T voc Behalve dat men in tegenspraak zou komen met een uit drukkelijk in de novembervergadering naar voren ge brachte wens, zou een meervoudig gebruik van de trouw zaal ook nog niet werken, omdat het huwelijk altijd voor rang zal moeten worden verleend. Spreker acht meervoudig gebruik van de trouwzaal wel mogelijk, wanneer de trouwzaal wordt gebruikt voor be paalde plechtigheden, maar niet voor regelmatige verga deringen. Wanneer dat zou gebeuren, komt er van een goed gebruik van de trouwzaal ten behoeve van het trouwen niets terecht. De heer JONKER zegt voor het overgrote deel te zijn overtuigd. Overdag zal de bestemming trouwzaal volledig moeten prevaleren, 's Avonds wordt er echter niet ge trouwd. Daarom is het voorstelbaar dat in de toekomst te houden openbare commissievergaderingen kunnen plaatsvinden in de trouwzaal, wanneer althans het hou den van vergaderingen geen afbreuk doet aan de zaal. Het specifieke meubilair voor de trouwzaal zal waar schijnlijk bestaan uit een paar speciale stoelen voor het bruidspaar, maar de overige bij een huwelijk te gebruiken stoelen zullen waarschijnlijk ook kunnen worden gebruikt bij openbare commissievergaderingen. In de trouwzaal zou men best gebruik kunnen maken van een moderne strakke tafel, die ook kan worden gebruikt tijdens verga deringen. Het verdient dan ook aanbeveling meubilair te kiezen dat alternatief te 'gebruiken is, mits dit meubilair geschikt is voor het hoofddoel. De fractie van D'66 geeft het college in overweging de trouwzaal te verfraaien door middel van een zo mogelijk eigentijds kunstwerk van een plaatselijk kunstenaar. De VOORZITTER merkt op dat een openbare commis sievergadering allereerst een commissievergadering zal zijn. Dat betekent dat de commissieleden aan een be hoorlijk grote tafel moeten kunnen zitten, zodat zij hun papieren kwijt kunnen. De tafel die in de trouwzaal komt is een tafel waarachter de ambtenaar van de burgerlijke stand zit en waaraan getekend wordt; deze tafel zal be trekkelijk klein zijn. De tafel zou derhalve reeds een be zwaar vormen. De stoelen in de trouwzaal zullen waarschijnlijk aan el kaar worden gekoppeld; misschien zouden zij ook kun nen worden gebruikt voor hen die een commissieverga dering willen bijwonen. De gehele zaak kan nog eens worden bekeken, maar men dient zich van een meervoudig gebruik van de trouwzaal niet te veel voor te stellen, omdat de zaal aller eerst zal moeten worden gebruikt als trouwzaal. De trouw zaal zal niet moeten worden opgeofferd voor andere doel einden. Wanneer dat mogelijk is, dan is het best, maar een meervoudig gebruik mag niet ten koste gaan van het trouwen en de trouwzaal. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. De VOORZITTER merkt op dat er een raadsvergadering is uitgeschreven voor 20 mei a.s. Dan is het echter Hemel vaartsdag. Deze vergadering dient daarom te worden ver plaatst naar woensdag 19 mei a.s. Wanneer de raadsvergadering van donderdag 15 april door gaat, zullen de commissievergaderingen voor deze raads vergadering helemaal in het gedrang komen, omdat Goe de Vrijdag op 9 april valt, terwijl het op 11 en 12 april Pasen is. Het verdient dan ook aanbeveling deze raads vergadering te verplaatsen naar 22 april a.s. De heer VAN POPPELEN: Kan reeds thans worden me degedeeld wanneer dan de commissievergaderingen plaats vinden? De VOORZITTER: Die schuiven ook een week op. Daar door ontkomen wij aan de moeilijkheden rond de Paas dagen. Vervolgens sluit spreker te 23.25 uur de vergadering. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op 18 maart 1971. De secretaris, De voorzitter, AAiXxajuJT Nr. van 1 der j uur. SEC! Tege ir. W J.W.I Hoef Elior boon Popp van d Togt, Afwe C. Ve De V van d Verve gekor De Vi Van I De he kenni wagei genrij tankw waard wone; gevest Inmid die nc misch stoffe Te vo< weten dig da geding beveli: zien h De VC dering hoord hoord tie hee te krijj regelei een he Spreke zaak, Hierna 31 Voc verr Dez lijki 32 Ing< a. A 18 tem de 1 22

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 23