doenlijk is, weten wij nog niet Dit hangt af van de verhou ding provinciale toestemmingen en gemeentelijke plannen. Het een schijnt het ander te kunnen overrulen". De weg over de Eng is tot mijn verbazing toch ook weer op het podium verschenen, ofschoon wij allen weten, dat het desbetreffende bestemmingsplan naar de Kroon is en dat een beslissing nog wel even op zich kan laten wachten Wij zitten met de weg over de Eng, maar ook met andere plan nen, zoals het centrum, steeds in een kringetje rond te draaien Met betrekking tot het centrum wachten wij op voldoende gegevens om met een nieuw plan te kunnen ko- 'men Wanneer zo'n plan er is, dan kunnen wij met een ont eigeningsplan komen. Eerst wanneer wij kunnen onteige nen, kunnen wij de grond verwerven Dir is ook met de weg over de Eng het geval Het is zo bijzonder jammer, dat het globale plan dat de wet toestaat, steeds weer te veel in het detail wordt getrokken, dat men steeds weer te veel details wil weten waardoor de plannenmakerij op de lange baan wordt geschoven En na de goedkeuring van een plan is pas de mogelijkheid aanwezig tot onteigening over te gaan Wat mij wel bijzonder heeft verbaasd, was dat de heer Van Ee, die toch een van degenen is geweest, die zich tegen het plan van de weg over de Eng hebben verklaard - waardoor de gehele zaak opgehouden is nu plotseling bij zonder benieuwd is naar een provisorische oplossing van de verkeersproblematiek in Soest Ik proef uit deze stellingna- me het volgende- wij hebben jullie in de nesten gewerkt en nu zijn wij boosaardig genoeg te willen zien wat jullie nu gaan doen. De heer VAN EE: Er is in de eerste plaats niet door ons ge sproken over een provisorische oplossing Het enige dat wij ten aanzien van de verkeersproblematiek hebben gezegd, is dat wij met belangstelling het antwoord afwachten op de vraag van de overkant, of er een provisorische tussentijdse oplos sing mogelijk is me' betrekking tot de bestaande Engweg. Indien de wethouder mij een niet door mij bedoelde opvat ting toeschrijft, is dif voor haa' rekening Hetgeen zij mij in de mond legt, heb ik beslist niet gezegd. Wethouder mevrouw WALTER VAN DER TOGT: De in terpretatie is geheel voor mijn rekening, maar die is er dan toch ook Wij willen de bestaande Engweg niet oprekken. Daarom hebben wij het plan voor de weg over de Eng ge maakt Als wij de Engweg provisorisch zouden oppeppen, dan zitten wij met een weg die wij beslist niet willen heb ben en waarvoor wij altijd bang zijn geweest. Wanneer de beslissing van de Kroon lang op zich laat wachten, zullen wij echte' noodgedwongen naar oplossingen moeten zoe ken, die in deze Tchting gaan maar dit zou ik bijzonder betreuren» Wij denken niet gemakkelijk over het bomenbestand in de gemeente, zoals de heer Oldenboom heeft gesuggereerd. Wij hebben pas f. 3 000 uitgetrokken om de linde bij de oude Kerk op te knappen Deze boom was ons dat bedrag waard. Het is gebleken, dat de door Aerocarto-foto's op gespoorde zieke bomen vaak pas met zeer hoge kosten zijn te herstellen Ik dacht, dat het doodgaan van de bomen te wijten was aan het feit, dat door het aardgas de zuurstof uit de grond werd verdreven. De zuurstof wordt echter ver bruikt door een chemische omzetting en er blijven dan stof fen in de grond achter die alleen door het regelmatig injec teren van zuurstof hun schadelijkheid verliezen Dit is een bijzonder kostbar e zaak en de vraag is, of het ons dit waard is Er zijn ongetwijfeld analyses van de onderzoekingen die de Heidemaatschappij heeft verricht Deze kunnen wij wel ter kennis van de raad brengen Het zou bijzonder prettig zijn, indien er een mentaliteits verbetering ten aanzien van het milieubesef zou plaatsvin den. De gemeente kan pogen daaraan mede te werken, maar het gaat hier natuurlijk vooral om een taak van het gezin, van de school en van de televisie. Ik weet niet of er behoefte is aan schooltuintjes. Onlangs is ter sprake geko men of de gemeente daarvoor niet eens grond zou kunnen reserveren Persoonlijk vind ik schooltuintjes wel aardig. Ik heb er bijzondere herinneringen aan, De heer Pieren heeft gelijk dat het de kinderen het idee geeft dat zij ergens mee bezig zijn en dat zij resultaat van hun werken op dit gebied zien. De verbinding Soest Amersfoort is geen gemeentelijke aan gelegenheid Er is een werkgroep bezig met de problema tiek rondom deze S 3 weg Daarin hebben zitting vertegen woordigers van provinciale en rijkswaterstaat en van de gemeenten Soest en Amersfoort Zij heeft zeven varianten op tafel gelegd met de daaraan verbonden kostenproblema tiek, Men is er nog niet uitgekomen Er wordt regelmatig aan gewerkt Men schijnt er bij de provincie niet zo'n haast mee te hebben. Wij dringen voortdurend op een uitspraak aan, omdat er voor ons consequenties aan vastzitten. De heer VAN POPPELEN' Ik had gevraagd, of er ten aan zien van de afwikkeling voetangels liggen Wethouder mevrouw WALTER VAN DER TOGT: Het schort op dit moment nog aan het niet kunnen maken van een keuze Aan iedere variant zit weer een andere problema tiek met betrekking tot cle aansluiting op de rondweg, het station van de P U E M de sportvelden, het amoveren van bestaande bebouwing, het doorkruisen van agrarisch ge bied, het aantasten van een natuurgebied» Iedereen is daar aan doende Met betrekking tot wat de heer Pieren heeft gezegd over bepaalde goedkope woningen kan ik er nog op wijzen, dat de ambtelijke werkgroep in de regio, die het rapport over de woningbouw tot stand heeft gebracht, nu verder gaat met een inventarisatie van de woningbouwplannen die er 194

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 201