lokaal voor oud Soest-midden Ik hoop dat dat lukken mag. Ik zou nu heel lang kunnen praten over de cultuur. Ik zal dat bepaald niet doen. Ik zal pogen volgend jaar wat duide lijker over te brengen de gedachten die bij mij leven met be trekking tot de activiteiten van de overheid ten opzichte van de cultuur, Ik geloof wel, dat men van mij wil aanne men, dat ik daarmede voortdurend bezig ben. Ik ben er even wel een tegenstander van om cultuur schematisch in catego rieën te gieten en in een schema vast te stellen; Dit is er en dat gaan wij doen. Ik vermoed ook, dat, wanneer wij dat wel zouden doen, de verschillende culturele en cultureel-po- litieke organisaties die hier zijn, behoorlijk zouden steigeren wanneer zij dat getrakteerd zouden krijgen Ik geloof dat het verstandig is, dat wij ons daarvan onthouden. Maar de raad kan er verzekerd van zijn, dat alle culturele activiteiten mij diep aanspreken Wethouder EBBERS; Mijnheer de voorzitter! Met betrekking tot de opmerking van de heer Van Ee, dat wegens de dreigende ontslagen in de bouwnijverheid wel ver snelling van de werkzaamheden aan de rioolwaterzuiverings installatie mogelijk zou zijn, wijs ik erop, dat er voor die werkzaamheden gespecialiseerde krachten nodig zijn. Ik dacht dat wij al erg blij zouden zijn als het zou lukken om gewoon de gestelde termijn te halen Er zijn natuurlijk al tijd factoren die dat misschien de nek om zouden kunnen draaien, bijv. wanneer toeleveringsbedrijven bepaalde appa ratuur niet tijdig kunnen afleveren, maat wij hopen dat een en ander gewoon op tijd zal kunnen gereedkomen. Naar aanleiding van de opmerkingen van de heer Olden boom, betreffende het belang van de bemonstering, moge ik er nogmaals op wijzen, dat de desbetreffende voorbereidin gen in een vergevorderd stadium zijn Juist omdat het een nogal gespecialiseerde zaak betreft (het R.I Z A. zal er ook nog wel een rol in spelen), hebben wij de provincie in de desbetreffende gesprekken betrokken. De derde motie van de V.V.D. fractie wil ik graag ter ken nis brengen van de overheden ten aanzien waarvan dat van belang kan zijn Naar aanleiding van de opmerking van de heer Oldenboom, dat de provincie zich momenteel bijzonder actief begint te gedragen, moet ik zeggen, dat verschillende gemeenten zich voor het instellen van zuiveringschappen hebben uitgespro ken, juist om deze bijzondere activiteit van de provincie een beetje af te remmen en om duidelijk te maken, dat ook zij daarin bijzonder graag een woordje willen meespreken. Ik meende dat ik het hele verhaal betreffende het overleg met de provincie, ten aanzien van de kapitaaluitgaven, wel eens heb verteld in de financiële commissie. Maar misschien vergis ik mij en heeft de heer Pieren gelijk met zijn desbe treffende opmerking. Ik ben er echter haast zeker van, dat ik het wel verteld heb toen de investeringsnota eens in een bijeenkomst van raadsleden is besproken. Het zou mij spij ten als zou blijken, dat ik mij ook wat dit betreft vergis. De heer PIEREN: Misschien heeft u het toch wel in de fi nanciële commissie verteld. Wethouder EBBERSIk weet zeker, dat ik het wel verteld heb Maar goed, het is niet zo'n groot probleem Mijnheer de voorzitter. Wij krijgen legio brieven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en ze worden door ons vol belangstelling gelezen. De raad kan altijd kennis ne men van wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten on derneemt, omdat het blad van deze vereniging, waarin ook dergelijke brieven en mededelingen van de vereniging wor den opgenomen, te allen tijde ter inzage ligt in de leesmap voor de raadsleden Met betrekking tot het doodgaan van bomen worden her haaldelijk de lekverliezen van de gasleidingen genoemd. In verband hiermede