den in Weesp. Dat komt omdat er sprake is van een bij zonder emotionele kwestie. In het geding is een Soester bedrijf (men vermoedt wel dat men weet om welk bedrijf het gaat). Over dat bedrijf is reeds meermalen gespro ken, zowel in als buiten de raad. Nu er iets met dat be drijf gebeurt, zijn de emoties ineens fel. De burgerij rea geert. In dat geval is het goed dat de burgerij haar emoties kan afreageren. De kwestie is niet zuiver zakelijk, maar meer emotioneel Men dient ook rekening te houden met emoties. De heer VAN POPPELEN zegt niet vol emoties te zijn. De fracties van K V P en P.C.F hebben hun brief gezon den, omdat zij menen dat de raad niet is geïnformeerd over een zeer belangrijke zaak De in de brief aangesne den kwestie is veel belangrijker dan de in het telegram aangesneden kwestie Er is sprake van een Soester be lang, dat niet emotioneel is. De VOORZITTER zegt dat behandeling van de brief nu of in de volgende raadsvergadering in zakelijk opzicht geen verschil maakt. De heer VAN POPPELEN'. Maar het gaat mij nu om de volgorde. De VOORZITTER zegt dat het college zich nog eens zal bezighouden met de vraag welke werkwijze in het vervolg moet worden gekozen, wanneer er een telegram binnen komt. Het stuk wordt gesteld in handen van burgemeester en wethouders om advies. 33 Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan mevrouw I,J, van der Gaast Espeet als hoofdleidster aan de open bare kleuterschool „De Bengelenbak" te Soest-Zuid. 34 Voorstel tot aankoop van grond, gelegen aan de Enghen- bergsteeg van mevrouw A Schothorst Van den Breemer. 35 Voorstel tot het intrekken van de vastgelegde bestem mingsplannen „Wieksloterplas" en „Kerckenlandt" en vaststelling van een voorbereidingsbesluit. Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder discus sie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 36 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het aanschaffen en plaatsen van parkeermeters en ver keersborden De VOORZITTER deelt mede dat van de financiële commissie de volgende opmerking is ingekomen: „De financiële commissie kan zich met dit voorstel verenigen met uitzondering van twee leden die tegen het voorstel zijn." De heer SMIT concludeert uit de redactie van het voorstel dat er is gezocht naar een permanente oplossing voor het tegengaan van langparkeren op een ruimte die voorna melijk is bedoeld om het kopend publiek van het winkel centrum de Smitshof van dienst te zijn Het staat vast dat er ter plaatse sprake is van langparkeren Maar de vraag is of dit langparkeren de door het college voorge stelde maatregel rechtvaardigt Spreker meent de recht vaardigheid van deze maatregel sterk in twijfel te moe ten trekken, onder meer omdat het kopend publiek thans wordt gedwongen of om geld te betalen om gebruik te kunnen maken van een openbare parkeergelegenheid of om een ruime afstand te voet af te leggen, hetgeen zeker na het inkopen geen pretje is. De winkeliers maken zijns inziens terecht bezwaar tegen de voorgestelde maatregel, want zij menen dat er sprake is van een weinig-verkoop-bevorderende maatregel. Een ruime vergroting van het parkeerterrein is binnen kort, na sloping van aldaar nog staande oude bebouwing, te verwachten. Daarna zullen de bewoners van de Weeg breestraat, die thans nog als langparkeerder op het ter rein van het winkelcentrum de Smitshof staan, weer naar hun straat kunnen. Een zekerheid om toch langparkeerders te weren kan worden gevonden in het instellen van een blauwe zone, waarbij gebruik moet worden gemaakt van een parkeer- schijf. Deze blauwe zone zal dan dienen te gelden voor het parkeerterrein de Smitshof en de parkeerhaven aan het begin van de Smitsweg ter hoogte van de drogisterij. De controle kan, mede gelet op de sterkte van de politie, steekproefsgewijze plaatsvinden. Daardoor zal een pre ventieve werking van de blauwe zone uitgaan. Ongetwij feld zal de belangenvereniging de Smitshof parkeerschij- ven ter beschikking willen stellen. Spreker verzoekt burgemeester en wethouders het onder havige agendapunt aan te houden of terug te nemen en het instellen van een blauwe zone te bevorderen. Wan neer zal de ijzergieterij worden gesloopt? Wanneer deze ijzergieterij is verdwenen, zal er ruimte vrijkomen voor 80 extra parkeerplaatsen De heer HOEKSTRA sluit zich gaarne aan bij de opmer kingen van de heer Smit. Aangenomen mag worden dat het voorstel een gevolg is van de vrees dat de bewoners van de torenflat die binnen kort gereed komt, hun auto zullen plaatsen op het thans bestaande parkeerplaatsje. Deze vrees is beslist niet onge grond, want die plek is voor de betrokken bewoners de mooiste plaats, namelijk vlakbij huis. Het college wil de bezoekers van het winkelcentrum de Smitshof zoveel mogelijk gerieven door te voorkomen dat de parkeerplaats gedurende de gehele dag wordt bezet door auto's van de omwonenden. Het staat vast dat er ter plaatse maatregelen moeten worden genomen. Tegenover de winkeliers en de klanten is het galanter om over te gaan tot het instellen van een blauwe zone Voor de gemeente is een blauwe zone ook voordeliger, want parkeermeters zijn vrij duur. Op de duur zullen zij ook wat opleveren, maar de aanschaf is vrij duur. De heer OLDENBOOM herinnert eraan dat in de com missie voor de strafverordeningen bij het behandelen van de parkeermeterverordening ook even is gesproken over de materiële kant van de zaak. Wanneer hij zich goed her innert is door burgemeester en wethouders gezegd dat de plaatsing van de parkeermeters zal worden aangehouden tot het moment waarop werkelijk is bewezen dat plaat sing noodzakelijk is. (In de commissie was men ervan overtuigd dat parkeermeters beter zijn dan parkeer- schijven). Waarom is het college thans van het toen ingenomen standpunt afgeweken? Spreker heeft inmiddels wel be- begrepen dat er wat moeilijkheden zijn te verwachten met betrekking tot de levertijd. De heer JONKER zegt het in grote lijnen eens te zijn met hetgeen is opgemerkt door de heren Smit en Hoek stra. Het heeft de fractie van D'66 in het bijzonder gestoken dat er geen enkel vooroverleg heeft plaatsgevonden met de winkeliers ter plaatse Hij heeft alle winkeliers ge vraagd of zij iets van de door burgemeester en wethou ders voorgestelde maatregel afwisten. Gebleken is dat de winkeliers hun kennis uit de krant hadden. Het is noodzakelijk dat een ingrijpende maatregel als de onder havige wordt besproken met de direct betrokkenen. Wellicht is het mogelijk een andere goede oplossing toe te passen. Ook spreker is voorstander van een blauwe zone. Daarom stelt hij voor het onderhavige voorstel thans aan te houden. De heer BLAAUW stemt in met hetgeen is opgemerkt De zijn De 26

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 27