idere id dat de irectie en gehad dat on- st tegen 'oorden praktische •anneer en van f het mo- varen. Hij ag behulp- tdviseurs het actie- ;t. Beide i te be- irekers in- n moge van Soest, moeilijk- oppers te chtverver- :enbes- nstig de sester en ige ligt. et de brief ïingen. Di- s op het ekend met :d door 1 dat het luiden: de bou- en is. naar i, o.a. Uende flats, m een wo- dan ook even. Te tijd zal en van w- en wo- neente ildoet? TOGT gekregen jen de itmoet dan om dan voorstelt te mogelijk is ende euvel systeem is n. loten over- neester en h. Brief van burgemeester en wethouders inzake door de heer L. Workum bij zijn schrijven van 29 oktober 1970 naar voren gebrachte parkeerproblemen nabij het indus trieterrein met het voorstel de heer Workum overeen komstig de inhoud van deze brief te berichten. Met betrekking tot dit stuk wordt besloten overeen komstig hetgeen daaromtrent door burgemeester en wet houders is voorgesteld. De VOORZITTER deelt mede dat na het sluiten van de agenda vandaag nog het volgende telegram is ingekomen: i. Telegram van de Werkgroep D'66 inzake het storten van afvalwater in de Weesper haven. De VOORZITTER zegt dat de inhoud van dit telegram luidt: „Werkgroep D'66 zeer verontwaardigd over lozing afval water van Soester bedrijf in Weesperhaven stop Verzoekt B. en W ten spoedigste te onderzoeken welk bedrijf in het geding is. Werkgroep D 66 Soest." Spreker stelt voor het telegram in handen te stellen van burgemeester en wethouders, zodat zij de zaak kunnen onderzoeken. Een dergelijk onderzoek is naar aanleiding van de vragen van de heer Van Ee reeds toegezegd. De heer VAN EE zegt het gevoel te hebben dat zijn aan het begin van de vergadering gehouden verhaal niet goed is overgekomen bij de pers Men schijnt begrepen te heb ben dat hij heeft gezegd dat er geen publicaties dienen plaats te vinden over de onderhavige aangelegenheid. Dat is zijn bedoeling helemaal niet geweest. De VOORZITTER: U hebt veronderstelt dat het voor val zal leiden tot weinig vleiende publicaties; dergelijke publicaties zijn nooit prettig. De heer OLDENBOOM zegt dat hij, nu blijkt dat de voorzitter een vandaag ingekomen telegram aan de orde stelt, veronderstelt dat een eerder ingezonden brief ook aan de orde zal worden gesteld. De VOORZITTER merkt op dat regel is dat alleen aan de orde wordt gesteld hetgeen binnenkomt binnen de termijn waarop ook burgemeester en wethouders klaar moeten zijn met hun stukken. Alle stukken die daarna komen, worden verwezen naar de volgende raadsverga dering, Voor een telegram wordt wel eens een uitzonde ring gemaakt. De heer OLDENBOOM: Is dat juist? De VOORZITTER wil helemaal niet zeggen dat deze handelwijze juist is. Tot nu toe heeft het college deze werkwijze gevolgd. Wanneer de raad zegt dat die werkwij ze niet juist is, dan zal het college in het vervolg voor een andere werkwijze kiezen. De heer OLDENBOOM: Ik meen dat de tot nu toe ge volgde werkwijze niet juist is. De VOORZITTER begrijpt dat men veronderstelt dat het zenden van een telegram de mogelijkheid biedt om toch de aandacht te krijgen die men wenst. Het is na tuurlijk mogelijk dat men misbruik maakt van deze mo gelijkheid Dat misbruik maken zou dan moeten blijken uit de inhoud van het telegram. Hij gelooft echter dat er niet kan worden gesproken van het maken van misbruik, wanneer de aangesneden kwestie erg actueel is. (In het onderhavige geval kan er worden gesproken van een bij zonder actuele zaak.) Gesteld kan natuurlijk worden dat het aan de prudentie van de voorzitter (de telegrammen komen dikwijls zo laat binnen dat overleg binnen het college niet meer mo