probleem gaat, waarover al jarenlang in de raad wordt gesproken Spreker is het met de opmerkingen van de heer Van Ee en mevrouw Walma van der Molen vol komen eens. Het zal ongetwijfeld bekend zijn dat spreker jaren geleden meermalen heeft aangedrongen op het mede inschakelen van de scholen bij de bestrij ding van de milieuverontreiniging. De heer Hoekstra heeft in de commissie voor openbare werken terecht gesteld, dat het hier om een mentaliteitsverandering bij de ouders gaat. Mevrouw Walma van der Molen heeft evenzeer gelijk dat men het probleem aan beide kanten moet aanpakken Jaren geleden is er op dit punt al eens contact ge weest met de hoofden van de scholen. Misschien kan de oud-wethouder van onderwijs eens vertellen hoe dit contact is verlopen Waren de schoolhoofden en de andere onderwijzers bereid in deze richting een zeke re medewerking te verlenen, want dit is natuurlijk wel vereist. Toen spreker voor de oorlog op school was"in tuin dorp Vreewijk in Rotterdam, had iedere school haar eigen plantsoenenwijkje. Iemand uit een andere wijk liet het wel uit zijn hoofd om aan sprekers plantsoen tje te komen, want dan kreeg hij met het klompie van spreker te doen. Dit was dan weer een zaak voor de politie, maar in ieder geval bleven de buitenstaanders van sprekers plantsoentje af. Daardoor krijgt men ook liefde voor de natuur. Zo zorgden de kinderen ervoor dat de plantsoentjes in het tuindorp Vreewijk er fan tastisch mooi uitzagen. Waarom kan dit hier ook niet eens geprobeerd worden? De heer HOEKSTRA meent, dat er naar aanleiding van de ingekomen brief twee zaken door elkaar wor den gehaald. De heer Jager gaat het om de vernielin gen in de plantsoenen. Er wordt nu ook gesproken over de vervuiling en het opruimen van het vuil. De heer Van Ee heeft het over een schoolhoofd gehad, die met zijn kinderen de oever van de Rijn heeft schoongemaakt. Het ging om een bepaald stuk van de oever, dus niet van de oever van Zwitserland tot de monding in de Noordzee Spreker apprecieert natuurlijk de daad van dat energieke schoolhoofd. In het onderhavige geval gaat het in eerste instantie om de vernielingen. Toen er in de betrokken com missie werd gesteld, dat de schoolhoofden allemaal weer een brief moesten krijgen, heeft spreker daarte gen geprotesteer d.En hij wil oók protesteren tegen het bericht in de Volkskrant dat de heer Van Ee heeft voorgelezen. De Raad van Europa loopt ver achter de feiten aan, want op elke school wordt natuurlijk gesproken over de bestrijding van vernielzucht en dergelijke neigingen. Spreker weet dat de raadsvoor zitter voorstander is van een schoolplein met groen en struiken. Ook spreker is blij wanneer een school plein geen grauwe vlakte is. De kinderen wordt ge leerd niet op het gras te lopen en de struiken te ont zien. Als het over de vervuiling gaat, zal men met elkaar, beginnende in en voor het eigen huis en in het eigen gezin, daaraan iets moeten doen. Of de scholen dan weer zo'n grote brief moeten hebben, is de vraag. Men moet de onderwijzers ook weer niet kopschuw maken. Wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt, dat het een treurige zaak is als gesteld wordt, dat men aan de soort van vernielingen als hier bedoeld zo gewend is, dat al niet meer van een abnormale situ atie wordt gesproken Mevrouw Korthuis heeft gelijk dat dit eigenlijk niet juist is geformuleerd Het college meende te zeggen, dat het geen super-abnormale situa tie is. Daarom staat er in de concept-brief ook: „Vernielingen, zoals door u geconstateerd, komen el ders ook voor Het blijft natuurlijk een verschrikkelijke situatie. De heer Van Ee heeft opgesomd wat er aan te doen is, Hij heeft daarbij ook de opvoeding van de ouders ge noemd. Dit is een hachelijke zaak, zeker voor een ge meentebestuur. Wat het kan doen is, in de voorlich tingskrant. het orgaan dat daarvoor bestemd is, op dit probleem de aandacht vestigen, foto's publiceren, bij zonder ergerlijke gevallen tonen en een beroep op iedereen doen om de vernielingen tegen te gaan. De Soesterbergers zullen zich herinneren, dat er ooit eens een bijzonder aardige campagne is gehouden, waarin schoolhoofden met kinderen bepaalde gebie den helemaal hebben schoongemaakt. Dat was bijzon der effectief, maar eenmalig. Zoiets moet men eigen lijk bliiven doen Op het ogenblik maakt de heer v.d Broek een ronde langs de scholen, om biologieles te geven Misschien is het goed dat hij op deze soort van dingen wijst en dat hij probeert de jeugd zo veel moge lijk in te schakelen Wethouder DE HAAN zegt, dat het een ergerlijke zaak is, als men na schooltijd wel eens getuige is van staaltjes van vernielzucht Als men dan de euvele moed heeft om de betrokken jongeman daarover te onderhouden, loopt men nog de kans dat de vader van de betrokkene het je op zijn minst genomen kwa lijk neemt en je op zijn slechtst genomen onvriende lijk gaat bejegenen Dit laatste vindt spreker niet zo erg, dat gaat wel weer over. Men moet niet nalaten tegen de vernielingen op te treden. Het is nl. de fout van te veel mensen dat, wanneer er iets aan de hand is dat tegen de normale menselijke normen indruist, men de neiging heeft dooi te lopen of met de handen in de zakken te gaan kijken en te denken: Een art der zal het wel opknappen. Dit is een bijzonder verve lende mentaliteit, maar nu eenmaal een merkwaardig verschijnsel van deze tijd. Spreker heeft niet de in druk dat men dit in een paar weken of maanden zal hebben opgelost. Op de scholen wordt ruime aan dacht geschonken aan de zaak van de vernielingen en wordt geprobeerd om vernielingen en dergelijke te gen te gaan. De vervuiling is een andere zaak. Soesterberg is met de bestrijding daarvan een heel eind geweest met zijn comité „Opgeruimd staat netjes". De gemeente heeft daaraan wel eens wat geld gegeven om de mensen te laten starten. Een van de aanvoerders was hoofd van een der basisscholen in Soesterberg Op de duur raak te de burgerij op dit punt wat afgestompt, terwijl het comité een beetje het idee had dat het in een mandje zat te melken. Het publiek was blijkbaar te weinig ge voelig voor zijn suggesties en zijn pogingen in deze. Dan wordt het een bijzonder moeilijke zaak voor zo'n comité om aan de gang te blijven. Dit neemt niet weg dat men met elkaar voortdurend de aandacht zal moeten blijven vestigen op deze zaak en - dit wil bij sommigen van de min of meer lamlendige bur gers wel eens indruk maken - wijzen op de kosten die de vernielingen veroorzaken, Als er een paar jonge lieden op het dak van een school lopen te dansen en later blijkt dat met de reparatie van het dak f 1.500,-- a f, 2.000,- gemoeid is, als blijkt dat het opknappen van plantsoenen zoveel kost, als blijkt dat het weer in goede staat brengen van een speel-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 226