f 25,--, men zijns inziens niet tegen handhaving van deze subsidie kan zijn De heer PIEREN vraagt of de wethouder een staatje kan overleggen waaruit blijkt hoeveel adviezen de gemeente Soest het afgelopen jaar aan de Bond Heemschut heeft ge vraagd. De heer VAN POPPELEN zegt te willen volstaan met de vraag: Waar blijft ons principe? Wethouder DIJKSTRA merkt op, dat de raadsleden die te gen handhaving van deze subsidie zijn, op het eerste gezicht de logica aan hun zijde hebben, doch dat het college bijzon der gehecht is aan het aanwezig zijn van de Bond Heem schut Spreker zou het bijzonder betreuren wanneer de lo gica zo strak zou worden doorgevoerd, dat geen uitzonde ring mogelijk zou zijn. De heer VAN EE meent, dat er misschien snel een oplossing kan worden gevonden: als de wethouder deze subsidie van f. 25,- zo belangrijk vindt, kan hij haar misschien zelf beta len De VOORZITTER zegt, dat hij buiten deze discussie had willen blijven, maar dat het bloed nu eenmaal kruipt waar het niet gaan kan. Spreker wijst erop, dat de Bond Heemschut zich beijvert voor wat men tegenwoordig noemt' het milieu waarin wij leven Wanneet er in een gemeente niets aan de hand is, zal de Bond Heemschut er niet toe overgaan daar acties te gaan ondernemen Wanneer er wel wat aan de hand is, zal Bond Heemschut dat wel doen en dan kan de Bond Heemschut een actie of een bezwaar van het gemeentebestuur bijzonder krachtig ondersteunen De Bond Heemschut heeft een groot gezag in het land, een orgaan dat in vele gezinnen komt en bovendien een willig oor bij de regering. Er zijn plannen voor een rijksweg door Pijnenburg en de duinen. Als die plannen concreter zouden worden en het gemeente bestuur van Soest daarover alarm zou moeten slaan, neemt dit gemeentebestuur de Bond Heemschut in de arm, opdat deze bond het gemeentebestuur steunt Dan is deze bond er wel goed voor, aldus spreker, en dat is de reden waarom wij hebben gemeend de subsidie van de gemeente Soest aan deze bond te moeten handhaven Deze bond staat altijd klaar om op te treden daar waar het milieu in het geding is. Er kunnen jaren voorbijgaan waarin de gemeente Soest daarvan geen gebruik maakt, maar er zal een tijd komen waarin de steun van deze bond voor deze gemeente wel nut tig is Het zou natuurlijk niet erg sportief zijn als dan werd gezegd: Nu gaan wij even lid van deze bond worden, om dat wij zijn steun nodig hebben, en als hij zijn diensten heeft verleend, bedanken wij hem voor de moeite en stop pen wij weer met subsidiëren. Praktisch alle gemeenten in Nederland kunnen plezier hebben van de Bond Heemschut en de meeste zijn er ook donateur van Mevrouw ORANJE-ENTINK zegt, dat de voorzitter het spreekwoord Spreken is goud, want zwijgen is fout" heeft geïllustreerd Zij gaat graag akkoord met het handhaven van de onderhavige subsidie van f 25, Wethouder DIJKSTRA: Bravo! De heer DE GROOT zou het zeer op prijs stellen, als de raad zich met het handhaven van deze subsidie verenigde. Hij zou willen zeggen: Beter ten halve gekeerd, dan ten he le gedwaald. Er is al schade genoeg aangericht De heer VERHEUS vindt, dat men in een Babylonische spraakverwarring terechtkomt Eerst heeft de raad besloten bijna alle subsidies af te voeren, maar nu wordt er ten aan zien van enige subsidies gezegd, dat ze erg nuttige instellin gen betreffen en moeten worden gehandhaafd. Spreker zou willen zeggen, dat hij voor de Bond Heemschut evenveel sympathie heeft als voor het Koningin Wilhelminafonds. De voorzitter heeft een opmerking gemaakt die spreker heeft gefrappeerd, nl de opmerking dat het eens noodzake lijk zou kunnen worden, dat de gemeente Soest een beroep op de Bond Heemschut doet en dat het niet sportief zou zijn om nu het lidmaatschap te beëindigen en dan weer lid te worden In verband hiermede wijst spreker erop, dat er een principieel verschil is tussen lid worden en het verlenen van een bijdrage Als men lid van iets is, heeft men ook me dezeggenschap Uit de woorden van de voorzitter heeft spre ker begrepen, dat de gemeente Soest lid van de Bond Heem schut is Als hij dit goed heeft begrepen, betreft de onder havige begrotingspost geen subsidie, maar betaling van een lidmaatschap De gemeente betaalt ook voor het lidmaat schap van de ANW.B Wethouder DIJKSTRA: Er staat: „bijdrage". De heer SMITS: Het is een donatie. De VOORZITTER: Ik meen dat de gemeente lid is van de Bond Heemschut De heer VAN POPPELEN' Als dat het geval is, ga ik akkoord met handhaving van deze begrotingspost Dan betreft het iets geheel anders dan een subsidie Wethouder DIJKSTRA: Het is geen subsidie Wethouder DE HAAN: Het betreft een lidmaatschap. De heer PIEREN: Dan kunnen we dit vergelijken met de vakbond van gemeentebesturen en dan ga ik ermede akkoord. Wethouder DIJKSTRA: Het is een contributie in de vorm van een bijdrage. Het volgnummer wordt hierna zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld VOLGNUMMER 0 70.12 De heer LEVINGA zou willen voorstellen, de onder dit volgnummer vermelde subsidie van f. 4.000,- aan het U.S.O. te schrappen, tenzij hem duidelijk wordt gemaakt, dat het verlenen van deze subsidie nut heeft voor Soest en de Soes- ters. De heer PIEREN merkt op, dat et in het verleden in de raad urenlang is gedebatteerd over de subsidie aan het U.S.O. en dat hij toen sterk de indruk heeft gekregen, dat het college van gedeputeerde staten het toch wel zeer sterk op prijs stelt, dat de gemeente Soest deze subsidie verleent. Spreker neemt aan, dat er ook mensen uit Soest naar het Concertgebouw te Amsterdam gaan. In verband daarmede kan zijns inziens de vraag rijzen of de gemeente Soest niet ook een subsidie aan het Concertgebouworkest zou moeten verlenen. De heer GEERLINGS: Dan komt ook het Hilversumse or kest aan de orde De heer PIEREN: Ja, dat zou er dan ook nog bijkomen. Voortgaande vraagt spreker of het niet zo is, dat indertijd de provincie heeft aangedrongen op het subsidiëren van het U.S O door Soest Als dit inderdaad het geval is, vraagt spreker zich af of het wel juist is dat de provincie de gemeen te Soest eigenlijk een soort van dwang oplegt om het U.S.O. te subsidiëren, Spreker zal gaarne vernemen of er gegevens bekend zijn, betreffende het aantal mensen dat concerten bijwoont van respectievelijk het U S O het Concertgebouworkest en het Hilversumse orkest De heer VERHEUS zegt, dat het weer om het principe, meer om het spel dan om de knikkers gaat. Spreker meent, dat Zeist het U.S.O. subsidieert met een bepaald bedrag per inwoner, maar daarmede het recht heeft verworven dat het U S O. een of twee keer per jaar in Zeist een concert geeft Voor een gemeente die dat recht verwor ven heeft, is er zijns inziens wat meer aanleiding om het 206

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 213