ot :ge- ur- be- s van fan ente :meen- >nt- als zou 8e~ e bur e nd aar- ïiting niet wer en ge in, ng ;er- ng ïg on- istuur- ïr De ms en mate teren, -n met n be- - en fan hu- zijn. :hen. :en le be- t u op iplos- ïgen. aan lema- denk e Raad ;ron- belan- :t an- ïkbaar goed dng, zekere jke ;er, u lebben, emeen- :ge- i be- vereni- gingsleven is uniek en u bent te dien aanzien een voorbeeld voor vele andere burgemeesters in de provincie Utrecht Op de meeste uitvoeringen van zang en muziekverenigin gen, gymnastiek- en andere sportverenigingen, welke meestal op zaterdagavond werden gehouden, was u steeds aanwezig U weet ook veel van de problemen van iedere vereniging af, omdat u met het wel en wee van iedere vereniging meeleeft. Ik meen te mogen stellen, jubilaris, dat u dan ook als een goed huis-burger-vader van het verenigingsleven mag wor den aangemerkt, Hoe de weersomstandigheden ook waren, u toonde steeds grote belangstelling voor het welslagen van het evenement. Hierbij wil ik memoreren ons bezoek aan Soest in Westfalen in 1957. waar toen sportevenementen plaatsvonden in een temperatuur waarbij men liever in zwembroek rondliep. U ktpit zich dat ongetwijfeld nog wel herinneren. Daarnaast wil ik ook in de herinnering terug roepen het grote luchtmachtconcert te Soesterberg, waar bij het regende dat het meer dan verschrikkelijk was, maar waarbij u desondanks aanwezig was Ook bij de viering van Koninginnedag was u steeds bij alle mogelijke feestactivi- teiten aanwezig Het is zonder meer duidelijk, dat uw aan wezigheid een feest stimuleerde en het verenigingsleven tot een grotere activiteit aanzette Ik meen, geachte jubila ris, u namens het totale verenigingsleven in Soest hartelijk dank te moeten zeggen voor uw stimulerende activiteit in deze. Mijnheer de burgemeester, in uw studiejaren hebt u deelge nomen aan een historische optocht, die Cortes en Monte- zuma voor de aanvang van het lustrumspel door de straten van Utrecht maakten. U hebt zeer bewust aan deze histo rische optocht deelgenomen, omdat u een grote waarde hecht aan de historie In uw functie van voorzitter van de monumentenzorg zult u ongetwijfeld veel kennis hebben verkregen van de historie van ons land. Een kennis, mijn heer de burgemeester, waarvan wij als leden van de raad in de afgelopen jaren veel hebben mogen leren, vooral ten aan zien van Oud Soest. De heer De Haan heeft ons reeds veel verteld over „het Soest van toen" en „het Soest van nu". In deze dynamische tijd met zijn geheel andere aanpak van de problemen, met moderne wetenschappen, moest u zich echter ook losmaken van de historie en het oog gericht houden op de toekomst. Network-planning en andere we tenschappelijke werkmethoden met betrekking tot de ste delijke ontwikkeling en de financiering deden hun intrede. En, geachte jubilaris, met uw historische wetenschap en daarnaast uw toekomstvisie hebt u bij de raadsleden grote bewondering geoogst. Daarbij denken wij nog steeds terug aan de besprekingen met het Raadgevend Bureau Beren schot, waarbij bleek dat u zeer duidelijk in korte bewoor dingen deze zeer technische materie besprak, bekritiseerde en toelichtte. Dan kan het niet anders, dan dat u deze ken nis en dit inzicht hebt verkregen door uw roeping om bur gemeester te willen zijn. Mijnheer de burgemeester, in een van de dagbladen heeft een korte beschouwing gestaan over onze afgelopen begro tingsvergadering, welke men betitelde als te zijn geweest „een praatfeest". De schrijver van dat artikel heeft echter in het geheel niet begrepen, dat op dit praatfeest in goed overleg het belang van de gemeente Soest is gediend. Had de schrijver van dat artikel liever gezien, dat wij geen praat feest, maar een praatruzie - zoals onlangs in de gemeente Hilversum heeft plaatsgevonden - hadden gehouden? Nee, geachte jubilaris, we kunnen beter feest vieren, net als van daag, dan ruzie maken. Met