Twee factoren die hier een belangrijke rol in spelen, noem ik hier. Eerstens: de gemiddelde woningbezetting daalde van 4.55 personen per woning tot 3.44 personen. Tweedens: de ligging van onze gemeente trekt woningzoekenden aan. De beïnvloeding van de nieuwbouw in aantal en soort is sterk landelijk geregeld, zodat er gemeentelijk weinig in vloed op kan worden uitgeoefend. Een enorm stuk energie van uw kant is er op het terrein van de huisvesting verbruikt. Als dan de resultaten op zich groot, doch qua uitkomst nog gering zijn, dan is dat voor het gevoel van de portefeuillebeheerder teleurstellend. De financiële positie van Soest is sterk verbeterd. Mede daardoor kon er zoveel tot stand komen. Voor de burgemeesters ontstond een nieuwe taak door het uitbreiden van de werkzaamheden in regionaal verband. Ook hier hebt u duidelijk uw steentje bijgedragen. Alzo een beknopte en daardoor uiteraard onvolledige op somming. Doch wij kunnen daar niet mee volstaan. In deze zakelijke wereld is het goed om in het kader van een herdenking eens te zien naar de mens Bentinck in zijn relatie tot zijn werk. Ongetwijfeld zal uit de gemeenteraad hier de nodige aan dacht aan worden geschonken. Toch kan ik niet nalaten in dit verband enige kanttekeningen te maken. U komt ons voor als een man met een sterk rechtvaardig heidsgevoel, een warm hart en als een perfect luisteraar. Doch u bent ook de keiharde neen-zegger als ja beslist on mogelijk is. Voorts de ervaren tacticus in moeilijke situaties en de slimme onderhandelaar. Maar, en dat vooral, iemand die een sfeer van openheid en coöperatie verspreidt, hetgeen tot uitstekende resultaten leidt. In het proces van wisselwerking tussen de meningen van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde groepen en het college van burgemeester en wethouders en hun ambtena ren, was u steeds de katalysator. Resultaat: een prettige werksfeer. Ook is reeds meermalen gememoreerd de uitstekende werk wijze in de collegevergaderingen van burgemeester en wet houders. Zo sluiten wij dan nu een periode af van 25 jaar, die voor Soest rondweg uniek kan worden genoemd. Dank zij uw leiding en werkkracht. De gemeente Soest is u hiervoor veel dank verschuldigd. Toch willen wij niet nalaten, uw vrouw en gezin veel dank te brengen voor hun bijdrage aan het optimaal functioneren van u als burgemeester. Het thuisfront is zeer belangrijk ter ondersteuning van de arbeidsmogelijkheden. Alvorens de heer Pieren als raadslid met de meeste dienst jaren het door hem gevraagde woord te verlenen, mag ik u namens het wethouderscollege en de gemeentesecretaris als aandenken aan de afgelopen 25 jaar een boekwerk aanbie den over een van uw vele hobby's, te weten kastelen en wel Franse kastelen. Wellicht kunt u na uw komende af scheid als burgemeester tijd vinden om daarin naar hartelust te grasduinen. (De voorzitter overhandigt de burgemeester hierna het boek werk). De heer PIEREN spreekt daarop als volgt: Mijnheer de voorzitter! Met uw schrijven van 11 novem ber jl. hebt u de leden van de raad uitgenodigd tot het bij wonen van deze buitengewone raadsvergadering. Een raads lid moet altijd tot de voorzitter spreken; dat is ons zo ge leerd door onze burgemeester. In verband daarmede verzoek ik u mij toe te staan thans het woord te richten tot de bur gemeester. De VOORZITTER: Ik sta u dit graag toe. De heer PIEREN: Geachte burgemeester, mevrouw Bentinck en familieleden, dames en heren leden van de raad van Soest, dames en heren genodigden! Het is mij, mijnheer de burgemeester, een bijzonder groot genoegen u namens de leden van de raad onze hartelijke ge lukwensen aan te bieden met uw 25 jarig jubileum als bur gemeester van de gemeente Soest, 25 jaar burgemeester zijn van een en dezelfde gemeente be tekent voor ons, leden van de raad, en voor de inwoners van Soest, dat u aan Soest verknocht bent geraakt. U bent van Soest gaan houden zoals een burgervader van zijn gemeente houdt. 