ga- U.S.O. te subsidiëren dan voor een gemeente die dat recht niet heeft. Het lijkt spreker juist, dat de tn de afdelingen met betrek king tot de subsidies getrokken lijn consequent wordt door gevoerd; Daarom is hij voor het voorstel van de heer Levin- Wethouder DIJKSTRA merkt op, dat hij ook deze subsi die graag buiten de in de afdelingen aanbevolen algemene regeling zou willen houden Het verheugt mij aldus spreker, dat deze subsidie f. 4.000,- bedraagt, want hoe kleiner het bedrag is, hoe losser de tongen over de subsidiëring zijn. Het U S.O heeft een uitstekende reputatie. Het is een van de acht a negen le klas symfonie orkesten in ons land en het trekt veel publiek uit de gehele provincie. Blijkens desgevraagd doot de V V V verstrekte informatie gingen er in het vorige seizoen per concert ongeveer twee bussen uit Soest naar het U S,Ó Men taxeerde het aantal bezoekers dat aldus concerten van het USO. bijwoont, op 90 Dit zijn alleen degenen die met Tensen gaan. Dit bete kent dat globaal kan worden gesteld, dat het totale aantal mensen uit Soest dat concerten van het USO bezoekt, het dubbele bedraagt, aangezien ook velen pet trein of per eigen auto het U.S.O bezoeken Het regelmatige bezoek van ingezetenen van Soest aan het U S O. is dus vrij omvangrijk en het is derhalve reëel, dit ook te zien als een zaak die me de voor rekening van de gemeente Soest mag komen. Spreker kan niet zeggen hoeveel ingezetenen van Soest re gelmatig naar het Concertgebouw te Amsterdam of naar Gooiland te Hilversum gaan. Twee of drie seizoenen geleden heeft het U.S.O. ook in Soesterberg geconcerteerd en in een aantal andere gemeen ten in de provincie. Gevraagd zou kunnen worden of het U.S.O dat wil herhalen. Het zou in hoge mate te betreuren zijn, als het bestaan van het U.S.O. in gevaar kwam Een paar jaar geleden is de ge meente van de zijde van het college van gedeputeerde staten of van het stichtingsbestuur gewezen op de zorgelijke finan ciële positie van het U S O. Aan alle gemeenten, waaruit be zoekers naar het U S.O komen, werd de vriendelijke sugges tie gedaan om hun bijdrage te herzien. Mevrouw KORTHUIS ELION Wij hebben ook een Soester symfonie-orkest, Misschien kunnen wij ter stimulering de subsidie aan dat orkest geven Wordt de subsidie aan het U.S.O gehandhaafd, dan zou aan dit orkest kunnen worden gevraagd of het in Soest komt concerteren. Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN DE VRIES: In het openluchttheater Mevrouw KORTHUIS-ELION: Of in de kerk De heer VAN POPPELEN wil het voorstel van de heer Le- vinga ondersteunen en het voorstel in stemming laten bren gen. Wethouder EBBERS zegt dat, wanneer de gemeente ertoe overgaat, aan het U.S.O. te vragen concerten in Soest te ge ven, het bedrag van f. 4.000, - het veelvuldige zal kunnen worden. De VOORZITTER merkt op, dat het U.S O een paar jaar geleden in grote moeilijkheden verkeerde en dat het bestaan van het orkest op het spel stond. Het orkest werd - heel zwaar - gesubsidieerd door de gemeente Utrecht en door de provincie De gemeente kon een hogere subsidie niet meer opbrengen en toen is de naam Utrechts Stedelijk Orkest omgezet in Utrechts Symfonie Orkest. Het is een provinci aal orkest geworden Het geeft, afhankelijk van de accom modatie en de belangstelling, in de provincie concerten. Op de Utrechtse gemeenten is een beroep gedaan om de instand houding van het USO als een provinciale zaak te beschou wen. Toen heeft Soest een relatief kleine bijdrage gegeven. Het U.S O bestaat nu ruim honderd jaar. Het orkest vormt het centrale punt in het