308 309 310 311 312 313 314 315 316 304 305 306 307 eens toegepast. Men denke aan Colenso en Moerbes- senberg in Soesterberg. Daarover is toen niemand ge vallen en er is in het laatste geval niet gezegd: Er is geen berg. Men maakt de naamgeving van wegen iets rijker, levendiger en minder schematisch door het achtervoegsel „weg", „straat" of „pad" weg te laten. Vandaar dat de straatnaamcommissie de naam „Ons Belang" heeft voorgesteld. Het is natuurlijk mogelijk om er Ons Belangpad of Ons Belangstraat van te ma ken, maar deze namen liggen heel erg vervelend in het gehoor. Nu zich zo'n eensgezind Soesterbergs blok heeft gemanifesteerd, wil spreker in overweging ge ven, zich nog eens te beraden over de benaming. De weg is er nog niet. Het college heeft zijn gedachten nog niet laten gaan over de kwestie op welke wijze de bewoners bij de naamgeving kunnen worden betrokken. Spreker ver moedt dat het enige inspraken zullen worden, omdat het gaat over verschillende problemen - het probleem van het einde van de Heideweg dat eruit valt, is van geheel andere aard dan dat van de Willibrordusstraat - en deze niet alle tegelijk kunnen worden behandeld. Dit zou maar een verwarrende discussie opleveren. De verschillende moten van wegen die een naamsver andering krijgen, zullen apart aan de orde moeten worden gesteld. Dan is het gezelschap ook niet zo groot en is er een discussie mogelijk. Mevrouw ORANJE-ENTINK hoopt, dat de afhande ling van deze kwestie niet al te lang zal duren. Haar huis schijnt een bijzonder prettig informatiepunt te zijn. Men belt geregeld bij haar aan met de vraag, waar men de rest van de nummers van de Heideweg kan vinden. Zij wil de mensen natuurlijk wel de weg wijzen, maar het zou haar welkom zijn, als in deze snel tot een besluit zou worden gekomen. De VOORZITTER: U betreurt dit uitstel dus wel in uw persoonlijk belang. Wij moeten zien dat wij dit snel regelen. Het voorstel wordt - met uitzondering van de door de voorzitter aangegeven onderdelen - zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Voorstel tot het verlenen van medewerking als be doeld in artikel 72 van de Lager-Onderwijswet 1920 aan het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Soesterberg ten behoeve van het aan schaffen van leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de onder dat bestuur staande school voor g.l.o. te Soesterberg. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een extra krediet voor het aanbrengen van een buitenzonwe ring aan de openbare Prins Willem-Alexanderschool voor g.l.o., alhier. Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot ontslag respectievelijk benoeming van een Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, Uitgebracht zijn 22 stemmen, waarvan 22 op de heer H. Oldewarris, zodat deze met algemene stemmen is benoemd. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het organiseren van een cursus alge mene muzikale vorming voor het onderwijzend per soneel van scholen voor gewoon lager onderwijs in de gemeente. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Voorstel tot het benoemen van een plaatsvervangend lid van de commissie als bedoeld in artikel 8 van de Woonruimtewet 1947. Uitgebracht zijn 22 stemmen, waarvan 22 op de heer J. van den Arend, zodat deze met algemene stemmen is benoemd. De VOORZITTER dankt de heren Korte en Levinga voor de door hen verrichte werkzaamheden. Voorstel tot het verlenen van medewerking als be doeld in artikel 50 van de Kleuteronderwijswet, aan het bestuur van de Stichting voor Katholiek Basis- en Kleuteronderwijs te Soest voor de bouw van een lo kaal aan de kleuterschool 't Hummelhonk" aan de Smitsweg. Voorstel tot aankoop van grond, gelegen aan: a. de Kampweg te Soesterberg van mevrouw M. Fran- ken-Smink; b. de Kampweg te Soesterberg van de heer G. Spaan te Oisterwijk. Voorstel tot ruiling van gronden, gelegen nabij de Talmalaan, Korteweg en Krommeweg te Soest met de Vereniging tot Voortzetting van Patrimonium's Woningbouw te Soest. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van een gedeelte aan de Dalweg, ge legen tussen de Soesterengweg en de Beukenlaan. Voorstel tot aanpassing van de Verordening Honden belasting aan de gewijzigde bepalingen van de ge meentewet. Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst inza ke uitbetaling van rente in verband met een gesloten koopovereenkomst met mevrouw B. Brons-Bakker c.s. Voorstel tot verhuur van een perceel grond, gelegen aan de Weegbreestraat aan de Stichting Bedrijfspen sioenfonds voor de Metaalnijverheid. Voorstel tot het aangaan van een geldlening met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten. De voorstellen onder de volgnummers 309 tot en met 316 worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De VOORZITTER sluit, te 21.10 uur, de vergadering. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op 17 februari 1972. De secretaris, De voorzitter, 225

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 232