■eer kan zone, arkeer- n voor en aan gisterij. politie, :n pre- igetwij- '.erschij- et onder- nen en Wan- ;er deze n voor opmer- ;evolg is i.e binnen- iet thans liet onge- ners de rum de romen dat bezet eten e klanten van een one ook Dp de icnaf is le com- delen van ken over goed her- ;gd dat de gehouden at plaat ervan ceer- omen i wel be- achten te zijn ;n Hoek- gestoken iden met ;rs ge- wethou- i is dat Het is de onder enen, ssing toe blauwe lorstel thans remerkt door de vorige woordvoerders. Aanvankelijk meende hij dat het plaatsen van parkeermeters een goede oplossing betekende, omdat hij meende dat zij onmiddellijk zou den worden geplaatst. Inmiddels is hij er achter gekomen dat het terrein waarop thans nog het gebouw van de heer J oosten staat, over een halfjaar kan worden ge bruikt als parkeerterrein. Daarom zal het creëren van een blauwe zone meer dan voldoende zijn. De beschikbare ruimte ter plaatse is op het ogenblik reeds krap, waardoor het vrij moeilijk is om in en uit te rijden De situatie zal nog moeilijker worden, wanneer er parkeermeters worden geplaatst. Thans kan men, wanneer er tegenover de eigen geparkeerde auto geen an dere auto staat, vooruit de parkeerplaats verlaten. Wanneer ook het terrein van Joosten beschikbaar komt, zal het gehele probleem opgelost zijn. Het creëren van een blauwe zone is dan voldoende. Voorkomen dient te worden dat de bewoners van de to renflat hun auto gedurende lange tijd gaan plaatsen op het parkeerterrein bij het winkelcentrum. In de financiële commissie is gezegd dat het heel moei lijk zal zijn om over te gaan van een blauwe zone naar parkeermeters. Persoonlijk ziet spreker die moeilijkheid niet. Wat is het standpunt van het college in dezen? De heer DE GROOT zegt in de financiële commissie zijn bezwaren tegen het onderhavige voorstel naar voren te hebben gebracht Uit de voordracht blijkt helemaal niet of er overleg heeft plaatsgevonden met de betrokken winkeliers. Het is hem inmiddels gebleken dat de winkeliers van het winkel centrum de Smitshof zich unaniem verzetten tegen het voornemen van het college; zij hebben heel veel bezwaren tegen het plaatsen van parkeermeters. Er wordt onder meer gevreesd voor klantenverlies. Het is bijzonder triest dat het college nog steeds niet doordrongen is van het feit dat ook de plaatselijke winkelier inspraak moet krij gen, wanneer het gaat om zaken die het belang van die winkelier rechtstreeks raken In ieder geval had er over leg moeten plaatsvinden Uit het voorstel blijkt niet op welke wijze de controle zal plaatsvinden. Het is bekend dat er bij de politie grote bezwaren bestaan tegen een nieuwe uitbreiding van ta ken. De politie is onderbezet, zij kan het werk op dit moment al niet aan. Wanneer zij ook nog parkeermeters moet controleren, krijgt zij beslist te veel werk. Dat bete kent dat er een parkeerwachter dient te worden aange steld. Wat zouden de financiële consequenties van het aanstellen van een parkeerwachter zijn? Het onderhavige voorstel is een voorbarig plan. De mate rie dient nader te worden bestudeerd. Op het ogenblik is er nog geen sprake van een noodsituatie. Indien er te zijner tijd noodmaatregelen moeten worden genomen, verdient het aanbeveling een andere maatregel te nemen dan die welke thans wordt voorgesteld. Spreker kan zich niet verenigen met het onderhavige voorstel. De heer PIEREN sluit zich aan bij de opmerkingen die zijn gemaakt door vorige woordvoerders. De heer Oldenboom heeft vrijdag jl. zijn verwondering uitgesproken over het feit dat reeds thans wordt voorge steld parkeermeters te plaatsen. Kan het college reeds iets mededelen over ervaringen met de blauwe zone aan de Soesterbergsestraat? De PAK-fractie voelt veel voor het instellen van een blauwe zone bij het winkelcentrum de