oude plek te weinig ruimte had en de boerderij er toch stond Dat hield een verbetering in, maar niet een vrijbrief voor alles wat er op volgt. Het college heeft vanaf het begin duidelijk gesteld, dat het om een tijdelijke zaak ging Elke voorziening die meer dan een tijdelijk karakter droeg, zou achterwege dienen te worden gelaten Dat men vanuit de stichting misschien heeft gedacht' laten wij het toch maar wagen, is haar zaak Ik vond het jegens de raad en het colle ge rondweg onvriendelijk dat. zolang er nog geen duidelijke uitspraak over de gehele desbetreffende planologie was, de zaak zo breed in de publiciteit is gebracht, alsof er morgen al gebouwd ging worden Daarop kwamen de koppen van het bewuste bericht eigenlijk nee' Dit is geen juiste handel wijze. Er zijn nl ook andere stichtingen op het terrein van de jeugd werkzaam, die eveneens ambitieuze plannen heb ben, maar die de zelfdiscipline kunnen opbrengen om ze eerst eens door te praten met de instanties die daarmede van doen hebben Pas als de zaak rond is, denken zij aan publiciteit. Dat lijkt mij een degelijker werkwijze, want dan schept men ook geen illusies Ten aanzien van de sport en spelzaal die geannonceerd was bij de Beetzlaan, is omwonenden gevraagd of zij daar tegen bepaalde bezwaren hadden Planologisch zou de zaal nl. net niet op dat punt kunnen worden gerealiseerd Bij de opzet van de school in 1923 is voor de kant van de Beetz laan wel gedacht aan een ruimte voor een gymnastieklokaal van de toenmalige afmetingen maar een huidig gymnastiek lokaal dat groter van afmetingen is kan op de bedoelde plaats niet meer worden gebouwd Gedacht wordt nu aan een ruimte naar achter toe Dit zou kunnen betekenen, dat de bewoners, die altijd hebben kunnen weten dat er bij de school ooit een gymnastieklokaal zou kunnen komen, be zwaar hebben tegen een iets groter formaat lokaal ten be hoeve van de gehele wijk Dit kan alleen maar tot gevolg hebben, dat uitgezien moet worden naar een plaats bij de Ossendamweg, waar een terrein ligt met wel een bijzondere bestemming In Soestdijk zal dan voorshands minder over dekte gymnastiekruimte beschikbaar zijn. De ruimte zal dan ten bate komen van Soest Zuid, waar de nood op dat ge bied minstens zo erg is en waar een school er meer van zal kunnen gaan profiter en. De heer HOEKSTRA: Als het lokaal niet bij de Beetzlaan kan worden gesitueerd, is het dan niet veel beter om een plek te zoeken bij Soestdijk, bij de scholen waarop de heer Oldenboom doelde' De leerlingen van de v d Huchtschool, van de Da Costa school en van nog een paar k scholen zijn volkomen ver stoken van gymnastiekonderwijs In Soest-Zuid hebben de vijfde en zesde klassen volledige gymnastieklesuren; de klassen 1, 2, 3 en 4 hebben allemaal een gymnastieklesuur In Soestdijk is dat bij de bestaande scholen ook het geval in het lokaal van de Mariaschool Wethouder DE HAAN: Ik meen dat wethouder Dijkstra in zijn betoog al heeft geprobeerd uit te leggen, dat dit door gebrek aan ruimtelijke mogelijkheden dus planologisch ge zien, helaas niet mogelijk is Bij de opzet van spreiding van gymnastieklokalen wordt ervan uitgegaan, dat daar, waar de nood het grootst is, het eerste beschikbare lokaal dient te komen Vandaar dat er in Soesterveen, waar niets is, nu eerst een lokaal zal worden gebouwd Helaas zitten wij in oud-Soest met een aantal planologische belemmeringen, die het op dit moment niet mogelijk maken om er iets neer te zetten. De v d Huchtschool is net een olifant in een bad kuip: er kan niets meer bij. Er verkeren nog andere scholen in ongeveer dezelfde positie Bovendien dienen wij ons te realiseren, dat deze lokalen uit een oogpunt van financie ring bij, of zeer nabij, een school moeten worden gebouwd, anders zitten wij met de rijksvoorzieningen volkomen fout en zou de gemeente er een hoop geld op moeten toeleggen. Deze overweging moet men echt meenemen, want dat komt elk jaar terug Ik ben het volledig eens met de heer