nendienst precies moet weten wat er van gemeentewege overal is neergezet, zodat men dat in een voorkomend ge val in geruststellende zin kan vermelden; in de derde plaats dat het wellicht aanbeveling verdient om bij de meest voor komende planten, bomen en dergelijke in gemeenteparken bordjes met de namen van die planten, bomen en dergelijke neer te zetten Dergelijke bordjes zouden naar sprekers me ning een buitengewoon educatieve waarde kunnen hebben en het plaatsen van zulke bordjes zou zijns inziens dan ook ernstig moeten worden overwogen Wethouder mevrouw WALTER VAN DER TOGT zegt, dat zij hetgeen de heer Geerlings naar voren heeft gebracht gaarne ter overweging zal doorgeven aan de plantsoenen dienst. In de tuin bij spreeksters ouderlijke woning stond vroeger een grote gouden tegen Zij had toen de gewoonte om de buitengewoon giftige peultjes daarvan in de mond te steken. Dat is een levensgevaarlijke bezigheid; zij meent dan ook, dat haar ouders haar indertijd het leven hebben gered door die gouden regen te kappen Maar tegenwoordig ziet men nog in bijna iedere tuin een gouden regen staan. Het komt spreekster dan ook voor, dat het door de heer Geerlings aangesneden probleem ook in de gezinnen en in samenspraak met de tuinlieden zou moeten worden bespro ken. Ook in de vrije natuur treft men vele giftige planten aan, bijv. nachtschade. Spreekster gelooft met de heer Geerlings, dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven door geen giftige bessen enz. in het openbaar groen aanwe zig te doen zijn. Wethouder DIJKSTRA merkt op, dat de gemeente doende is met natuureducatie Daarbij is de leiding van de plantsoe nendienst ingeschakeld, die op het ogenblik in een heel aansprekelijke vorm, nl met lichtbeelden met een verhaal tje erbij, ter zake al bezig is in de hoogste klassen van de scholen. Daarbij worden de directe omgeving en de plantsoe nen in de gemeente gedemonstreerd. Dat spreekt goed aan. De begroting van het bedrijf gemeentewerken wordt zon der hoofdelijke stemming vastgesteld, waarbij wordt aange tekend dat de V.V.D-fractie geacht wenst te worden te hebben gestemd tegen post 22 van deze begroting. De begrotingen van het grondbedrijf, de gemeentelijke so ciale dienst en het gasbedrijf worden hierna zonder discus sie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. STICHTING SOESTER NATUURBAD. De heer VAN POPPELEN zegt naar aanleiding van vanmid dag door de heer Pieren gemaakte opmerkingen, dat mis schien bepaalde zinsneden in wel juiste kranteberichten betreffende de maandagavond jl gehouden algemene be schouwingen, verkeerd zijn gelezen en dat hij daarom thans graag verklaart, dat de protestants christelijke fractie en de K.V P.-fractie niet de bedoeling hebben gehad om aan de sportverenigingen, stichtingen enz. de subsidies te onttrek ken. De fracties hebben wel bedoeld te stellen, dat die vere nigingen, stichtingen enz. niet al te royaal met de gelden moeten omgaan, maar moeten trachten hier en daar paal en perk aan de uitgaven te stellen door de zaken op de voorde ligste manier te runnen. De fracties willen de stichtingen, verenigingen enz dus niet te kort doen, maar zien wel graag dat de stichtingen, verenigingen enz zo efficiënt mogelijk te werk gaan. De begroting van de Stichting Soester Natuurbad wordt hierna zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Vervolgens wordt de begroting van de Stichting Open luchttheater Soest zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT SOEST De heer VERHEUS merkt op dat hem is verteld, dat er in Soesterberg een plan voor een sportaccommodatie is ge toond. Hij zal graag vernemen of dit inderdaad het geval is. Hij acht het zeer wel mogelijk dat dat plan, dat naar hij heeft