25 jaar burgemeester zijn van een en dezelfde gemeen te betekent, dat men als burgemeester aan de groei en ont wikkeling van die gemeente kan bouwen. Dat gaat niet als een burgemeester na zes jaar bijv weer van standplaats zou moeten veranderen, zoals tegenwoordig wel eens wordt ge steld. Jubilaris, het is bekend dat tijdens uw studiejaren op de universiteit u zich reeds geroepen voelde het ambt van bur gemeester te ambiëren. Deze roeping, mijnheer de burge meester, hebt u, nadat u op 15 november 1939 benoemd werd tot burgemeester van de gemeente Abcoude, bewaar heid.gemaakt. U hebt altijd gesteld en in uw levèn tot uiting gebracht, dat het burgemeester zijn niet een functie is, niet een ambt dat men uitoefent, doch u hebt steeds in uw wer ken voor de gemeente Soest deze roeping tot uiting ge bracht. Steeds hebt u zich geroepen gevoeld de belangen van een grote groep van inwoners te behartigen, Zoals in ieder ge zin een huisvader voor grote vraagstukken komt te staan, zo hebt u gestaan en staat u nog steeds voor de oplossing van vele grote problemen. Maar een goed huis- en burger vader weet de zaken zo te behandelen, dat een oplossing voor een ieder acceptabel is. Burgemeester, ik heb het genoegen nu achttien jaar lang on der uw leiding aan het raadswerk te mogen deelnemen. Wat mij en alle raadsleden opvalt is uw gave van het bestuur lijk leiden. En daarnaast uw, ook reeds door wethouder De Haan genoemde, gave van het luisteren, Velen onder ons en ook buiten onze kringen bewonderen u in bijzondere mate voor de wijze waarop u kunt luisteren. Niet alleen luisteren, jubilaris, daarnaast hebt u de grote gave des woords om met vele goede argumenten de raadsleden te overtuigen van be paalde standpunten. Daarbij beschikt u, burgemeester - en dat zal velen niet bekend zijn - over een groot gevoel van hu mor, hetgeen met vele voorbeelden te illustreren zou zijn. Wij hebben onder elkaar wel eens hartelijk moeten lachen. Uw persoonlijkheid en uw gave des woords dwingen een ieder met respect en eerbied naar u te luisteren. In vele be sprekingen met ministers, met rijksinstanties etc. hebt u op grond daarvan vele belangrijke vraagstukken tot een oplos sing in het belang van de gemeente Soest kunnen brengen. Mijnheer de burgemeester, ik denk hierbij onder meer aan uw gloedvol betoog bij de besprekingen over de problema tiek van de rijksweg ten zuiden van Soesterberg. Ook denk ik aan uw pleidooi gehouden in oktober 1971 voor de Raad van State ten aanzien van de problemen rondom ontgron dingsvergunningen. Als men u dan, jubilaris, op uw bezielende manier de belan gen van Soest hoort verdedigen, kan en moet men niet an ders dan tot de conclusie komen, dat wij in Soest dankbaar moeten zijn met zo'n burgervader. Eerlijk gezegd, jubilaris, is in uw persoonlijkheid een goed minister verloren gegaan. Velen zijn met mij van mening, dat uw grote kennis van bestuurlijke vraagstukken in zekere zin aanleiding had moeten zijn u tot hogere bestuurlijke functies te benoemen. Maar, mijnheer de burgemeester, u zou een dergelijke hogere functie nooit geambiëerd hebben, daar u zich meer geroepen voelde, direct een groot gemeen tegezin te leiden en te besturen. Burgemeester-jubilaris, in een zich zo ontwikkelende ge meente als Soest neemt ook het verenigingsleven een be langrijke plaats in. Uw grote belangstelling voor het vereni- 212

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 219