gelijk is) dient te worden overgelaten om uit te maken of er al dan niet sprake is van een actuele zaak. Er dient voor te worden gewaakt dat het zenden van een telegram een methode wordt om toch aandacht te krij gen voor een aan te snijden probleem dat best per brief naar voren had kunnen worden gebracht. In dit verband zij opgemerkt dat spreker niet zoveel voelt voor telegrammen. In het algemeen voelt hij bijv. ook niet zoveel voor het verzenden door de raad van te legrammen aan de regering. Meestal is het best mogelijk een brief te sturen. Dat is ook nog iets goedkoper. De heer VAN POPPELEN zegt het niet helemaal eens te zijn met de opmerkingen van de voorzitter. Degene die een brief zendt over een bepaalde kwestie, vindt die kwestie ook bijzonder actueel. De door de fracties van K.V.P. en P.C.F. aangesneden kwestie is ook bijzonder actueel. Wanneer het ene stuk in behandeling wordt ge nomen, dan dient ook het andere stuk in behandeling te worden genomen. De VOORZITTER zegt dat hij meent dat de brief van de fracties van K.V.P. en P.C.F. best tijdens de volgende raadsvergadering kan worden behandeld. Ongetwijfeld zouden Burgemeester en wethouders, wanneer de brief vandaag op de agenda had gestaan, hebben voorgesteld om de brief in handen te stellen van burgemeester en wethouders om advies. In dit verband zij opgemerkt dat burgemeester en wethouders nooit wachten tot het mo ment dat de brief werkelijk in hun handen wordt gesteld, zij gaan altijd reeds onmiddellijk aan dat preadvies wer ken. Daarom was het helemaal niet nodig de brief reeds thans te behandelen. Het stuk zou toch niet eerder in be handeling worden genomen. De in het telegram aangesneden kwestie heeft de gemoe deren in Soest kennelijk erg in beweging gebracht. De Werkgroep van D'66 heeft spontaan gereageerd door mid del van een telegram. Toevallig is er raadsvergadering. Het college meent dat er daarom geen bezwaar tegen is om het telegram thans te behandelen. De heer VAN POPPELEN zegt dat hem is gevraagd een telegram te sturen. Hij heeft echter gemeend de normale weg te moeten bewandelen. Wanneer hij wel een tele gram had gezonden, dan zou de door hem bedoelde kwes tie waarschijnlijk wel vanavond aan de orde zijn gesteld. De VOORZITTER: Dan was dat telegram vandaag be slist behandeld- Maar of dat ook in een volgende raads vergadering zal gebeuren, weet ik nog niet, want ik ben thans gewaarschuwd. De heer VAN POPPELEN: Ik vind deze gang van zaken onjuist. De heer OLDENBOOM: Ik zou het op prijs stellen, mijn heer de voorzitter, wanneer u de brief van de fracties van K.V.P. en P.C.F. thans voorleest. De VOORZITTER: Die brief heb ik helemaal niet bij mij. Voortgaande zegt spreker dat burgemeester en wethou ders zich nog eens nader zullen beraden over het met be trekking tot telegrammen te volgen beleid. De heer JONKER zegt het tot nu toe gevoerde beleid van het college ten aanzien van ingekomen telegrammen te willen steunen. Hij meent dat er sprake is van een van wijsheid en voorzichtigheid getuigend beleid, dat de vol le instemming heeft van de fractie van D'66. De heer LEVINGA zegt het grote belang van het tele gram helemaal niet in te zien, want de zaak is in handen van de Weesper politie. De overtreding is in Weesp ge pleegd, zodat het gemeentebestuur van Soest op dit moment waarschijnlijk helemaal niets kan doen. De zaak is reeds in handen van de politie. De VOORZITTER zegt dat het interessant is om zich be zig te houden met de vraag hoe het komt dat er zo snel en zo fel wordt gereageerd op iets dat heeft plaatsgevon- 25

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 26