nen van een subsidie Wanneer er ergens voor de kankerbe strijding belangrijke bedragen nodig zijn, komen ze er ook. Dat blijkt ook wel uit de jaarstukken van het Koningin Wilhelminafonds Als er belangrijke researchkosten zijn, komt het daarvoor benodigde geld ergens vandaan en dan is het niet aan de gemeenten om na te gaan of ze daar al dan niet aan willen bijdragen Het aantal gemeenten dat een subsidie voor de kankerbestrijding geeft, is op het ogenblik overigens maar beperkt Hetzelfde geldt ten aanzien van tal van andere fondsen. Er is steeds sprake van toeval, waarbij het bijv. zo is, dat de ene gemeente wel ten aanzien van de kankerbestrijding en de Nederlandse Hartstichting, maar niet ten aanzien van de reumatiekbestrijding subsidieert en dat de andere gemeente wel ten aanzien van de reumatiek bestrijding, maat niet ten aanzien van de kankerbestrijding subsidieert. Er kan dan ook worden gesproken van een won derlijke, onoverzichtelijke zaak. Spreker gelooft daarom dat het gemeentebestuur van Soest de juiste lijn moet aanhou den. Aan het adres van de heer Verheus merkt spreker op, dat het geen kwestie van het loslaten van een bepaalde lijn is als het college zegt, dat het de subsidiëring van een paar bepaalde zaken wil handhaven Het college meent nl, goede redenen te kunnen aanvoeren om te stellen, dat het ten aanzien van die zaken nog wel een plaatselijk belang ziet. Spreker gelooft dat het zin heeft, de discussies bij de desbe treffende posten daarop toe te spitsen en nu gewoon te gaan vragen of de heer De Groot diens voorstel nog hand haaft. De heer DE GROOT zegt, dat hij zijn voorstel handhaaft en het graag in stemming gebracht ziet. De heer LEVINGA ondersteunt het voorstel van de heer De Groot. Het voorstel van de heer De Groot wordt hierna in stemming gebracht en verworpen met 19 tegen 3 stemmen, Tegen stemmen de leden: Korte, Verheus, Hoekstra, Smits, Smit, mevrouw Alting Ambrosius, Blaauw, Geerlings, Grift, Dijkstra, mevrouw Walter-Van der Togt, Van Poppelen, mevrouw Korthuis-Elion, Levinga, Ebbers, Pieren, Van Ee, De Haan en mevrouw Oranje Entink. Voor stemmen de leden: Van Logtenstein, mevrouw Walma van der Molen-De Vries en De Groot. VOLGNUMMER 4 16 wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES stelt voor, de subsidie vermeld onder volgnummer 4 20 te hand haven De heer DE GROOT ondersteunt dit voorstel Het voorstel wordt in stemming gebracht en verworpen met 19 tegen 3 stemmen. Tegen stemmen de leden: Korte, Verheus, Hoekstra, Smits, Smit, mevrouw Alting-Ambrosius, Blaauw, Geerlings, Grift, Dijkstra, mevrouw Walter-Van der Togt, Van Poppelen, mevrouw Korthuis-Elion, Levinga, Ebbers, Pieren, Van Ee, De Haan en mevrouw Oranje-Entink, Voor stemmen de leden: mevrouw Walma van der Molen- De Vries, De Groot en Van Logtenstein, VOLGNUMMER 8.7(^,26. De heer DE GROOT stelt voor, de onder dit volgnummer vermelde subsidie te handhaven. De heer HOEKSTRA ondersteunt dit voorstel. Het voorstel wordt hierna in stemming gebracht en verwor pen met 19 tegen 3 stemmen. Tegen stemmen de leden: Smits, Smit, mevrouw Alting- Ambrosius, Blaauw, mevrouw Walma van der Molen-De Vries, Geerlings, Grift Dijkstra, mevrouw Walter Van der Togt, Van Poppelen, mevrouw Korthuis-Elion, Levinga, Ebbers, Pieren, Van Ee De Haan, mevrouw Oranje Entink, Van Logtenstein en Korte Voor stemmen de leden: Verheus, Hoekstra en De Groot. VOLGNUMMER 8,10 32. De