Pieren, dat aandacht moet worden besteed aan de samenlevingsopbouw. Maar ik zit dan wel een beetje tussen bekende figuren uit de oud heid in Aan de ene kant: wees zuinig met het personeel; aan de andere kant: de noodzaak om iets te doen. Op het ogenblik ontbreekt de mankracht om gericht en van af de grond te gaan bouwen Vandaar dat wij ons beperken tot de facetten die ik reeds heb genoemd: de peuterspeel zalen, de kinderboerderij, jeugdzorg en dergelijke zaken meer Het is wel de bedoeling dat wij in de loop van 1972 nagaan op welke wijze wij met, uiteraard, zo weinig moge lijk mankracht een en ander kunnen ondernemen De op merking van mevrouw Waker vanmorgen over de jonge ge zinnen die zich in de nieuwe wijken hebben gevestigd, im pliceert in ieder geval dat men er na verloop van een niet al te groot aantal jaren duidelijk voor moet zorgen, dat de samenlevingsopbouw een zekere totaliteit heeft bereikt, omdat men anders in de nieuwe wijken met jeugd- en an- de'e problemen te maken krijgt Wanneer men de zaak tij dig aanpakt op grond van onderzoek, enquete en informa tie, kan men een en ander opvangen. Met name wil ik in dit verband ook Soesterberg noemen Dan kunnen de frus traties, zich uitend in vernielingen en agressie, waarover de heer Pieren heeft gesproken, worden voorkomen Wethouder DIJKSTRA: Mijnheer de voorzitter! De kwestie van de scholengemeenschap is opnieuw en met verve door de heer Van Ee en de heer Pieren naar voren ge bracht Ik dacht dat wij het materieel voor een belangrijk deel eens waren Ik heb getracht duidelijk te maken dat de procedure niet zo eenvoudig is als zij lijkt. Wij zullen se rieus rekening moeten houden met de noodzaak van een scholengemeenschap, als wij over vijftien jaar 70.000 in woners hebben Als de structuurnota afkomt, zal men zien dat de scholengemeenschap daarin is opgenomen, hoe zij erop staat en waar zij is gesitueerd. Onze gedachten gaan uit naar verschillende terreinen Wij nemen op dit punt geen afwachtende houding aan. Wij zijn al twee jaar bezig met de belanghebbende groeperingen Deze groeperingen zijn nog niet in elkanders armen gevallen, Ik ben daarop niet uit. Ik ben ook niet degene, die tegen het r.k. schoolbe stuur of tegen het christelijke schoolbestuur zal zeggen: Jullie moeten dit of jullie moeten dat doen, laat staan dat het op mijn weg zou liggen om te zeggen: De enige moge lijkheid is een gecombineerde school (ik noemde de moge lijkheid wel); ik stel jullie een ultimatum: ja of neen. Zo gaat het uiteraard niet Deze dingen gaan wel eens moeiza mer dan wij zouden wensen Ik heb dit probleem septem ber vorig jaar aangetroffen Toen was het al lang aan de or de en ik borduur er aan voort. Soms lijkt het dat het soe pel verloopt, een maand later zit het weer volkomen vast In ieder geval nemen wij geen passieve houding aan. Theo retisch zit de mogelijkheid er ook in, dat wij, of wij het leuk vinden of niet, deze aangelegenheid gewestelijk moeten be kijken en dat wij over een paar jaar de boodschap krijgen: Het gewest Eemland en wat er in de provincie Utrecht om heen ligt, heeft zo veel dat wij kunnen volstaan met bijv. uitbreiding van het Baarns lyceum met 50% en met een ze kere uitbreiding van een christelijke en katholieke scholen gemeenschap in Amersfoort, Op dit doel sturen wij hele maal niet aan Soest zal qua afmeting, diversiteit en bevol kingsopbouw zeker voor een scholengemeenschap in aan merking kunnen komen. Ik ben het geheel eens met wat de heer Oldenboom en de heer Van Poppelen hebben gezegd, dat de middenwijk van oud-Soest er wat de voorzieningen betreft abominabel af komt. Maar het is niet anders. Het is echter niet zo dat wij kunnen zeggen: Kijk, daar hebben we nog een paar vier kante meter over, daar zetten wij een lokaal neer. Wat wij proberen gedaan te krijgen, is: en die ene sportzaal (Beetz laan of Ossendamweg) en een goed geoutilleerd gymnastiek-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 204