Nr. 14 1 december 1971 NOTULEN van het verhandelde in de buitengewone openbare vergade ring van de raad der gemeente Soest op woensdag 1 de cember 1971 te 14.45 uur, ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van de burgemeester van Soest, de heer mr. S.P. Baron Bentinck. VOORZITTER de heer K, de Haan, wethouder-loco- burgemeester SECRETARIS de heer H. Borreman, Tegenwoordig de leden: mevrouw G.G.A. Alting-Ambrosius, W.A. Blaauw, L.J. Dijkstra, J.J. Ebbers, M.A. van Ee, J.W.H. Geerlings, P.Grift, M. de Groot, D. Hoekstra, H.M. Jonker, J.C. Korte, mevrouw E. Korthuis-Elion, K. Levinga, R.A. van Logtenstein, G.H. Oldenboom, mevrouw P.J. Oranje- Entink, P.C. Pieren, J.R. van Poppelen, A.H.F. Smit, J.C. Smits, P.L.J.M. Storimans, C. Verheus, mevrouw T.R. Wal- ma van der Molen-De Vries en mevrouw M.C.P. Walter-Van der Togt. Voorts tegenwoordig: de heer mr. S.P, Baron Bentinck met echtgenote en familie, alsmede vele genodigden. De heer Bentinck met echtgenote en familie wordt binnen geleid door mevrouw Oranje en de heer Grift. De VOORZITTER opent de vergadering en stelt voor, met gebed te beginnen. Hierna vindt voorlezing van het gebed door de voorzitter plaats. De VOORZITTER spreekt daarna de volgende rede uit: Dames en heren leden van de gemeenteraad, geachte burge meester, mevrouw Bentinck en familie, dames en heren ge nodigden. Vandaag herdenken wij het 25-jarig burgemeesterschap van mr. S.P. Baron Bentinck. Hoewel, burgemeester, uw nade rend vertrek zijn schaduw vooruit werpt, menen wij toch, er goed aan te doen het jubileum van vandaag op bescheiden wijze, passend bij uw persoonlijkheid, te gedenken. Laat mij beginnen met een korte terugblik benevens een beknopt overzicht over de afgelopen periode. Terugblik. Onwillekeurig gaan mijn gedachten nog naar een regenachtige dag, eind november 1946, toen op het kleine gemeentehuis van Abcoude drie Soester wethouders met hun gemeentesecretaris op bezoek kwamen bij de pas be noemde nieuwe burgemeester. Wij troffen daar een nog jeugdige, voorzichtig, gereserveerd optredende heer aan. In een kort gesprek bleek die reserve al sterk te verminderen. Deze eerste verkenning is uitgegroeid, na een grootse ont vangst in Soest, tot een hechte band. Band met de gemeen te, de gemeenteraad en de wethouders. Straks hoop ik nog nader uw persoon in uw werk te be schouwen. Eerst een overzicht. 1 december 1946 had Soest 21 460 inwoners. 1 december 1971 heeft Soest 38.150 inwoners. Toen een gemeenteraad met 19 leden, nu een met 25 leden. Hoe stond de gemeente er voor? De tweede wereldoorlog had, vooral in Soesterberg, zijn spo ren achter gelaten. Door achterstallig onderhoud en gebrek aan middelen waren de wegen slecht. De straatverlichting was zeer bescheiden. Een echte riolering was er niet. Plant soenen waren er nauwelijks, de bossen verwaarloosd. De schoolgebouwen waren min of meer hersteld van de be- zettingsschade, doch de meubelen en leermiddelen gebrek kig en verouderd Kleuteronderwijs ontbrak. Er waren enige bewaarscholen. Sportvelden had de gemeente niet in beheer, terwijl het Soester Natuurbad een ruine was Er werd in 1946 nog in de Eem gezwommen. Er was weinig industrie, de getalsmatig grootste bedrijfstak was het bouwbedrijf. Er was nog flinke werkloosheid en een grote woningnood. De financiële toestand van de gemeente was slecht. Het toenmalig belastingstelsel werkte nadelig voor ons. Het gemeentehuis, toen nog inclusief politiebureau, was al te klein. Evenals het politiekorps, dat zich per fiets ver plaatste. De brandweer beschikte over goed onderhouden, doch zeer bedaagd materiaal. Het gasbedrijf draaide moei zaam. Van toen naar nu betekent op zich al een opsomming. Het wegennet is in uitstekende staat. Het rioleringsplan is in zijn laatste fase. Er kwamen een rioolzuiveringsinstalla tie in Soesterberg en een in Soest De laatste wordt alweer uitgebreid en tevens geschikt gemaakt voor gebruik door de gemeente Baarn Uit het gebrekkige vuilnis ophalen en bladharken van toen is een goed draaiende reinigingsdienst ontstaan. Het huisvuil wordt verwerkt in een compostbedrijf, eveneens te zamen met de gemeente Baarn, De plantsoenendienst onderhoudt hectaren plantsoen in ve lerlei vorm met inbegrip van speelweiden en speelplaatsen. De straatverlichting is in uitstekende staat. De gehele gemeente is nu voorzien van leidingwater en van aardgas. De oudere schoolgebouwen zijn in goede staat van onder houd. Diverse ervan werden door verbouwing gemoderniseerd. Vele nieuwe scholen werden gebouwd Na de invoering van de Wet op het kleuteronderwijs is er ook op dit gebied veel tot stand gekomen, ondanks de geringe mogelijkheden. Ten aanzien van meubilair en leermiddelen kan van een goe de situatie gesproken worden. Ook ontstonden er zowel voor meisjes als voor jongens scho len voor nijverheidsonderwijs. Inmiddels is een nieuwe vorm van opvang van jeugdige kin deren ontstaan, de peuterspeelzaal. In de culturele sector kwam veel op gang of werd gestimuleerd tot nieuwe activi teiten. Het muziekleven bloeit op. Een nieuwe opzet van het bibliotheekwerk veroorzaakte een fabuleuze groei. Op het gebied van de vrije expressie ontstonden vele voor heen ongekende mogelijkheden. Door de toename van de vrije tijd van de werkende mens ontstond er een grotere recreatiebehoefte, De gemeentebos- sen, inmiddels opgeknapt, vervullen hierin een belangrijke rol. Met de vereniging „de Utrechtse Heuvelrug" wordt aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid veel gedaan. De goed geslaagde vernieuwing van het Soester Natuurbad draagt ook bij aan de recreatie. Voor de binnengemeentelijke recreatie werd, naast de aan leg van allerlei wijkvoorzieningen, een aanvang gemaakt met de plannen voor het nieuwe groene hart op de zuidhelling van de Eng. De mogelijkheden tot sportbeoefening schiepen groeiende verenigingen en deze vragen weer om meer ruimte. Naast een twintigtal gemeentelijke sportterreinen ontstond de sporthal die nu alweer te klein wordt geacht. Twee bevolkingsgroepen vroegen en verkregen meer aan dacht. De bejaarden kregen meer geëigende woonvormen en meer mogelijkheden tot maatschappelijke hulpverlening. Voor de jeugd werd een begin gemaakt met voorzieningen, welke door de, per leeftijdsgroep sterk uiteenlopende be hoeften, nog niet alle konden worden gerealiseerd. Het laatste, maar niet het beste hoofdstuk is de huisvesting. Het woningbestand vermeerderde van plus minus 4.750 tot 11,250 woningen Desondanks nam de woningnood toe. 211

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 218