Nr. 2 18 februari 1971 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op donderdag 18 februari 1971 te 19.30 uur. VOORZITTER de burgemeester, de heer mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS de heer H. Borreman. Tegenwoordig de leden: mevrouw G.G.A. Alting-Ambrosius, ir. W.A. Blaauw, drs. L.J. Dijkstra, M.A. van Ee, J.J. Ebbers, J.W.H. Geerlings, P. Grift, M, de Groot, K. de Haan, D. Hoekstra, H.M. Jonker, J.C. Korte, mevrouw mr. E. Korthuis- Elion, K. Levinga, R.A. van Logtenstein, drs. G.H. Olden- boom, mevrouw P.J. Oranje-Entink, P.C. Pieren, J.R. van Poppelen, A.H F. Smit, J.C. Smits, mevrouw T.R. Walma van der Molen-De Vries en mevrouw M.C.P. Walter-Van der Togt. Afwezig met kennisgeving de leden: P.L.J.M. Storimans en C. Verheus. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede dat bericht van verhindering is in gekomen van de heren Storimans en Verheus. De VOORZITTER verleent hierna het woord aan de heer Van Ee. De heer VAN EE zegt dat waarschijnlijk velen vanavond kennis hebben genomen van het radiobericht, dat een vracht wagenrijder is aangehouden door de justitie. De vrachtwa genrijder bestuurde een gecamoufleerde tankwagen. Deze tankwagen heeft in de Weesper haven afvalstoffen geloosd, waardoor stank werd veroorzaakt, ten ongerieve van de om wonenden. Deze afvalstoffen zijn afkomstig van een in Soest gevestigd chemisch bedrijf. Inmiddels is gebleken dat de betrokken vrachtwagenrijder, die nota bene een jaarcontract heeft met het betrokken che misch bedrijf, reeds eerder is gesnapt bij het lozen van afval stoffen in Baarn. Te voorzien valt dat op een gegeven moment iedereen gaat weten waar de stoffen vandaan komen. Het is niet verstan dig dat dergelijke zaken, waarbij de gemeente Soest in het geding is, een enorme publiciteit krijgen. Het verdient aan beveling dat het college zich verdiept in deze materie om te zien hoe dergelijke zaken kunnen worden voorkomen. De VOORZITTER zegt dat hij, omdat hij nog in een verga dering zat, de radio-uitzending van zes uur niet heeft ge hoord. Sindsdien heeft hij echter wel het een en ander ge hoord over de kwestie. Hij heeft begrepen dat de rijkspoli tie heeft ingegrepen. Hij zal proberen de nodige inlichtingen te krijgen, zodat, indien nodig, ook in Soest de nodige maat regelen kunnen worden genomen om te voorkomen dat er een herhaling plaatsvindt. Spreker zegt toe dat hij zeker aandacht zal besteden aan de zaak, want er is sprake van een barre zaak. Hierna wordt overgegaan tot de behandeling van de agenda. 31 Voorstel tot vaststelling van de raadsnotulen d.d. 19 no vember en 7 december 1970. Deze notulen worden zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 32 Ingekomen stukken. a. Afschrift van het besluit van gedeputeerde staten d.d. 18 december 1970, waarbij het raadsbesluit van 24 sep tember 1970, afdeling I, nummer 9964 tot wijziging van de bouwverordening wordt goedgekeurd. Dit stuk wordt aangenomen voor kennisgeving. b. Brief d.d. 18 januari 1971 van de raadsfracties van de V.V.D. en D'66 inzake de eventuele instelling van een commissie ex artikel 61, sub a, van de gemeentewet met betrekking tot culturele aangelegenheden met het voor stel deze brief in handen te stellen van burgemeester en wethouders om advies. Mevrouw KORTHUIS-ELION constateert dat de brief als praatstuk een groot succes is, want allerwegen wordt er over dit stuk gediscussieerd. De V.V.D.-fractie gaat graag akkoord met het voorstel van het college om de brief in handen te stellen van bur gemeester en wethouders om advies. De fractie gaat er van uit dat het college ter voorbereiding van het advies een bijeenkomst belegt met alle belanghebbenden. De voorkeur van de V V.D.-fractie en de fractie van D'66 gaat uit naar een openbare bijeenkomst. Ten einde een kennelijk misverstand weg te nemen, stel len de opstellers van de brief het college voor de een na laatste zin (in deze zin wordt gezegd dat de in te stellen commissie alleen in het voorstadium een taak als ge sprekspartner zal hebben) van de brief als volgt te lezen: „Wij stellen ons voor dat, wanneer de Soester gemeen schap eenmaal haar definitieve gestalte zal hebben gekre gen, deze commissie, door middel van toepassing van de betreffende artikelen van bijgevoegde concept-verorde ning, wederom opgeheven, c.q. gewijzigd zal kunnen worden." De wethouder DIJKSTRA zegt dat het natuurlijk pre matuur is om reeds thans een concreet antwoord te ge ven. Dat is ook onmogelijk. Het college ziet de door mevrouw Korthuis aangekondig de wijziging gaarne van beide ondertekenaars van de brief tegemoet. Het ligt in het voornemen van het college om, voordat het definitieve advies wordt opgesteld, zich op reële wij ze te laten adviseren door belangstellenden en belang hebbenden. De manier waarop deze advisering dient plaats te vinden, moet nog worden uitgewerkt. Het stuk wordt gesteld in handen van burgemeester en wethouders om advies. c. Brief d.d. 21 januari 1971 van het bestuur van de Soes ter Kunstenaarsvereniging „Arti-shock", waarin wordt gereageerd op het in punt 32omschreven voorstel. Dit schrijven wordt gesteld in handen van burgemeester en wethouders om advies. d. Brief d.d. 5 januari 1971 van het gemeentebestuur van Grave met het verzoek adhesie te betuigen aan een door de raad van die gemeente aanvaarde motie aan de Regering en Staten-Generaal, strekkende tot verhoging van de uitkering per inwoner voor die gemeenten, die een militair garnizoen op hun grondgebied herbergen, met het voorstel de gemeente Grave te antwoorden con form de bij de raadsstukken ter inzage liggende ontwerp- brief. Met betrekking tot dit stuk wordt besloten overeen komstig hetgeen daaromtrent door burgemeester en wethouders is voorgesteld- e. Brieven d.d. 16 januari en 23 januari 1971 van de heer A.F. Oosthoek te Soest, betrekking hebbende op het voornemen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het vigerende bestemmingsplan voor gronden, gele gen ten noorden van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort voor de bouw van vier woningen aan de Lange Brinkweg, met het voorstel de beide brieven in handen te stellen van burgemeester en wethouders om advies.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 24