Wethouder DE HAAN zegt dat hij dank zij een tip van de heer Pieren op het spoor is gekomen. Het schijnt dat de wijkraad in bedoelde zin iets heeft gevraagd, Deze heeft een plan gezien, dat nog niet eens door de sportstichting was be keken. Daar zit iets niet snor. Het gaat dus om een overbe- handeling van Soesterberg die bovendien foutief is, want volgens de sportstichting en zeker in de ogen van de korf balclub is het getekende plan niet goed. Deze club zou daar door op een terrein ergens naar achteren worden geduwd, terwijl zij naar sprekers overtuiging juist vooraan gesitueerd wil zijn. De korfbalclub zit nl. het gehele jaar op het terrein en de ijsclub maar voor een gedeelte van het jaar, De begroting van de Stichting Lichamelijke Opvoeding en Sport Soest wordt zonder hoofdelijke stemming goedge keurd. Hierna wordt overgegaan tot behandeling van de onderde len van de gemeentebegroting voor het jaar 1972 in engere zin. DE IN DEZE NOTULEN NIET AFZONDERLIJK VER MELDE ONDERDELEN DEZER BEGROTING WORDEN ALLE ZONDER DISCUSSIE EN ZONDER HOOFDELIJ KE STEMMING VOORLOPIG VASTGESTELD. GEWONE DIENST. VOLGNUMMER 3 104, De heer LEVINGA zegt, dat als de gemeenteraad boven staande post voor de Bescherming Bevolking wegstemt, het college van gedeputeerde staten daarmede toch niet akkoord zal gaan Desondanks is sprekers fractie tegen deze uitgave- post. Zij vindt - om een vergelijking te gebruiken - deze or ganisatie van vorstelijk gehonoreerde, cowboytje-spelende amateur-rampenbestrijders puur volksbedrog De regering zou, alleen al door deze organisatie op andere leest te schoeien, flink kunnen bezuinigen. De VOORZITTER denkt, dat hij de heer Levinga van het nut van de Bescherming Bevolking nooit zal kunnen over tuigen Zoals spreker reeds in een vorige raadsvergadering heeft gezegd, maakt de organisatie van de B B. op het ogen blik onderwerp van studie uit. Men probeert een oplossing te vinden voor het feit, dat er een heleboel mankracht en materieel aanwezig is. Hoewel de organisatie moeilijk mobi lisabel is te maken, tracht men nu een methode te vinden om haar toch in te schakelen bij algemene rampenbestrij ding Als dit gebeurt, zal de organisatie meer aanspreken dan op het ogenblik het geval is, Het volgnummer wordt hierna zonder hoofdelijke stem ming voorlopig vastgesteld, De heren Grift, Levinga en Pieren verkrijgen op hun verzoek aantekening in de notu len, dat zij zich met deze uitgave niet hebben verenigd VOLGNUMMERS 4.16, 4.18 en 4,20 De heer DE GROOT zegt, dat het college in zijn antwoord op het onderzoek in de afdelingen voorstelt, om de subsi dies onder de volgnummers 4.16, 4,18 en 4.20 te schrappen. Als deze posten zonder op- of aanmerkingen passeren, bete kent dit dan dat zij zijn vastgesteld, of dat het voorstel van het college in het antwoord is aangenomen? De VOORZITTER zegt, dat, als de onderhavige posten zonder meer passeren, dit betekent dat het door het colle ge voorgestelde, nl. om deze posten te schrappen, aanvaard is. De heer DE GROOTDan stel ik voor om de subsidie on der volgnummer 4.18 te handhaven. De heer VERHEUS zegt, dat de eerste afdeling ten aanzien van de subsidies het standpunt heeft ingenomen om - en hij meent dat in de tweede afdeling dit standpunt ook naar vo ren is gekomen - alleen die subsidies te schrappen die niet direct een Soester belang raken Om tot een juiste afweging in deze te komen, zou men deze stelling bijzonder nauw moeten omschrijven Wanneer het college met het voorstel van de afdelingen in principe wel akkoord gaat, maar een aantal subsidies uitsluit zoals ten aanzien van het U.S.O., de Bond Heemschut enz dient men deze