Het doet hem genoegen te kunnen vaststellen dat de Stichting peuterspeelzalen Soest de ontwerp-verordening bijna woordelijk heeft overgenomen. Uit dit feit meent hij te mogen concluderen, dat er geen sprake was van een loodzware verordening. Er was z.i. zelfs geen sprake van een zware, maar wel van een normale verordening. Mevrouw KORTHUIS-ELION gelooft dat hetgeen de heer Levinga zegt niet waar is. De ingediende ontwerp verordening, o.a. het artikel dat betrekking had op de door burgemeester en wethouders te stellen regels voor het verkrijgen van een vergunning, was loodzwaar. Er is dan ook wel degelijk het één en ander veranderd aan de ontwerp-verordening. De heer LEVINGA merkt op de ontwerp-verordening en het uiteindelijke resultaat naast elkaar te hebben gelegd. Hij kon geen al te grote verschillen vaststellen De heer VAN POPPELEN: Ik dacht dat er sprake was van een goede samenwerking, maar daaraan begin ik thans te twijfelen. De heer PIEREN: Het was alleen maar tegen de Gooi- en Eemlander bedoeld. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 22 Voorstel tot: a. het aangaan van een vaste geldlening met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelij ke stemming aangenomen. Op voorstel van de voorzitter wordt aan de agenda toege voegd: b. het aangaan van een vaste geldlening met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten ten bedrage van f. 1.000.000,-, rente 814% per jaar. De heer KORTE: Waarvoor is deze lening bestemd? De VOORZITTER: Ook voor consolidatie. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 23 Voorstel tot handhaving van een opgelegde aanslag we gens recht ophalen vuilnis 1970. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelij ke stemming aangenomen. 24 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de bouw van een brandweerkazerne te Soesterberg. De VOORZITTER deelt mede dat van de commissie openbare werken de volgende opmerking is ingekomen: „De commissie openbare werken kan zich met het voor stel verenigen, doch zij vraagt zich af of het niet goedko per is in plaats van beton staal toe te passen." Van de financiële commissie is de volgende opmerking ingekomen: „De financiële commissie kan zich verenigen met het voorstel, zij sluit zich aan bij de opmerking van de commissie openbare werken." Spreker meent dat bedoelde vraag nog maar eens door gemeentewerken moet worden bekeken. Door middel van het onderhavige voorstel wil het college in Den Haag vaste financieringsmiddelen claimen. Helaas heeft men nog alle tijd om de technische details te bekijken en te bespreken met onder meer de brandweercommissie. De heer VAN POPPELEN vraagt of er bepaalde conse quenties zijn verbonden aan het aanvaarden van het hui dige krediet, wanneer over bijv. een maand blijkt dat het krediet aanmerkelijk lager kan zijn. De wethouder EBBERS: Dan gebruiken wij de rest van het bedrag voor de inventaris. De heer VAN POPPELEN: Ik doel op de mogelijkheid dat men het huidige ontwerp te kostbaar kan vinden. De VOORZITTER: Het ontwerp gaat helemaal niet weg. Het gaat in het onderhavige geval alleen om het besluit een krediet te verlenen. Verder gaat er niets weg. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 25 Voorstel tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 1 van de Zoneverordening Hinderwet voor het: a. oprichten, in werking brengen en in werking houden van een herstelinrichting voor motorvoertuigen op/in het perceel Veldmaarschalk Montgomeryweg 40, Soester berg; b. oprichten, in werking brengen en in werking houden van een atelier voor beeldhouwwerken (annex metaalbe werking en lasinrichting) op/in het perceel Birkstraat 34; c. uitbreiden en wijzigen van een bestaande inrichting voor het opslaan en afleveren van motorbrandstoffen, alsmede van een quick-service-station op/in het perceel Birkstraat 108; d. oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting voor het bewerken van metalen en af valstoffen op/in het perceel Industrieweg 29. Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder discus sie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 26 Voorstel tot het verstrekken van een geldlening aan de Soester Kunstenaarsvereniging „Artishock" voor het aan schaffen van inventaris ten behoeve van de cursussen beeldende en vrije expressie. Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES vraagt zich af waarom voor het verstrekken van een geldlening aan bijv. de Stichting maatschappelijke dienstverlening en de padvinders geen rente wordt verlangd en in het on derhavige geval wel. De wethouder DIJKSTRA merkt op dat een rentedragen de lening als de onderhavige subsidiabel is. Dat zou niet het geval zijn, wanneer er sprake zou zijn van een rente loos voorschot. Bovendien is de rente aan de lage kant, namelijk 8%. De wethouder EBBERS: Op grond van de Financiële- Verhoudingswet krijgen wij 80% van het rijk vergoed, zo dat wij slechts 20% betalen. De onderhavige gang van za ken is voor ons voordeliger. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 27 Voorstel tot het nemen van een beslissing op een door de heer Th.H. de Goede ingesteld beroep tegen de weigering van een bouwvergunning. De heer PIEREN merkt op dat er in de voordracht sprake is van sectie E, nummer 2627. Zijns inziens dient er spra ke te zijn van nummer 2626, want nummer 2627 heeft betrekking op de grond van de heer Stalenhoef. De PAK-fractie gaat geheel akkoord met het onderhavige voorstel. Het bestemmingsplan dient volledig te worden gehandhaafd. Het verschil van mening is ontstaan door een vervelende communicatiestoornis tussen de gemeente en de heer De Goede. De correspondentie dateert reeds van 29 augustus 1968. Op 31 juli 1970 heeft de gemeente een brief ge schreven aan de heer De Goede, waarin de gemeente hem verzoekt, in verband met het overlijden van de heer Smo- renburg en de verhuizing van de heer Leijenhorst naar de Generaal Spoorstraat, om nu eens binnen twee weken mede te delen welke plannen hij exact heeft. Over die termijn van twee weken heeft de heer De Goede de ste kels een beetje opgezet. In het preadvies memoreren bur gemeester en wethouders het feit dat de heer De Goede de termijn heeft overschreden. De' mee ten. min raad situ: lijk zou zijn valei een ste v De c keuz van i het f Leicl dien.' meer Het c heer sis va te zij 20

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 21