heer VERHEUS merkt op, dat volgens de genoemde post f. 8,50 per leetling voor administratiekosten wordt uitgegeven. Iedereen die enigszins op de hoogte is van de materie van het voeren van een schooladministratie, weet uit ervaring dat en deskundigen hebben dit ook vastge steld het bedrag van f 8,50 minimaal f. 18,50 zou moe ten zijn Nu kan men daar twee kanten mee uit. Men kan in het stuk dat straks aan de orde komt en dat op de vergoe ding per leerling betrekking heeft het bedrag op dezelfde hoogte houden en dit bedrag opvoeren, zodat uiteindelijk de kosten niet hoger worden en men de zaak toch nog in evenwicht kan houden, ware het niet dat er - en dit is een bijzonder nare zaak op blz, 201 van de begroting een post voorkomt, waarbij de gemeente expliciet voor onderwijzend personeel aan de openbare scholen de salarissen laat bere kenen door het C.A, S O Dat kost ongeveer f 70,a f. 71,— per leerkracht. Nu zullen er natuurlijk in de ge meente Soest ook bijzondere scholen zijn die hun salaris sen door het C A S O laten berekenen, maar zij moeten de ze kosten dekken uit de vergoeding per leerling. Wanneer volgens de wet de kosten van het bijzonder onderwijs naar rato van de kosten van het openbaar onderwijs dienen te worden vergoed, wordt de zaak met betrekking tot de C.A.S.O -post toch wel iets uit zijn verband getrokken. Wanneer dit gewoon ten laste van de algemene dienst wordt gebracht, omdat de gehele salarisadministratie automatisch gebeurt - waartegen spieker helemaal geen bezwaar heeft -, dan zal wil men van gelijkstelling spieken, de vergoeding aan de bijzondere scholen verhoogd moeten worden met een bedrag, gelijk aan het aantal onderwijskrachten van de betrokken school maal f. 71,- Vaak moeten de bijzondere scholen zelfs nog een hoger bedrag betalen aan het C.A S O., omdat het aantal leerkrachten in veel gevallen kleiner is dan bij een gemeente met een groot aantal open bare scholen Hij stelt voor om de desbetreffende kosten - die nu ten laste van de algemene dienst worden gebracht, hetgeen niet juist is - 'e laten drukken op het hoofdstuk onderwijs en om ze door te berekenen naar de bijzondere scholen. Wethouder DIJKSTRA zegt, dat hij de teneur van de op merkingen van de heer Verheus zeker wel kan begrijpen. Diens betoog is gebaseerd op een logische gedachtengang. Spreker kan nog niet overzien wat de financiële gevolgen van diens voorstel zullen zijn Om praktische redenen zou hij hem daarom in overweging willen geven om, eventueel samen met andere leden, met een voorstel te komen. Dan kan het college zich beraden over de kwestie van de admi nistratiekosten en yan de vergoeding aan het C.A.S.O voor verrichte arbeid met betrekking tot de salarisadmini stratie. De heer VERHEUS zegt dat hij wel met een voorstel wil komen. Maar wat bedoelt de wethouder? Een voorstel van de raad of een voorstel van het schoolbestuur? Een voor stel vanuit de raad kan spreker direct op tafel leggen, nl. de vergoeding per leerling door te berekenen, zodat het bijzon der onderwijs in dit opzicht volledig wordt gelijkgescha keld met het openbaar onderwijs Als men de post van f. 8,50 tot f. 18,50 gaat verhogen, zal men de zaak tamelijk zwaar belasten Men kan het dus op twee manieren doen. Men kan van de administratiekosten f 18,50 maken, zodat dit totale bedrag hoger wordt en een andere post met het- 204

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 211