leend. Aangezien spreekster een grote voorstandster van het fonds voor aankoop van kunstwerken is, is zij er ook voor, dat de gemeente er adviezen over vraagt hoe het des betreffende geld het beste kan worden besteed om de aan te kopen kunst in verband te brengen met de bestaande of nog te maken bouwwerken in de gemeente, waardoor die kunst het best tot haar recht komt. Daarom is zij voor het verlenen van de onderhavige bijdrage Wethouder DE HAAN wil even een klein praktijkvoorbeeld je noemen. Hij deelt mede, dat enkele jaren geleden vanuit de Stichting Soester Natuurbad een advies aan de Stichting Kunst en Bedrijf is gevraagd, omdat er ergens kort na de heropening na de verbouwing een idee rees dat werd vervat in de vraag: Zou er niet eens een mogelijkheid zijn om bijv. een kleine expositie van beelden in te richten om een en an der eens leuk te laten uitkomen' Het toen door de Stich ting Kunst en Bedrijf gegeven advies is, hoewel het vrij veel omvattend was, voor niets verstrekt Wanneer men op de, toen door de Stichting Kunst en Bedrijf gemaakte opzet was ingegaan, zou dat een vrij hoog bedrag gekost hebben in verband met verzekerings en transportkosten. Wegens deze kosten is toen van die opzet afgezien. Al met al meent spreker te mogen zeggen, dat men behoorlijk onderdak is als men het met deze stichting aanlegt. De VOORZITTER wijst erop, dat het aardige beeldje bij de I.t.s. daar dank zij een gratis advies van de Stichting Kunst en Bedrijf gekomen is Het voorstel om de onder volgnummer 8.70,82 vermelde subsidie te handhaven wordt hierna in stemming gebracht en verworpen met 13 tegen 9 stemmen. Tegen stemmen de leden' Smits, Smit, mevrouw Alting- Ambrosius, Blaauw, Van Poppelen, mevrouw Korthuis- Elion, Van Ee, De Groot, mevrouw Oranje-Entink, Van Log- tenstein, Korte, Verheus en Hoekstra. Voor stemmen de leden: mevrouw Walma van der Molen- De Vries, Geerlings, Grift, Dijkstra, mevrouw Walter-Van der Togt, Levinga, Ebbers, Pieren en De Haan. VOLGNUMMER 8.70.74 De heer VERHEUS merkt op, dat dit volgnummer o.a. het subsidiëren van het aanvragen van een jongerenpaspoort bij de Hilversumse Jeugdraad met f. 3,- per aanvrage be treft. Spreker neemt aan, dat er ook velen in Soest zijn die een jongerenpaspoort aanvragen bij de Amersfoortse Jeugdraad. Hij zal graag vernemen of ook ten aanzien daar van uit de onderhavige post wordt gesubsidieerd. Wethouder DE HAAN zegt, dat er nog geen desbetreffend verzoek van Amersfoort is binnengekomen, maar dat, als dat zal gebeuren, vanzelfsprekend ook dat verzoek zou worden gehonoreerd. Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES: Zij worden tegenwoordig in Soest ook uitgereikt. Valt dat er dan ook onder? Wethouder DE HAAN: Wie doet dit dan? Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES: Bij Artishock is sedert kort ook een afdeling die culturele jongerenpaspoorten uitreikt. Wethouder DE HAAN: Dat wisten wij nog niet. Het volgnummer wordt zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld. VOLGNUMMER 8.70.66. De heer BLAAUW zegt, dat er door Artishock bijzonder veel en goed werk wordt gedaan Van de week en in voor gaande weken is in de betrokken commissie al enige malen ter sprake gekomen, dat de mensen van Artishock nogal graag naar buiten reageren, maar dat zij zelf geen kritiek willen hebben. Spreker meent dat, hoewel de raad met lief de de onderhavige subsidie geeft, hij toch ook wel dient te weten, wat er met het geld gebeurt. Vorig jaar zijn er pro blemen geweest die in de brandweercommissie zijn bespro ken. Deze zijn wel opgelost, maar er zijn moeilijkheden ge weest, omdat men nogal moeilijk naar burgemeester en wet houders wilde luisteren. Nu is spreker ter ore gekomen, dat er een secretaresse is die niet op de loonlijst staat, maar die toch betaald wordt. Als het werk zodanig is dat men niet zonder een secretaresse kan, moet dit officieel bekend worden ge maakt en dan zal daaraan iets moeten worden gedaan. Wel ke verantwoording legt Artishock eigenlijk af en wie oefent controle uit? De raad heeft daarvan nog nooit iets gezien. Wethouder DIJKSTRA zegt, dat het college al geruime tijd bezig is om - dit gaat met veel haken en ogen gepaard - een beheersovereenkomst te sluiten met de kunstenaarsvereni ging Artishock. Deze overeenkomst omvat in de eerste plaats een financiële verantwoording van het gebouw dat de vereniging gratis in gebruik heeft, maar daarin wordt ook ingevlochten een verantwoording over die subsidies die zij van de gemeente krijgt en die niet worden gecontroleerd door het ministerie van c.r.m De gemeente ondersteunt via allerlei hoofdstukken alle activiteiten van Artishock. Een van die zaken betreft de cursussen die de vereniging regel matig geeft en die steeds in aantal toenemen. De gemeente doet dit op basis van de subsidie die de vereniging daarvoor van het ministerie krijgt. Het ministerie en de gemeente houden op deze subsidies toezicht. Het ministerie weet dat de gemeente met haar gelijk opgaat. Artishock legt voor de cursussen en voor deze subsidies verantwoording af aan de accountantsdienst van het ministerie. Over de besteding van deze gelden behoeft de gemeente zich dus geen zorgen te maken, Daarnaast heeft Artishock het afgelopen jaar van de gemeente verscheidene incidentele subsidies gekregen. Voor alle mogelijke eenmalige activiteiten, zoals exposities, bijzondere gebeurtenissen enz., heeft zij bedragen variërend van f. 250,- tot f. 1.000,- ontvangen. In deze gevallen ver langt de gemeente van de vereniging een nauwkeurig finan ciële verantwoording. Deze heeft de gemeente altijd ontvan gen. Over de door de heer Blaauw bedoelde secretaresse kan spreker geen uitsluitsel geven. Het volgnummer wordt zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld. De gehele begroting van de gewone dienst wordt hierna zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld. KAPITAALDIENST. VOLGNUMMER 56.09. De VOORZITTER stelt hierbij aan de orde het ingekomen stuk: Brief van burgemeester en wethouders inzake de in 1972 in rekening te brengen kosten van uitweg. Dit stuk wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen. De begroting van de kapitaaldienst wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld. Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming de ge meentebegroting 1972 in haar geheel, met inachtneming van de in de nota van wijziging aangegeven veranderingen, opgenomen in de eerste wijziging 1972, definitief vastge steld. De VOORZITTER sluit hierna, te 17.40 uur, de vergadering. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op 17 februari 1972. De secretaris, De voorzitter, 209

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 216