wijs ik erop, dat de totaliteit van de gas leidingen in Soest praktisch geheel lekvrij is gemaakt. De gasleidingen worden als het ware in een vaste ronde regel matig gecontroleerd Na het afwerken van een hele ronde is gebleken, dat de gaslekkage in Soest bijzonder gering is. Dit neemt niet weg, dat er misschien nog wel eens een en kele boom kan worden aangetroffen die kan worden aan geduid als een typische gasboom. Wat dit betreft, is de si tuatie in Soest evenwel veel gunstiger dan in vele andere ge meenten Er is hier al dikwijls gesproken over het intrekken vanarti kel 8 van de Vleeskeuringswet vóór 1972, maar wij hebben daarbij ook gezegd dat het nog wel wat voeten in de aarde zou hebben. Dat het nogal wat voeten in de aarde heeft, is ook wel gebleken Er is in de Tweede Kamer ter zake een aantal vragen gesteld Die vragen zijn vrij onlangs beant woord, Wij hebben de indruk gekregen, dat het nog wel even zal uitlopen voordat de minister zich definitief be raadt. De opmerking waarin ik vanmorgen de datum 1 ja nuari 1973 heb genoemd, is misschien verkeerd overgeko men, maar het is in ieder geval de bedoeling dat in de loop van het komende jaar, dus vóór 1 januari 1973, deze zaak rond zal zijn Ik heb goede hoop dat dat inderdaad zal gebeuren Onze maatregelen zijn in ieder geval daarop afgestemd. De VOORZITTER: Dames en heren1 Als ik het goed heb begrepen, wordt er aan de eerste mo tie van de V.V D fractie geen behoefte meer gevoeld na de toezegging van mevrouw Walter dat het rapport van het vooronderzoek ter sprake zal komen in de commissie open bare werken, dat de commissie openbare werken dan maar zal moeten bezien of zij daar al dan niet nog wat aan heeft en dat ook het onderzoek dat op het ogenblik klaar is, in de commissie openbare werken aan de orde komt In de tweede motie zou ik toch nog weer een wijziging wil len aanbrengen De heet Van Ee heeft het indienen van de ze motie in verband gebracht met het aanschaffen van een auto voor het ophalen van grof huisvuil. Daarna is naar vo ren gekomen, dat de desbetreffende post vooral in de begro ting staat om vast de tente en aflossing te reserveren, maar dat er gedacht wordt aan een volumeverkleiner. Nu het toch nog allemaal een beetje in de hoek van het bestuderen ligt, zou ik het nog iets vager willen omschrijven en wel zodanig, dat wij het in de motie hebben over het doen van kapitaal uitgaven ten behoeve van de verwerking van grof huisvuil. De heer VAN POPPELEN: Wij hebben het nu over het aan brengen van de derde wijziging en ik begin nu toch langza merhand met de heer De Groot mee te denken. Ik vraag mij nu in alle ernst af, wat de kosten van deze grappenma kerij zijn als wij deze motie aannemen Ik voel er nu veel voor, de toezegging die ik straks betreffende het aannemen van deze motie heb gedaan, in te trekken. Wij moeten toch echt wel weten wat wij aan het doen zijn. De VOORZITTER: Dan zou ik nog een wijziging willen aanbrengen, en wel in die zin dat in deze motie aan het col lege wordt verzocht om na te gaan of het mogelijk is, dat de Stichting Verwijdering Afvalstoffen zich hiermede be last (in de motie is sprake van „op te dragen", maar het betreft een rijksstichting en wij hebben niets op te dragen; wij kunnen het beleefd vragen) en, als dat inderdaad mo gelijk is, hoeveel dat gaat kosten. Dan zal er een kredietaan vrage in de raad aan de orde moeten komen en dan komt de zaak hier meteen toch weer ter sprake aan de hand van die aanvrage. De heer KORTE: Dan is het toch geen motie meer. De heer VAN EE: Ik ben het eens met de door u gewenste wijzigingen, mijnheer de voorzitter, als u er ook nog de woorden „met spoed of „op korte termijn" in zet. 198

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 205