Voorts merkt de heer IJsselstein in zijn brief op: „In 1968 heb ik het pand Wilhelminalaan gekocht om mij en mijn gezin passende woonruimte te verschaffen." en: „Het pand leek in de toen bewoonde staat redelijk van aanzien. Toen het pand echter leeg aan mij werd over gedragen, heb ik zeer veel onkosten gemaakt om het pand aan de minimum wooneisen van deze tijd te laten voldoen". Uit deze brief kan de conclusie getrokken worden dat de heer IJsselstein niet goed heeft opgelet toen hij het pand ging kopen. Aan het slot van diens brief schrijft de heer IJsselstein dat de verbouwing in totaal f. 12.000,- heeft gekost De heer IJsselstein meent dat het redelijk is een vergoe ding te vragen voor die onkosten, Wat is de mening van het college in dezen? De VOORZITTER merkt op dat de raadsleden kennelijk over een brief van de heer IJsselstein beschikken die bur gemeester en wethouders niet bekend is. Het is dan ook erg moeilijk om spontaan te reageren op hetgeen de heer IJsselstein in die brief schrijft. De heer IJsselstein is door een enigszins voorbarige aan koop van een huis in 1968 in moeilijkheden geraakt. De heer IJsselstein, die destijds niet in het bezit kon worden gesteld van een vestigingsvergunning, heeft het college zelf een voorstel gedaan om uit de moeilijkheden te kunnen geraken. Het college meende de heer IJsselstein, zonder dat de gemeente schade zou lijden, enigszins tege moet te kunnen komen Er is een contract op-gemaakt. Nu het aan komt op het nakomen van de overeenkomst weigert de heer IJsselstein Het contract is zeker niet tot stand gekomen door een machtspositie van de zijde van de gemeente. Het contract is gesloten op voorstel van de betrokkene zelf, die op dat moment voldoende zag in het sluiten van dat contract. De rechter zal thans een uit spraak moeten doen. Burgemeester en wethouders hebben advies gevraagd aan hun rechtskundig adviseur. Deze heeft geadviseerd een rechtsgeding aan te spannen De zaak is heel eenvoudig en eigenlijk een beetje verve lend. De heer IJsselstein komt achteraf tot de ontdekking dat de door hem zelf voorgestane overeenkomst niet zo voordelig voor hem is. Dat gebeurt wel meer, maar de heer IJsselstein dient dan wel zelf de consequenties te dragen. De heer GEERLINGS zegt nog geen antwoord te hebben gekregen op zijn vraag of burgemeester en wethouders bereid zijn aan de heer IJsselstein het recht van terugkoop te geven zodra duidelijk mocht worden dat de weg over de Eng niet doorgaat. De VOORZITTER merkt op dat men op dat moment in een geheel andere situatie komt te verkeren Wanneer de heer IJsselstein zegt: „Ik zal mijn contract nakomen, maar bent u bereid met mij een nieuw contract aan te gaan voor het geval dat, dan kan daarover worden gesproken. Maar in deze situatie verkeert men op het ogenblik niet. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. Mevrouw Walma van der Molen-De Vries en de heer Jon ker krijgen op hun verzoek aantekening in de notulen, dat zij zich met de genomen beslissing niet hebben vere nigd. 43 Voorstel inzake het opnemen en uitlenen van gelden ge durende het tweede kwartaal 1971, 44 Voorstel tot aankoop van grond met opstallen gelegen aan: a. de Verlengde Talmalaan 19, 19a en 21 van de Erven J. van der Vegte-Krediet; b. de Nieuwe weg 95 van mejuffrouw A. Verweij. Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder discus sie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Op voorstel van de voorzitter worden de volgende pun ten aan de agenda toegevoegd: 45 Voorstel tot uitbreiding van de o.l.s. „Soest-Centrum" met een zevende lokaal en het beschikbaar stellen van een krediet. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 46 Voorstel tot: a. het uitgeven van diverse percelen grond in erfpacht aan de Beheers- en Beleggings Compagnie „Silva Ducis" N.V. te 's-Hertogenbosch; b. het aangaan van overeenkomsten van huur en ver huur van diverse gebouwen met de Beheers- en Beleg gings Compagnie „Silva Ducis" N.V. te 's-Hertogenbosch. De VOORZITTER zegt dat dit voorstel reeds is bespro ken in verschillende commissies. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. De VOORZITTER sluit hierna te 22.00 uur de vergade ring. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op 22 april 1971. De voorzitter, '/iUjUjLuJ" De secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 31