Smitshof. Zo'n blauwe zone functioneert ook in andere gemeenten goed. Spreker stelt daarom voor de punten 6, 7 en 8 van de agenda aan te houden tot het moment dat het college meer duidelijkheid kan verschaffen. De heer GEERLINGS meent dat het college het op het moment wel bijzonder moeilijk heeft. Enige steun zal het college dan ook niet onwelkom zijn. Persoonlijk meent hij die steun te kunnen geven. Het is voor hem een volstrekt duidelijke zaak dat het parkerend publiek zowel door het instellen van een blau we zone als door het plaatsen van parkeermeters een dienst wordt bewezen. Immers: de automobilist zal vrij wel zeker steeds een parkeerplaats kunnen vinden. Voor wat de controle betreft zullen de kosten met be trekking tot een blauwe zone en parkeermeters dezelfde zijn. Het getuigt dan ook van een juist beleid om van het publiek een contraprestatie te vragen voor de gele verde dienst. De enige reden om die contraprestatie niet te vragen zou voor spreker zijn het niet rendabel zijn van de nieters, waardoor de totale strop nog groter zal zijn dan bij een blauwe zone. Kunnen burgemeester en wethouders nadere informaties verstrekken? De heer VAN POPPELEN zegt dat de betrokken winke liers overwegende bezwaren hebben tegen het plaatsen van parkeermeters in het winkelcentrum de Smitshof. Terecht heeft de heer Blaauw opgemerkt dat het parkeer terrein momenteel aan de kleine kant is. Wanneer er ter plaatse parkeermeters worden geplaatst, zullen er nog meer moeilijkheden ontstaan bij het in- en uitrijden. Daarom verdient het aanbeveling de agendapunten 6, 7 en 8 aan te houden. De heer LEVINGA merkt op dat de politie het te druk zal hebben om de parkeermeters te controleren Dat be tekent z.i, dat de politie het ook te druk zal hebben om het juiste gebruik van de blauwe zone te controleren. Dit argument kan derhalve niet worden aangevoerd. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT vraagt zich af of er sprake is van een financiële aangele genheid, een politie-aangelegenheid of een verkeersaan- gelegenheid. Wanneer het terrein van Joosten ontruimd zal zijn is nog niet bekend; wel staat vast dat het gebouw vóór 1 juli a.s. moet zijn ontruimd Op het vrijkomende terrein zal - ten behoeve van het winkelcentrum en de buurt - een parkeerplaats worden aangelegd met 80 parkeerplaatsen. Met de huidige parkeerplaats zal er dan heel wat par keerruimte zijn. Degenen die boodschappen gaan doen vinden parkeer plaatsen voor de winkels het mooist. Iemand die daar wil gaan staan, zal best wat willen betalen. In alle steden ziet men dat de meest geprefereerde parkeerplaatsen aan een zekere beperking zijn gebonden. Terecht heeft de heer Hoekstra geconstateerd dat burgemeester en wet houders vrezen dat de bewoners van de torenflat hun auto's op de parkeerplaats van het winkelcentrum zul len plaatsen. Burgemeester en wethouders hebben zich daarom beziggehouden met de vraag op welke wijze de auto's van de bewoners van de torenflat van dat mooie terreintje kunnen worden geweerd. Dat kan door instel ling van een blauwe zone of door plaatsing van parkeer meters. In verkeerstechnisch opzicht is het effect van beide methoden hetzelfde. De automobilist dient de par keerplaats op de een of andere manier te verwerven, ter wijl de plaats slechts gedurende een bepaalde tijd mag worden bezet. In beide gevallen zal er controle dienen plaats te vinden. Het instellen van de parkeerschijven wordt overgelaten aan de automobilist. Controle op het tijdstip van de in gebruikneming van de schijven is er nauwelijks. De par- keermeter kan op een veel effectievere wijze worden gecontroleerd. In vele steden ziet men de blauwe zone plaats maken voor de parkeermeters, onder meer omdat 27

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 28