provinciale Utrechtse muziekleven. Spreker zou het bijzonder jammer vinden, als Soest bij de gemeenschappelijke inspanning van de provincie en de ge meenten om het orkest in stand te houden, uit de boot zou vallen en niet aan de gezamenlijke krachtsinspanning zou meedoen, te meer omdat een groot aantal mensen in Soest van het U.S O. profijt heeft. De heer PIEREN vraagt, hoe de provincie Zuid-Holland ten opzichte van het U.S O staat. Ook mensen uit de pro vincie Zuid Holland komen naar Utrecht, om de concerten van het U.S.O. bij te wonen. Wethouder DIJKSTRA: Uit Woerden. De heer PIEREN: Inderdaad, zelfs uit Bodegraven komen ze. Dat levert toch wel een moeilijke situatie op. Het cul tuurbeleid dat wij voeren, is toch niet helemaal duidelijk. Het U.S.O,, maar ook de kankerbestrijding, de Hartstich ting, de Nierstichting enz vervullen een belangrijke functie in het culturele welzijn van de mensen. Het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk dient een dusda nige subsidie aan de provincies Noord- en Zuid-Holland te geven, dat het orkest kan blijven voortbestaan. Deze kwes tie hoort niet bij de gemeenten te liggen. De VOORZITTER: Wat de provincie Zuid-Holland doet, weet ik niet. Ik hoor zojuist dat het jaarverslag van het U.S.O. hier aanwezig is. Dit zal even worden opgezocht. Intussen zetten wij de begrotingsbehandeling voort. VOLGNUMMER 8 70.04. De heer BLAAUW zegt, dat hij in het afdelingsonderzoek geen bevredigend antwoord heeft gekregen op zijn vragen met betrekking tot de openbare bibliotheek. Hij vindt het aantal boeken dat men aankoopt in geen enkele verhou ding staan tot datgene wat men aan personeelskosten be steedt. In vergelijking met andere bibliotheken vindt spre ker dat in Soest een behoorlijk groot aantal personeelsleden aanwezig is, Omdat het personeelsbeleid steeds duurder wordt, zal op deze post misschien toch wel kunnen worden bezuinigd. Daarvoor kunnen dan misschien weer boeken worden aangekocht. Wethouder DIJKSTRA zegt, dat de bibliotheek geen over maat aan personeel heeft. Ook op een andere manier kan niet worden bezuinigd Het bibliotheekbestuur heeft de be groting tot in den treure uitgebeend, om te trachten de post voor boekenaanschaf te verruimen. Het boekenbezit is de kern van de zaak. Dit is in Soest veel te gering, het om vat nauwelijks iets meer dan de helft van wat het moet zijn. Op grond van het inwoneraantal en het aantal uitleningen kan worden gesteld, dat het boekenbezit tegen de 90.000 stuks zou moeten bedragen, maar er zijn 45.000 boeken. Om financiële redenen kan van inloop geen sprake zijn. In ieder geval moet worden getracht om het huidige relatiecij- fer van het aantal boeken tot het inwonertal te handhaven. De personeelssterkte is iets kleiner dan zij zou moeten zijn. Er bestaan vaste normen voor, die de gemeente van het mi nisterie van c.r.m. en van de Centrale van Openbare Biblio theken heeft gekregen. Soest zou moeten hebben 15,5 per soneelsleden; het personeelsbestand bestaat uit 14,5 leden. Soest heeft dus een personeelslid te kort. Als vuistregel geldt dat er een personeelslid moet zijn op 2500 inwoners. Een klein rekensommetje maakt dan duidelijk, dat er 15,5 personeelsleden moeten zijn. Een ander ervaringscijfer dat in de normen van het ministerie is vastgelegd, is dat per personeelslid - wat zijn functie ook is - 13000 boeken per jaar moeten kunnen worden behandeld. De nieuwe ont werp bibliotheekwet houdt rekening met automatisering en gaat voor de toekomst uit van 17.500 boeken per jaar

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 214