kwestie in een ander licht te bezien Als het college maar ten dele de ziens wijze van de afdelingen overneemt, zou spreker van het standpunt in het afdelingsonderzoek willen terugkomen. Als het college een aantal subsidies wel wil handhaven, wil sprekers fractie daartegenover andere subsidies handhaven, die zij nuttiger vindt Men kan bijv denken aan de bijdra ge aan de Europese Beweging Als de visie van het college de meerderheid van de raad blijkt te halen, behoudt spre ker zich het recht voor de subsidies stuk voor stuk nader aan een beoor deling te onderwerpen. De VOORZITTER zegt, dat het college zich ten aanzien van de subsidieverlening heeft aangesloten bij de algemene tendens die in het afdelingsonderzoek naar voren is geko men, nl. om alleen maar te handhaven de subsidies aan die instellingen, waarbij Soest op de een of andere manier di rect is betrokken Uit dien hoofde heeft het college ook de bijdrage aan de Europese Beweging geschrapt. Als men wil, dat deze bijdrage op de begroting blijft, zal daarvoor opnieuw een voorstel moeten worden gedaan. In gelijke zin geldt dit voor de subsidie aan de Vereniging Moederschaps- zorg, aan het Koningin Wilhelminafonds en aan de reuma- tiekbestrijding De heer De Groot heeft nu voorgesteld, de subsidie aan het Koningin Wilhelminafonds niet te schrap pen, Spreker heeft begrepen dat de raad met het schrappen van de twee andere genoemde subsidies op grond van de al gemene richtlijn akkoord gaat. Natuurlijk kan men van oor deel zijn, dat het college deze richtlijn anders interpreteert dan de raad heeft bedoeld. Over de interpretatie zou dan gesproken kunnen worden. Spreker neemt aan, dat de raad akkoord gaat met de interpretatie van het college ten aan zien van de bijdrage aan de Europese Beweging, de Vereni ging Moederschapszorg en de reumatiekbestrijding. Spreker heeft niet de indruk, dat de heer De Groot meent, dat het college de algemene richtlijn verkeerd heeft geinterpreteerd. De heer De Groot vindt de bijdrage aan de reumatiekbestrij ding echter zo belangrijk, dat hij meent dat, alhoewel er geen direct belang is voor de inwoners van Soest, deze sub sidie gehandhaafd moet blijven De heer DE GROOT zegt, grote bezwaren te hebben tegen de gedachtengang die ook in het afdelingsonderzoek heeft gespeeld, nl, dat de raad alleen moet subsidiëren, wanneer het specifiek een Soester belang betreft Daarin ligt iets van: Ben ik mijns broeders hoeder' Daaraan wenst hij beslist niet mee te doen Men heeft een zekere verantwoordelijk heid voor datgene wat buiten de gemeente Soest aan liefda digheid wordt verricht. Bovendien wordt de schade die aan de bedoelde verenigingen wordt toegebracht door er die f 191,- aan te onthouden, vele malen groter dan het voor deel dat de gemeente Soest door deze besparing heeft. Als de gemeente tot deze inhouding zou overgaan, zal dit zeker een nadelige invloed hebben op de opbrengst van de collec ten, omdat men al gauw zal zeggen datde gemeente er ook al niet meer aan geeft De Nederlandse Vereniging tot steun aan het Koningin Wilhelminafonds doet dermate belangrijk werk, dat het onverantwoord is, de desbetreffende subsidie in te trekken. Spreker hoopt, dat er andere raadsleden zullen zijn die een pleidooi zullen houden voor de andere subsi dies. Om een paar van de belangrijkste eruit te pikken, heeft spreker de door hem genoemde verenigingen genoemd als een proefballon om te weten hoe de raad over de liefdadig heid in het algemeen denkt Het is absoluut niet juist, en zeker niet uit een oogpunt van bezuiniging, om deze subsi dies in te trekken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 209