lijkheid is komen opdagen. Inderdaad ziet het college de behoefte aan een gymnastiekgelegenheid voor de door de heer Hoekstra bedoelde wijk groter dan voor de andere wijken, maar het gebeurt wel meer dat wen sen niet vervuld kunnen worden. Als men dan toch iets kan krijgen en dit ergens anders kan neerzetten, waardoor daar voorlopig een te ruime voorziening wordt gecreëerd, kan men dit beter doen dan te zeg gen: Laten ze daar maar wachten. Zo heeft het colle ge indertijd het verzoek van het dorpshuis om dit zodanig in te richten dat het ook een gymnastieklokaal werd, van harte toegejuicht, hoewel daarmede Soester- berg op dat moment op het gebied van de gymnastiek- accommodatie het best geoutilleerde gedeelte van de gemeente werd. Dit heeft het gemeentebestuur niet belet om te zeggen: Van harte; beter daar ook, dan nergens wat. De heer PIEREN dankt de heer De Haan voor zijn antwoord. Spreker had gehoopt dat men er ten aan zien van de gaskalender ook rekening mee had gehou den. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 297 Voorstel tot verkoop van grond, gelegen: a. nabij de Dorresteinweg aan de heer S.J.N. Hondius van Herwerde; b. aan de Koningsweg aan Kroon Apparatenfabriek te Huizen, N.H. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen. 298 Voorstel tot aankoop van grond met de woning Mo lenweg 28 van mevrouw B. Brons-Bakker en de heer P. Brons. De VOORZITTER deelt mede, dat de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan met het voorstel ak koord gaat, één lid is tegen. De financiële commissie kan zich met het voorstel verenigen met uitzondering van twee leden die tegen zijn. Mevrouw ORANJE-ENTINK zegt dat de fractie van de V.V.D. tegen het voorstel is. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, waarbij de aanwezige leden van de V. V.D.-fractie op hun verzoek in de notulen de aante kening krijgen, dat zij geacht wensen te worden te hebben tegengestemd. 299 Voorstel tot het verlenen van een zakelijk recht aan de P.U.E.M. voor het leggen, hebben, onderhouden en eventueel wegnemen van een hoogspanningskabel aan: a. de zuidzijde van de Klaarwaterweg; b. de Waldeck Pyrmontlaan. Het voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen. 300 Voorstel tot het wijzigen van de „Verordening Hal- vedagsluiting winkels". Dit punt wordt aangehouden. 301 Voorstel tot het benoemen van leden van de schoon heidscommissie. De VOORZITTER verzoekt de heren Levinga en Korte om met hem het stembureau te vormen. Uitgebracht zijn 22 stemmen op de heer J.B. van Grunsven, zodat deze met algemene stemmen is be noemd tot plaatsvervangend lid van de schoonheids commissie; 21 stemmen (1 blanco) op de heer ir. J. Plas, zodat deze is benoemd tot lid van de schoonheidscommissie en 21 stemmen (1 blanco) op de heer G. van der Pol van der Veen, zodat deze is be noemd tot plaatsvervangend lid van de schoonheids commissie. 302 Voorstel inzake verpachtingen voor het jaar 1972. Het voorstel wordt met uitzondering van het on derdeel 31a, dat wordt aangehouden - zonder discus sie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 303 Voorstel tot het geven van straatnamen. De VOORZITTER deelt mede, dat het college zich kan verenigen met het voorstel van de betrokken commissie om dit punt in hoofdzaak aan te houden, ten einde de betrokken bewoners nog in de gele genheid te stellen hun mening te geven. Van het voorstel wil het college drie onderdelen handhaven, te weten het gedeelte van de Stadhou derslaan, waar niemand woont; het allereerste stukje van de Oude Utrechtseweg, dat nu al helemaal in de Soesterbergsestraat zit en dat een paar huizen betreft; het wegje Ons Belang, waar ook niemand woont. De heer LEVINGA zegt, tegen de laatste benaming bezwaar te hebben en wel om dezelfde reden als hij indertijd tegen de benaming Korte Ossendam was. Hij vindt dit geen namen. Het werkt bovendien verwar rend. De motivering was indertijd dat de Ossendam- weg vernoemd is naar een boerderij die daar had ge staan: De Ossendam. Het is dan logisch als men daar de naam Ossendamweg of Korte Ossendamweg ge bruikt. Maar de naam Korte Ossendam zegt hem niets. In het onderhavige geval gaat het om iets der gelijks. Er is een woningbouwvereniging Ons Belang. Er komt een wegje dat dan ook „Ons Belang" zal moeten heten. Zo kan men straks de Laanstraat wel Laan noemen, de Schrikslaan wel Schrik enz. Waar om niet Ons Belangw'eg? De heer VAN EE: Ons Belang weg? De heer LEVINGA: Als Ons Belangweg bezwaren ontmoet, dan kan men kiezen voor Ons Belangpad of verbindingsweg. Ik vind het onduidelijk en onlogisch om het wegje „Ons Belang" te noemen. De heer VAN POPPELEN zegt, dat hij erover ver heugd is, dat het college het voorstel in de commis sie voor openbare werken heeft overgenomen. Het is zeer terecht dat de bewoners die aan de betrokken wegen wonen, gekend worden in de naamgeving. Op welke wijze denkt het college de bewoners in deze zaak te betrekken? De heer VERHEUS zegt, dat hij voelt voor het stand punt van de heer Levinga. De Richelleweg was tot nu toe zo ongeveer de toegang tot de wijk van Ons Be lang. Spreker weet zo gauw geen naam te vinden. De Richelledwarsweg ligt ook niet zo gemakkelijk in het gehoor. Het is een ontsluitingsweg van de wijk. Mis schien kan daarom gekozen worden voor Ontslui tingsweg. Met een beetje fantasie zou in ieder geval een betere naam gevonden kunnen worden dan „Ons Belang". De heer PIEREN: Soesterberg sluit zich aan bij Soes- terberg. De VOORZITTER constateert, dat de raad akkoord gaat met de naamgeving Stadhouderslaan en met de vernoeming van het weggedeelte met de paar huizen aan de Soesterbergsestraat. Op zichzelf is het niet zo vreemd om eens, als de gelegenheid zich voordoet, af te stappen van de benaming -straat en -weg. In het verleden heeft de gemeente deze aanduiding nog wel 224

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 231