hier heb mogen ondervinden, voor de harteliikheid die ik op deze dag zo in het bijzonder hier in uw midden aantref, U hebt ten slotte deze bijeenkomst willen organiseren, Ik had zelf aanvankelijk gedacht: Nou ja, in mei ga jeer toch uit en dan kunnen wij het wel allemaal tegelijkertijd doen Maar u hebt erop gestaan een en ander op deze 1 e decem ber toch te benadrukken door deze bijeenkomst Ik ben u daar dankbaar voor, omdat het ons nu mogelijk is om nog eens tegen elkaar te zeggen, dat het goed was zoals wij hier hebben mogen werken. Ik ben u er ook heel dankbaar voor, dat u uw woorden nog eens hebt willen onderstrepen met het bijzonder mooie boek dat ik gekregen heb U weet dat ik gewenst heb, dat er verder geen cadeaus gegeven zouden worden. Ik vind het een afschuwelijke gedachre, dat er met de bus wordt rondgegaan onder het motto: Er moet nog een geschenk voor de burgemeester komen Ik ben erg dankbaar voor de vorm waarin het nu gegoten is Dat ik van vrienden, zoals ik de colleges beschouwd heb, iets krijg, zegt mij een heleboel en daar ben ik u bijzonder dankbaar voor U hebt altijd wel gevoeld en geweten, dat hoewel ze misschien altijd in een bijzonder formele verpakking gezeten hebben de gevoelens van vriendschap die ik voor u en de andere le den van het college gekoesterd heb, inderdaad opr echt en diep zijn. Ik dank u voor de woorden die u ook aan mijn vrouw en kinderen hebt gewijd, Mijn, door mij bijzonder hooggeach te oud-collega Kolfschoten uit Den Haag heeft eens naar voren gebracht, dat de burgemeestersvrouw erin moet be rusten, dat haar man een symbolisch huwelijk met de ge meente is aangegaan en dat de gemeente daarbij niet moet worden beschouwd als een bloedeloze abstractie, maar iets heel reëels is. Hij vergeleek daarbij de gemeente met een toch wel functionerend organisme dat een collectief gewe ten heeft, een collectief gevoelsleven en ook het collectieve vermogen om haar wensen naar voren te brengen Zij heeft ogen, oren en soms een scherpe tong, zij wenst goed be handeld te worden, goed gehuisvest te worden, van gemak ken voorzien te worden. Kortom: zij gedraagt zich als een jaloerse minnares. Vandaar dat ik het bijzonder op prijs stel, dat mijn vrouw, die dit toch allemaal maar heeft moe ten dulden, deze hartelijke woorden van u gekregen heeft Mijnheer Pieren! Ik heb de raad altijd ervaren als de raads leden. Wanneer er weer een nieuwe raad kwam, dan heb je zo de fracties en die stellen zich op als fracties. Mijn grote wens is altijd, dat zij zo gauw mogelijk zich raadslid en geen fractielid voelen, Ik heb altijd het idee gehad, dat u dat ook heeft en dat net zo voelt als ik. Ik zie in de raadsle den de personen. Ik stel het bijzonder op prijs, dat u mij vandaag hebt toe gesproken, ik had nl. in mijn agenda staan: 1 december, Pieren 25 jaar bij de Detam. En ik zat al te denken- Hoe kan ik het nog voor elkaar krijgen, dat ik hem daarmede kan gelukwensen? Dat zat waarschijnlijk niet zo gemakke lijk in het programma. Maar wat gebeurt er? U komt hier, u spreekt mij toe en geeft mij daardoor de gelegenheid u toe te spreken om (en nu ben ik weer een beetje in mijn oude rol) u hiermede van harte geluk te wensen. Wij heb ben allen wel begrepen hoe het werk bij de Detam beslag op u legt. Dat ondanks al dat werk u de tijd vindt om en voor het raadslidmaatschap én voor het verenigingsleven in Soesterberg nog zoveel te doen, dwingt enorm respect af En dat u op deze dag, feestdag van u, hier aanwezig hebt willen zijn om dit mee te maken en misschien daardoor die feestdag van u toch ook wel enigszins opoffert, stel ik bijzonder op prijs, mijnheer Pieren Ik kan niet anders hopen dan dat het u ook verder bij de Detam heel goed zal gaan en ik kan niet anders doen dan de Detam gelukwen sen met een medewerker zoals u. Nu kom ik weer in een andere rol. Mijnheer Pieren, u bent al heel lang in