begrepen een sportaccommodatie op grondgebied van Zeist betreft, ook is behandeld in de commissie grondbe drijf en uitbreidingsplan, waarvan hij geen deel uitmaakt. Het bevreemdt hem, dat hij als voorzitter van een sportvere niging hierover via derden het een en ander heeft gehoord. Hij zou hierover zo mogelijk gaarne iets naders van het col lege horen. Wethouder DE HAAN merkt op, dat er misschien wel eens vermenging van functies is. Er zitten twee eerbare Soester- bergers in het bestuur van de sportstichting die tevens be stuurslid van sportverenigingen zijn. Het kan zijn dat deze mensen in de ene functie wat gezien hebben en in de ande re functie daarvan wat hebben laten blijken. Spreker kan dat niet beoordelen Plannen voor sportaccommodatie gaan altijd eerst naar de sportstichting om advies. Ze worden dan in de sportstichting sporttechnisch bekeken. Pas daarna gaan ze verder in het gemeentelijke apparaat. De commis sie grondbedrijf en uitbreidingsplan komt pas om de hoek kijken als het erom gaat gemeentegronden met sportvelden te beleggen Op dit moment zijn er twee plannen in de mo len Een van die twee betreft gemeentelijk gebied, niet van Soest, maar van Zeist Het andere betreft grond die de ge meente nog moet trachten te verwerven Er is ter zake nog geen vooroverleg met verenigingen of clubs geweest. Dat zou ook niet wenselijk zijn. Er moet nl eerst een afgerond advies klaar zijn en teruggespeeld worden Pas daarna komt de zaak bij de gemeentelijke instanties die gelden moeten voteren, gronden beschikbaar moeten stellen enz. Als er in de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan iets op tafel is geweest, is het misschien een oud plan geweest dat eens is getekend op het zandgat bij de Krol Maar dat plan is in middels achterhaald; dat ging uit van voetbal en korfbal, maar het was voor beide te zamen te klein en het is inder tijd als zodanig door de sportstichting min of meer afge keurd Nu er uitzicht is op een tweede stuk grond, is het de bedoeling dat deze activiteiten gesplitst worden. Maar de zaak is nog niet rond Wanneer iemand er wat over gepraat heeft, is dat misschien een beetje door cumulatie van func ties gebeurd. Gesteld kan in ieder geval worden dat niemand overgeslagen is. De heer VERHEUS zegt, dat hij zijn informatie niet per se heeft gekregen van iemand die in het bestuur van de sport stichting zitting heeft en dat juist dat hem zeer heeft be vreemd Hem is medegedeeld dat er in Soesterberg een te kening heeft gelegen, naar hij meent op de hulpsecretarie. Wat de wethouder nu heeft verteld, was spreker wel bekend. Hij was wat nieuwsgierig, omdat in Soesterberg de nood drukt. Wanneer de huidige Rademakerstraat wordt omge legd, valt er een enorm stuk van het korfbalveld ter plaatse af. De korfballers en korfbalsters worden dan onmiddellijk met de neus op het feit gedrukt dat er aldaar nog maar een derde van de huidige activiteiten zal kunnen plaatsvinden. Spreker heeft zich ook laten vertellen, dat er bij de rijkswa terstaat zou zijn gezegd: Wanneer er met die wegomlegging niet in 1972 zal kunnen worden begonnen, om welke reden dan ook, is het uit financiële overwegingen beter om van dat hele plan af te zien. Hij hoopt dat dit waar is en dat er inderdaad van wordt afgezien. Wanneer dat het geval zal zijn, zullen er natuurlijk een heleboel moeilijkheden min der zijn. Het huidige korfbalveld, dat beslist een bijzonder mooi terrein is, zal dan voor de aantasting door rijksweg 28 worden gevrijwaard. Dit gerucht, dat spreker via rijkswa terstaat ter ore is gekomen, wékt natuurlijk een beetje ver warring, in het bijzonder bij degenen die met deze sport di rect te maken hebben 201

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 208