De heer De Goede heeft gezegd reeds vanaf 1968 een briefwisseling te hebben met de gemeente. Op 31 juli 1970 wordt de heer De Goede plotseling geconfron teerd met een termijn van twee weken. De heer De Goe de wenste daaraan niet te voldoen, De communicatiestoornis is voor spreker aanleiding om, met handhaving van het standpunt van burgemeester en wethouders ten aanzien van de bestemmingsplannen (zo als deze binnenkort in de raad komen), voor te stellen het overleg met de heer De Goede te heropenen om te proberen alsnog tot een vergelijk te komen. Het verdient aanbeveling dat dergelijke communicatie stoornissen in de toekomst worden voorkomen. De heer VAN EE sluit zich aan bij hetgeen de heer Pieren heeft gezegd. Tijdens de commissievergadering heeft spreker reeds gezegd dat het aanbeveling verdient in de brief aan de heer De Goede aan het slot te stellen, dat het college de heer De Goede uitnodigt voor een nader gesprek. Te vrezen valt dat het probleem veel dieper ligt, Het col lege dient er bij de besprekingen van uit te gaan dat het noodzakelijk is dat de in de voordracht genoemde 60 wo ningen spoedig tot stand komen, want Soesterberg heeft dringend behoefte aan woningen. Dè heer VERHEUS sluit zich volledig aan bij hetgeen is opgemerkt door de heer Van Ee. De heer VAN POPPELEN zegt dat de gemeente zeer sportief is. Wanneer men de toon van de brief van de heer De Goede leest en wanneer men de achtergronden kent, dan had de heer De Goede eigenlijk op dezelfde wijze moeten worden beantwoord Maar het is inderdaad maar beter dat de gemeente zich sportief opstelt en de brief vergeet die de heer De Goede heeft gestuurd In deze brief staan vele onjuistheden. Geprobeerd moet worden het bestemmingsplan zo snel mogelijk rond te krijgen, zodat met de bouw van woningen in Soesterberg kan worden begonnen. Uit de nieuwjaarsrede van de burgemeester blijkt dat er in Soesterberg één woning is klaargekomen in twee jaar. De VOORZITTER: En één afgebroken. De heer VAN POPPELEN zegt dat het langzamerhand tijd wordt dat er weer wordt gebouwd in Soesterberg. Wanneer men blijft weigeren grond af te staan, zal tot ont eigening van gronden moeten worden overgegaan, want het wordt tijd dat er in Soesterberg wordt gebouwd. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT meent dat het niet veel zin heeft in te gaan op alle pun ten. Het beroepschrift is niet op tijd ingediend. Niette min hebben burgemeester en wethouders gemeend de raad een toelichting te moeten geven over de ontstane situatie. De raad zou het beroepschrift hoogst waarschijn lijk ongegrond hebben verklaard, wanneer het wel op tijd zou zijn ingediend, want het zal toch altijd zo moeten zijn dat het stedebouwkundige plan van de gemeente pre valeert. Men kan er immers niet aan beginnen om ieder een maar te laten bouwen zoals hij dat zelf het allerfijn ste vindt. De commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan heeft een keuze gemaakt uit drie plannen, zonder dat men wist van wie de plannen afkomstig waren. Toevallig werd niet het plan van de architect van de heer De Goede, de heer Leicher, gekozen. Dit betekent dat de heer De Goede diens plan diende aan te passen aan de wensen van de ge meente. Het college is onmiddellijk bereid om het overleg met de heer De Goede opnieuw te openen, maar dan wel op ba sis van het gemeentelijk stedebouwkundig plan. Van har te zij te hopen dat de heer De Goede medewerking ver leent, want het is broodnodig dat er in Soesterberg wordt gebouwd. Het college is bereid de nodige vergunningen te verlenen, mits de heer De Goede volgens het gemeen telijk plan wil bouwen. Er zijn enige misverstanden geweest en er is enige tijd overheen gegaan voordat de heer De Goede een ant woord is gezonden, Niet vergeten mag echter worden dat er in die tussentijd een voortdurend contact is ge weest tussen de dienst gemeentewerken en de architect van de heer De Goede. Er wordt thans net gedaan of dat niet het geval is geweest, maar de architect van de heer De Goede is volledig op de hoogte van het gemeentelijk plan. Niettemin is er op basis van het eigen plan een bouwvergunning gevraagd. Deze vergunning werd uiter aard geweigerd. Burgemeester en wethouders zullen alsnog proberen de zaak te regelen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 28 Voorstel tot ruiling van gronden gelegen aan de Waldeck Pyrmontlaan en Middelwijkstraat met W. Groenesteijn. 29 Voorstel inzake de bouw van een overdekt instructiebad. Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder discus sie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 30 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het inrichten van de nieuwe trouwzaal. De VOORZITTER deelt mede dat van de financiële commissie de volgende opmerking is ingekomen: „De fi nanciële commissie gaat akkoord met het voorstel, doch zij verzoekt zo mogelijk met de inrichting en de aan schaffing van meubilair rekening te houden met meer voudig gebruik van de zaal." Spreker herinnert eraan dat er tijdens de raadsvergadering van 19 november 1970 erg op is aangedrongen om er voor te zorgen dat de trouwzaal een zekere sfeer en allu re krijgt. Daar er sprake was van een houten gebouw ach ter het raadhuis, was men doodsbang dat aan het zeer bij zondere accent dat aan een huwelijk verbonden behoort te zijn, afbreuk zou worden gedaan door de ter beschik king staande entourage. De trouwzaal is helemaal ontworpen voor het trouwen, ook wat de grootte van de zaal betreft. De zaal is dan ook niet te groot. De vraag zal zijn voor welk doel de trouwzaal eveneens kan worden gebruikt. Het is voorstelbaar dat de trouw zaal ook kan worden gebruikt voor een kleine officiële plechtigheid, bijv. een ontvangst, waarvoor ook de raad zaal wel werd gebruikt. Wanneer men bij meervoudig ge bruik denkt aan een bestemming ten behoeve van de secretarie (bijv. vergaderruimte), dan dient de raad daar voor te worden gewaarschuwd. In de zaal moet dan meu bilair worden geplaatst dat niet in een trouwzaal past. Wanneer dat meubilair er iedere keer moet worden uitge sleept en opgeborgen, zal het niet goed mogelijk zijn de trouwzaal echt goed in te richten voor het trouwen. Bovendien houdt men zich daarmede nog op een andere manier voor de gek. Een trouwzaal is voor de huwelijken. Er worden in Soest nogal wat huwelijken gesloten. Aan de bruidsparen wordt gevraagd wanneer zij willen trou wen; men kan zelf de dag en de uren kiezen. Wanneer men de zaal ook gaat gebruiken voor andere doelein den, dan zal de zaal reeds lang van tevoren op bepaalde dagen worden geblokkeerd. Niettemin zal het huwelijk voorrang moeten krijgen. Dat betekent dat men eigen lijk praktisch nooit zeker is van het gebruik van de trouwzaal voor enigszins regelmatig plaatsvindende bij eenkomsten (bijv. commissievergaderingen e.d.).

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 22