de raad U bent hier niet als vertegenwoordi ger van Soesterberg, maar u bent wel altijd goed op de hoog te van de Soesterbergse problematiek Mijn vrouw en ik zijn er nog altijd dankbaar voor, dat wij het eerste jaar dat wij hier gewoond hebben, in Soesterberg hebben gewoond. Daar door was het ons mogelijk om met de Soesterbergse ge meenschap vertrouwd te raken Sindsdien is ze driemaal over de kop gegaan: toen had Soesterberg 2000 inwoners, nu heeft het 6000 inwoners Soesterberg is sindsdien dus veel groter geworden Door dat jaar in Soesterberg hebben wij toch altijd wel iets begrepen van de Soesterbergse sa menleving en ook van het verenigingsleven waarover u het gehad hebt Pn waaraan u zelf zo enorm veel gedaan hebt. U hebt mij bijzondere lof toegezwaaid, mijnheer Pieren. Ik vind, zoals ik zoeven ook al heb gezegd, niet dat ik dat ver dien Ik ben er alleen maar dankbaarvoor, dat ik het iedere keer met de raad zo goed heb mogen vinden. Liever zeg ik: met de raadsleden Want ten slotte interesseren de raadsle den, de personen mij meer dan de raad of de fracties. De raad of de fracties zeggen mij niet zo heel veel, maar ieder raadslid is voor mij een persoonlijkheid met eigen gedach ten en eigen achtergronden; die probeer je te kennen en daarmee probeer je dan de raad tot een geheel te krijgen. Iedere keer na de verkiezingen komen er weer nieuwe raadsleden en dan zegje telkens weer: Wij hadden het zo goed met de oude raad, hoe zal het nu gaan met de nieuwe? Zou het weer gelukken alle raadsleden rondom de tafel te krijgen, om een goede sfeer in de vergaderingen, een goede harmonie te verkrijgen, waarbij alleen maar het gemeente belang voor ogen wordt gehouden? Ik ben u. uw mederaads leden en de vroegere raadsleden er dankbaar voor, dat dit allemaal zo is aangevoeld, dat is aangevoeld dat wij het zo moesten doen, dat wij op die manier de macht, het vermo gen kregen om wat voor onze gemeente te doen Dat hebt u mij gegeven en daar ben ik bijzonder dankbaar voor. Het raadslidmaatschap eist een heleboel en het eist steeds meer van de raadsleden. Wij proberen daar natuurlijk wel leiding aan te geven, maar wanneer er niet voldoende uit de raad zelf opkomt, wanneer er niet voldoende inspiratie bij de raad aanwezig is, niet voldoende enthousiasme om din gen tot stand te brengen, dan lukt het niet; dat heb ik hier iedere keer gevoeld Het gaat hier niet zo, dat het college met een voorstel komt, dat er dan wat tegen en wat voor is en dat er dan wordt gezegd: Nou ja, laten wij dat nu maar doen en laten wij daar nu maar over stemmen. Nee, het is meestal zo, dat de raad of de meerderheid van de raad er enthousiast voor is en erachter gaat staan en zelf meedenkt, bijv over de oplossing van eventuele moeilijk heden enz. Dat heeft gemaakt dat het een voorrecht was, om in Soest burgemeester te zijn, om met u in deze snel veranderende gemeente, in een snel veranderende wereld iedere keer de goede plaats en de goede ontwikkeling te vinden Toen ik hier kwam, trof ik een gemeente aan met vele moeilijkheden, maar naar mijn mening nog zonder visie ten opzichte van de vraag: Waarheen gaan wij, hoe moet het nu, wat willen wij? Een gemeente gelegen tussen ande re gemeenten die het in het verleden veel beter hadden, meer geld hadden, meer mogelijkheden hadden. Het is ons gelukt met elkaar om de gemeente Soest veel meer een eigen gezicht te geven Wanneer er hier een grote woning nood is, komt dat door onze ligging, door onze mooie omgeving, maar dan komt dat naar mijn mening ook een beetje omdat de mensen zich hier thuis voelen en hier graag wonen. Dat is dan te danken aan de hele sfeer die in zo'n gemeente bestaat, die van een raad, van een gemeente bestuur uitgaat Dat is een heel groot goed, dat alleen maar te bereiken was doordat de raad enthousiast meegedaan heeft.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 222