Mijnheer Pieren. Ik dank in u de hele raad voor de aan merkelijke bijdrage die in het fonds gestort is. Daar ben ik heel dankbaar voor. U begrijpt dat dat fonds bij mij een gro te plaats gaat innemen. Ik vind het fijn dat de raad dat op deze manier ook heeft willen ondersteunen, financieel maar ook moreel. Ik vind het ook fijn, dat u ook als bewijs van de vriendschappelijke gevoelens (zo mag ik het toch wel zeggen, een cadeau geef je alleen maar aan vrienden) mij een heel mooi boek hebt willen geven. Dat zal voor mij een duurzame herinnering zijn, een symbool van de goede ver houdingen die ik hier gevonden heb en van de plezierige manier van werken. Het was lang niet altijd licht en gemak kelijk, er werd veel geëist, maar het is altijd goed geweest. Mijnheer de voorzitter. Ik dank u voor de gelegenheid die u mij hebt geboden om, misschien op een heel stuntelige manier, onder woorden te brengen hoezeer ik mij verwarmd voel door de hartelijke gevoelens van vriendschap, van waar dering (het doet je natuurlijk toch altijd wel goed als je merkt, dat je gewaardeerd wordt) en van ondersteuning die ik in uw midden heb gevonden. Ik dank u daarvoor heel har telijk. Ik dank u er ook heel hartelijk voor, dat u voor mij deze bijeenkomst met uitsluitend medewerkers (we zijn hier eigenlijk helemaal onder elkaar; het is wel een openbare vergadering, maar wij zijn hier verder helemaal onder el kaar), deze vergadering van de raad hebt willen organiseren. Heel hartelijk dank! (Applaus). De VOORZITTER sluit hierna, te 15.50 uur, de vergadering. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op 17 februari 1972. De voorzitter, 216

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 223