Nr. 3. Soest, 18 maart 1971 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op donderdag 18 maart 1971 te 19.30 uur. VOORZITTER de burgemeester, de heer mr. S.P. Ba ron Bentinck. SECRETARIS de heer H. Borreman. Tegenwoordig de leden: mevrouw G.G.A. Alting-Ambrosius, ir. W.A. Blaauw, drs. L.J. Dijkstra, M.A. van Ee, J.J. Ebbers, J.W.H. Geerlings, P. Grift, M. de Groot, K. de Haan, D. Hoek stra, J.C. Korte, mevrouw mr. E. Korthuis-Elion, K. Levin- ga, R A. van Logtenstein, drs. G.H. Oldenboom, mevrouw P.J. Oranje-Entink, P.C. Pieren, J.R. van Poppelen, A.H.F. Smit, J.C. Smits, C, Verheus, mevrouw T.R. Walma van der Molen-De Vries en mevrouw M.C.P. Walter-Van der Togt. Afwezig met kennisgeving zijn de leden: H.M. Jonker en P.L J M Storimans De VOORZITTER opent de vergadering en deelt het vol gende mede: Sedert de laatste raadsvergadering is er een vergadering ge weest van het seniorenconvent. Daarin is ter sprake geko men dat het reglement van orde zal worden herzien. Voor uitlopend op deze herziening zijn voor de raadsvergadering al enige punten afgesproken, In de eerste plaats zullen de raadsleden bij de voorlezing van het 6cbed niet meer opstaan. De voorzitter zal staande lv gebed zeggen. In de tweede plaats is overeengekomen, dat er in de verga- derzaai niet meer gerookt zal worden. Dit wil zeggen dat ook het publiek zich op dit punt beperkingen dient op te leggen. Wanneer de vergadering langer dan tot 21.00 uur zal duren, zal een pauze worden ingelast, zodat degenen die het zon- 1c, rolen niet meer zouden kunnen uithouden, in de gele genheid zijn een rokertje op te steken. De pauze zal tien tot vijftien minuten duren. Het roken mag dan natuurlijk niet in de vergaderzaal geschieden, maar dient plaats te hebben in de kantine of op de gang. Dan kan tevens een kopje kof fie worden geserveerd, hetgeen minder storend zal zijn dan, dat dit zoals gebruikelijk tot nu toe, tijdens de vergadering plaats vindt. In de derde plaats zullen bij wijze van proef de vergaderin gen van de financiële commissie, de commissie voor openba re verken en de onderwijscommissie gedeeltelijk openbaar zijn, nl voor die gedeelten die zich daarvoor lenen. Het gaat hier dus om een proef. Hierna doet de VOORZITTER voorlezing van de gebeds formule. Vervolgens deelt hij mede dat bericht van verhin- dcrins ingekomen van de heren Jonkers en Storimans. stelling van de raadsnotulen van 9 en 17 december 0 en van 21 januari 1971. De notulen van 9 en 17 december 1970 worden zonder discus ie en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. Met betrekking tot de notulen van 21 januari 1971 is het volgende voorstel tot wijziging ingekomen: WIJZIGING NOTULEN. VOORSTEL DE HAAN. Op pagina 19, linker kolom, dient in de laatste alinea, tweede regel, van het betoog van de heer De Haan het woord „evenwel" te worden vervangen door: evenveel. De notulen van 21 januari 1971 worden, met inachtne ming van deze wijziging, zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 48 Ingekomen stukken a. Controlerapporten van het Centraal Bureau voor Veri ficatie en Financiële Adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. b. Brief d.d. 6 februari 1971 van de werkgroep gemeen tepolitiek D'66 inzake het in gebruik geven van oude woningen, die in de toekomst voor de sloop zijn bestemd, voor de hoogst urgente woningnoodgevallen, met voor stel te berichten conform concept-schrijven. Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES zegt de gedachtengang in het concept-schrijven van het colle ge te kunnen volgen. Zij kan zich grotendeels wel met de inhoud ervan verenigen. Zij begrijpt alleen de volgen de zin niet: „Dit geldt nog meer, indien men de groep van degenen, die zich willens en wetens in deze situatie hebben ge werkt, uitzondert". Dit gaat over de hoogst urgente gevallen waarvoor het moeilijk is objectieve maatstaven vast te stellen. Wat heeft het college nu precies met deze zin bedoeld? De heer PIEREN deelt mede, dat zijn fractie zich aan de ene kant in grote lijnen met het concept-antwoord van het college kan verenigen. Aan de andere kant vraagt de fractie zich af of het, gelet op de volledige problema tiek, geen zin heeft dat het college van burgemeester en wethouders contact opneemt met het bestuur van de desbetreffende woningbouwvereniging en de bewoners commissie, om ten aanzien van de sanering van de Mo lenstraat te komen tot een zekere maatschappelijke bege leiding. Sprekers fractie erkent volledig de waarde van het be stuur van de woningbouwvereniging, maar daarbij is de fractie zich volledig bewust van de omvangrijke taak, die dit bestuur op zijn schouders heeft genomen. Deze taak omvat o.a. de nieuwbouw in Soest (spreker denkt daar bij aan de Dalweg), de renovatie in Soesterberg, de sane ring aan de Molenstraat en de gang van zaken met betrek king tot administratie, huur, incassering en dergelijke handelingen. Is het bestuur dat de werkzaamheden in de avonduren verricht, nog wel tegen deze zware taak opge wassen? Is het college van burgemeester en wethouders op grond van deze overwegingen bereid om - en deze vraag richt de fractie rechtstreeks aan wethouder De Haan - ten aan zien van de maatschappelijke begeleiding contact op te nemen met het bestuur van de woningbouwvereniging ten aanzien van de sanering aan de Molenstraat? De heer KORTE merkt op dat de heer Pieren terecht heeft gezegd dat de betrokken woningbouwvereniging voor diverse grote werkzaamheden staat. In het plan Klaarwater heeft zij te doen met de bouw van 260 flats die op het ogenblik gereed gaan komen en voor het grootste gedeelte al verhuurd zijn. Dat brengt enorm veel werk mee. In Soesterberg is de woningbouwvereni- ging gestart met de bouw van 190 woningen, waartegen over 60 woningen zullen worden gesloopt. Daarnaast zit zij nog met het probleem op de Molenstraat, naar aanlei ding waarvan de onderhavige brief is geschreven. Er wordt gesproken van sanering. Spreker meent echter dat dit op dit moment eigenlijk niet het probleem is. Het probleem voor de woningbouwvereniging is het antwoord op de vraag, wat er zal gaan gebeuren. Om een cijfer te noemen: op het oude bezit, de wonin-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 32