ruzie maken dient men niet de belangen van een gemeente. Dat brengt mij, geachte ju bilaris, op het grote probleem van uw innerlijk mens zijn. In al die jaren dat wij u als voorzitter van onze raad hebben meegemaakt, hebben wij u nog nooit echt kwaad gezien. Ongetwijfeld zult u dat wel eens een keer zijn geweest, maar u liet dat nooit aan ons blijken, U stond en staat nog steeds boven de partijen en probeert steeds de gedachten welke onder de raadsleden leven, te coördineren en tot één doel om te vormen, nl de behartiging van de belangen van Soest. Deze liefde voor uw gemeente en de liefde voor uw mede mens zijn u ingegeven door uw grote geloof. Uw christen zijn in alle vormen Geachte jubilerende burgemeester, er zouden uren vol te praten zijn over de wijze waarop u gedurende de afgelopen 25 jaar het ambt van burgemeester hebt vervuld. Daartoe ontbreekt, helaas, de tijd. De heer De Haan heeft reeds uit voerig naar voren gebracht, wat er zoal onder uw leiding tot stand is gebracht De raad van Soest - niet alleen de raad in de huidige samenstelling, maar ook de raad in vorige samen stellingen - wil u voor alles wat u voor Soest hebt tot stand gebracht, recht hartelijk dankzeggen Uw grote liefde voor uw medemens heeft u geïnspireerd, te verzoeken geen persoonlijke cadeaus aan te bieden. De sport en de zorg voor de sportbeoefenende lichamelijk ge handicapten hebben steeds uw grote belangstelling gehad. Op grond daarvan is het mij een genoegen u namens de le den van de raad mede te delen, dat zij hebben besloten het presentiegeld van deze raadsvergadering te bestemmen ten bate van de Stichting Baron Bentinck Fonds. Geachte burgemeester, u hebt besloten volgend jaar mei uw ambt als burgemeester neer te leggen. Het ambt van burge meester is een slijtend beroep, zoals u hebt gesteld, Wij be grijpen als leden van de raad uw standpunt te dien opzich te volkomen Veel wordf er de laatste tijd geschreven en ge sproken over het begrip ,de oudere werknemer". Een groot vraagstuk. Vele deskundige instanties buigen zich over deze problematiek. Maar voor ons, leden van de raad van Soest, bent en blijft u de steeds jeugdige actieve burgemees ter. Mijnheer de burgemeester, sta mij toe dat ik thans namens de raad enige woorden richt tot mevrouw uw echtgenote en de familieleden, het grote thuisfront Zeer geachte mevrouw Bentinck en familieleden. Wij zijn van mening dat een burgemeester alleen maar 25 jaar een goed burgervader kan zijn, indien hij zich gesteund weet door een goed thuisfront Een thuisfront dat accepteert dat de vader van het gezin, naast de tijd welke het gezinsleven nu eenmaal vraagt, veel meer tijd besteedt aan het grote ge meentegezin. Dat gaat gepaard met opoffering van een ge zellig gezinsleven Zelfs tijdens de weekeinden moesten er bijeenkomsten van verenigingen worden bijgewoond of moest er worden gestudeerd op belangrijke rapporten. Daarnaast, geachte mevrouw Bentinck, het probleem dat uw echtgenoot als burgervader maar bescheiden vakantie opnam Vooral u als echtgenote hebt in de afgelopen 25 jaren slechts in bescheiden mate van vakantie geprofiteerd. Mevrouw Bentinck, kinderen en verdere familieleden, voor deze opofferende en dienende taak, welke u op de achter grond hebt vervuld, wil ik u namens de burgerij van Soest onze hartelijke dank betuigen. Ten slotte wil ik u, mijnheer de burgemeester, nogmaals on ze welgemeende en hartelijke gelukwensen aanbieden met uw 25 jarig ambtsjubileum. Wij wensen u voor de komende jaren toe, dat u onder de zegen van Hem aan Wie u zo'n groot geloof en waarde schenkt, mag genieten van een zeer goede gezondheid en na mei 1972 van zeer veel vrije tijd en zeer veel vakanties Ik dank u (De heer Pieren overhandigt de burgemeester een boek werk). De VOORZITTER verleent hierna het woord aan de heer Bentinck. 213

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 220