294 295 296 nooit een hinderwetvergunning gehad. Hij had geen ontheffing van de Zoneverordening. Er zijn daar dus ten aanzien van het bakken van frites ook geen voor waarden gesteld. Hij heeft het zo nu en dan even ge daan. Wanneer in het onderhavige geval een hinderwet vergunning zou worden gegeven, moeten aan deze vergunning de nodige voorwaarden worden verbonden. 2. op grond van de verwachting dat bromfietsen voor het winkelpand van bezwaarde zullen worden ge plaatst en de straat vervuild zal worden door allerlei afval. Het is nu juist het streven van het gemeentebestuur om dergelijke friteszaken niet de gelegenheid te geven in houten optreksels langs de straat hun waren aan de man te brengen, want dan komt alle rommel van deze zaak op straat terecht,maar om hen dat binnenshuis te laten doen. Dan worden de lekkernijen binnenshuis genuttigd en wordt de rommel niet op straat gedepo neerd; 3. op grond van de overweging dat binnen 100 meter drie van dergelijke zaken aanwezig zouden zijn. Spreker gelooft niet dat dit ter beoordeling staat van het gemeentebestuur. De exploitant moet zelf beoor delen of er voldoende fiducie inzit om met zijn zaak te beginnen. De heer PIEREN zegt, dat in Soesterberg ook wel eens een dergelijk probleem aan de orde is geweest. De afgekloven kippepootjes waren toen in het gehele dorp te vinden. Kan het gemeentebestuur, aannemen de dat vettige papiertjes en klodders frites-saus op straat worden gedeponeerd, dan niet optreden zoals in Duitsland geschiedt? Als men daar een dergelijke zaak heeft, is men op grond van een gemeentelijke verordening verplicht, om in de directe omgeving - een honderd meter rechts en links - de papiertjes op te ruimen. Kan het ge meentebestuur van Soest dit nu ook voorschrijven? De VOORZITTER gelooft niet, dat het mogelijk is een bepaling, zoals de heer Pieren bedoelt, in de hin derwetvergunning op te nemen. Wel zal een bepaling in de politieverordening hierop van toepassing kun nen zijn. Wanneer de betrokkene de hinderwetver gunning krijgt, kan hem er nog wel eens speciaal op worden gewezen, dat hij ervoor moet zorgen dat er geen vuile boel op straat komt. Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Voorstel tot het weigeren van ontheffing als bedoeld in artikel 1 van de Zoneverordening Hinderwet ten behoeve van het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een herstelinrichting voor motor voertuigen annex inrichting voor het opslaan van mo torbrandstof op/in het perceel Insingerstraat 66 te Soest. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van meubilair en spel- en ontwikke lingsmateriaal ten behoeve van de openbare kleuter school aan de Weegbreestraat. Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot het stichten van een openbare school voor gewoon lager onderwijs en een openbare kleu terschool in de wijk Klaarwater. De heer HOEKSTRA zegt, niet zozeer op het onder havige punt te willen ingaan, maar op een zijdelingse kwestie. Hij spreekt dan namens de K.V.P.- en P.C.- fractie. Tegen de plaatsing van het spellokaal aan de Beetzlaan is nogal wat verzet gerezen. Bij de begro tingsbehandeling heeft spreker al gevraagd, of er geen mogelijkheid was om dit lokaal in de buurt te situeren van Soest-Centrum en dan bedoeld voor de Van der Huchtschool, de Da Costaschool, de St. Jo- sephschool en een andere R.K.-school. Daar zijn nog kinderen die helemaal geen gymnastiekonderwijs krij gen. Gelukkig is het straks zo dat verder in heel Soest de kinderen in de laagste klassen één uur en in de hoogste klassen twee uur gymnastieklessen krijgen. Spreker verzoekt het college dringend om, indien het spellokaal niet aan de Beetzlaan wordt gevestigd, te onderzoeken of het op de door hem aangewezen plek kan worden geplaatst. Straks is het lokaal in het Smitsveen klaar. Dan hebben de scholen daar ook ge legenheid om, net als in Soest-Zuid, Soesterberg en Soestdijk, gymnastiekonderwijs te geven. Het door hem genoemde hoekje zit dan nog steeds verschrikke lijk verlegen om een gymnastieklokaal. Het college weet waarschijnlijk dat de school van de heer Jansen en de heer Kloppenburg, de twee R.K.-scholen, een uur per week en per klas gymnastiekles mogen geven in het lokaal van de R K. m.a v.o.-school, maar dit betreft een onderlinge regeling. Daarvoor gaan de leerlingen van de R.K. m a,v.o. helemaal naar de sporthal aan de Beukenlaan. Mevrouw KORTHUIS-ELION zegt, dat zij het ver zoek van de heer Hoekstra erg graag wil ondersteu nen. De VOORZITTER: U hangt dus mee aan deze kap stok. Wethouder DE HAAN zegt, dat het betoog van de heer Hoekstra inderdaad een vrij sterk afgeleide ma noeuvre is, maar dat hij zich niettemin de beweegre denen van de heer Hoekstra en mevrouw Korthuis wel kan voorstellen. Het door de heer Hoekstra aan gesneden probleem is al meermalen ter sprake geko men. Nog onlangs hebben de heren Dijkstra en spre ker een gesprek gehad met de inspecteur voor de li chamelijke oefening, die in deze regio nog niet zo lang in functie is. Er was aanvankelijk een tekort aan inspecteurs, zodat er alleen maar waarneming plaats vond door een inspecteur uit een naburige inspectie. In de loop van dit jaar is daarin gelukkig verbetering gekomen en is er ook een inspecteur voor deze inspec tie aangewezen Deze begon meteen met op te mer ken dat de gemeente qua bezetting van gymnastiek lokalen niet goed zat. Dit was het college natuurlijk bekend. Het heeft dan ook al in een reeks van jaren het hele terrein afgegraasd naar mogelijkheden om voldoende ruimte te vinden voor een gymnastieklo kaal, Het college heeft zelfs al een binnenterrein op het oog gehad, dat er misschien wel voor in aanmer king kwam, maar waarvan toch weer te verwachten was dat er minstens zoveel protesten zouden komen als nu bij de onderhandse informatie bij de Beetzlaan- Nachtegaalweg zijn gekomen. Bovendien werd het uit kopen en verwerken van deze grond zo duur, dat dat al een gymnastieklokaal zou kosten, voordat er een steen was gelegd. Het probleem is, dat er niet de ge schikte grond aanwezig is met - en dat is het punt ook nog - de daarvoor geëigende bestemming. Het gaat er dus niet alleen om of de gemeente de grond kan ko pen. Aan de Beetzlaan heeft de gemeente de grond, maar de bestemming is er niet voldoende om het lo kaal daar neer te zetten. Vandaar dat de gemeente met dit probleem nog wat worstelt. Niettemin is het college bereid, nog eens te bekijken of er een moge- 223

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 230