de parkeermeters nog iets opleveren, waardoor de auto mobilist bijdraagt in de controle. De parkeermeters zullen, wanneer het voorstel wordt aangenomen, pas worden aangebracht, wanneer het gehe le parkeerterrein klaar is Misschien verdient het wel aan beveling om te beginnen met een blauwe zone. Dat zou mogelijk zijn door aanhouding van het onderhavige voor stel. Spreekster meent echter dat de agendapunten 7 en 8 wel thans dienen te worden aangenomen, omdat de gemeente dan alvast over een parkeermeterverordening beschikt. Er zal niets gebeuren zolang het parkeerterrein op het grondgebied van Joosten nog niet klaar is Er zal op nieuw overleg worden gepleegd met de politie en de ambtelijke verkeerscommissie Spreekster dacht dat er ook overleg was gepleegd met de winkeliers. Nu is geble ken dat dat overleg niet heeft plaatsgevonden, is het wel licht mogelijk dat het alsnog plaatsvindt Burgemeester en wethouders stellen derhalve, in afwijking van het on derhavige voorstel, voor om te beginnen met een blauwe zone. Mocht de instelling van de blauwe zone geen effect hebben, dan kan worden overgegaan tot het plaatsen van parkeermeters. Het college stelt in ieder geval voor om niet te besluiten tot aanhouding van de agendapunten 7 en 8. De heer VAN POPPELEN stelt voor het voorstel aan te houden. De VOORZITTER zegt dat het college akkoord kan gaan met het voorstel om het onderhavige voorstel aan te houden tot het moment dat er meer duidelijkheid be staat over de materie Het constateren van een overtreding is bij parkeermeters veel gemakkelijker, want in een oogopslag kan de stand worden bekeken, terwijl bij een blauwe zone iedere par- keerschijf moet worden bekeken. De controle van par keermeters is dan ook veel gemakkelijker en efficiënter. Over de ervaringen met de blauwe zone aan de Soester- bergsestraat kan het college nog geen mededelingen doen. De wethouder EBBERSr Volgens mijn persoonlijke me ning zijn die ervaringen niet zo best. De VOORZITTER merkt op dat de periode nog te kort is om iets definitiefs te zeggen; pas na een maand kan een voorlopig oordeel worden gegeven. De heer HOEKSTRA zegt dat aan de Soesterbergsestraat buiten de blauwe lijn wordt geparkeerd De auto's wor den schuin neergezet, de achterzijde van de auto's komt hier en daar op het fietspad te staan Daardoor is een bij zonder gevaarlijke toestand ontstaan. Dit euvel kan wor den voorkomen door het maken van parkeervakken, Neemt het college het onderhavige voorstel geheel terug? Wordt niet een begin gemaakt met een blauwe zone? De VOORZITTER zegt dat het college het voorstel wil aanhouden, Een definitieve beslissing moet worden ge nomen op het moment dat ook het terrein van Joosten parkeerterrein is. De heer HOEKSTRA: Dat betwijfel ik juist. Wanneer is de torenflat klaar? De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT: Waarschijnlijk later. De heer HOEKSTRA: Dan is het geen probleem, Het voorstel wordt aangehouden, 37 Voorstel tot het vaststellen van een parkeermeterveror dening De heer JONKER zegt dat het college door het vorige voorstel - de aanvraag tot het beschikbaar stellen van een krediet - het probleem van de parkeermeters in Soest aan de orde heeft gesteld. Wanneer de parkeermeterverorde ning wordt aangenomen, heeft de raad aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gedelegeerd om uit te maken waar parkeermeters moeten komen. De VOORZITTER: Nee. De heer JONKER: Jawel, want het eerste gedeelte van ar tikel 2 luidt: „Door burgemeester en wethouders worden aangewezen: a. de weggedeelten en parkeerterreinen of gedeelten daar van, gelegen binnen de bebouwde kom waarop de bepalin gen van deze verordening van toepassing zijn". De heer HOEKSTRA: Dan moeten zij we! geld hebben. De VOORZITTER zegt dat het college in de eerste plaats dient te beschikken over geld om de parkeermeters aan te kopen, terwijl in de tweede plaats alle, op het parkeren betrekking hebbende zaken altijd worden behandeld in de commissie openbare werken. Iedere verkeerszaak wordt in deze commissie behandeld, ook al heeft de raad for meel niets met de betrokken zaak te maken. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangeno men. 38 Voorstel tot het vaststellen van een parkeergeldverorde- ning. De VOORZITTER meent dat het goed is dat de gemeen te over een parkeergeldverordening beschikt, zodat deze verordening kan worden gehanteerd op het moment dat dat nodig is. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 39 Voorstel tot: a. verkoop van grond aan de Stichting Soester Natuurbad voor de bouw van een instructiebad aan de Waldeck Pyr- montlaan. De heer VAN POPPELEN zegt dat iedereen zich zal ver heugen over het feit dat er eindelijk een stuk grond be schikbaar komt voor de bouw van een instructiebad aan de Waldeck Pyrmontlaan. Wanneer kan het bad ongeveer klaar zijn? De wethouder DE HAAN zegt dat het de vorige keer ge voteerde krediet voor het instructiebad door de hoge grondprijs en het grotere aantal vierkante meters niet toereikend is. Het college verzoekt de raad derhalve het krediet met f. 100.000,- te verhogen, omdat anders de kans bestaat dat de stichting de grond niet helemaal kan betalen. En dat zou natuurlijk een bijzonder nare zaak zijn. Ook de heer Van Poppelen zal weten dat aannemers voorzichtige mensen zijn. Het instructiebad kan klaar zijn tussen november en mei. November is abnormaal vroeg en praktisch moeilijk te realiseren. Niettemin heeft het college blijkens de voordracht van de vorige maand met het oog op de exploitatie rekening gehouden met deze datum. De aannemer gaat uit van statistische uit komsten van het kleinste aantal werkbare dagen per maand (in januari zes of zeven dagen en in februari negen dagen). Wanneer men deze statistische uitkomsten aan houdt, dan komt men in mei terecht. Het is het beste dat men tussen beide datums in gaat zitten. Meer kan spreker niet zeggen, want hij heeft de aannemer ook niet in zijn binnenzak. De heer VAN POPPELEN: U bedoelt uiteraard mei 1972? De wethouder DE HAAN: Of november 1971. Het in structiebad zal klaar zijn tussen november 1971 en mei 1972. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 29