Hij :n zeg- ïr van iarom de lers- ak ter >m .Hij ian en n van ts aan oed- lers- n lalist be- t er voor ;ts 5 een mnen :en nt las, mers- foort getogen. Deze heeft hem toen verteld: Ik kan er nu moeilijk onderuit, want het heeft al in de krant gestaan. Hij heeft de heer Van den Breemer een kaart getoond, waarop de plannen van het woonwagenschap waren gete kend. De heer Van den Breemer was op dat moment des duivels. Met de heer Jansen is hij daarop gegaan naar ir. Nauta - spreker wil nu graag meer namen noemen - directeur van het grondbedrijf van de gemeente Amersfoort. Met de heer Nauta heeft een gesprek plaatsgevonden, waarbij deze de heer Van den Breemer meedeelde dat deze moge lijk om twee redenen zijn grond zou moeten verlaten: a. als het woonwagencentrum zou worden uitgebreid, zou de uitbreiding op Soester grondgebied plaatsvinden (als dit inderdaad zou gebeuren, zouden twee, drie of vier boerderijen grond moeten missen); b. zou het cen trum niet worden uitgebreid, dan zou er een weg over het betrokken land worden aangelegd. De heer Nauta zegde toe dat hij de heer Veldhuis wel eens voor overleg inzake de aankoop van grond enz. zou sturen. De heer Van den Breemer stelde daarop, dat dit niet behoefde te gebeuren, omdat hij toch geen afstand van grond zou doen. De dag daarop, dat was dezelfde dag, waarop spreker de ze kwestie aanhangig maakte in de commissie voor grond bedrijf en uitbreidingsplan (12 februari 1971), is de heer Veldhuis bij de heer Van den Breemer gekomen om over het afstaan van de grond te spreken. De heer Veld huis is niet alleen bij de heer Van den Breemer geweest, maar ook op twee andere bedrijven, die van de neven Hartman. Een merkwaardig aspect deed zich bij deze ge sprekken voor, nl. dat de heer Veldhuis stelde dat hij de heer Nauta niet had gesproken. Toevallig, en men mag hierbij denken wat men wil, kwam de heer Veldhuis de dag, na het gesprek van de heer Van den Breemer met de heer Nauta, naar Soest. In de brief van het gemeentebestuur van Amersfoort staat dat het geen plannen heeft en geen onderhandelin gen voert tot verwerving van grond op het grondgebied van Soest ten behoeve van de vestiging c.q. uitbreiding van het regionaal woonwagencentrum Amersfoort. Ge zien het door spreker hiervoor gestelde, heeft hij zijn twij fels over deze uitlating van het gemeentebestuur van Amersfoort. In de brief wordt verder gesteld: „Vanwege het gemeentebestuur van Amersfoort is terza ke generlei initiatief ondernomen noch overwogen". De ze mededeling kan niet kloppen. Wanneer men van het grondbedrijf van de gemeente Amersfoort onderhande lingen voert met de betrokken boeren in Soest, dan moet dit toch wel volgens opdracht van het college zijn. Als dit niet het geval was, zou het beleid van de gemeen te Amersfoort niet meer te begrijpen zijn. Op 26 november 1970 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort aan de gemeenteraad de aanbiedingsbrief, horende bij de begroting van 1971, aangeboden. In deze aanbiedingsbrief staan de volgende regels: „De nieuwe woonwagenwet is inmiddels in werking ge treden. Uw raad heeft in de vorige zittingsperiode beslo ten de bestaande gemeenschappelijke regeling te vervan gen door een nieuwe, o.a. inhoudende, dat een schap zal worden gevormd voor het beheer van het woonwagencen trum en de uitvoering van de woonwagenwet. Deze ge meenschappelijke regeling is tot heden nog niet goedge keurd door de Kroon. Om de aansluiting van de oude op de nieuwe situatie soepel te doen verlopen, is reeds voor lopig een algemeen dagelijks bestuur gevormd, waarin on ze gemeente is vertegenwoordigd De uitvoeringsvoor schriften van de nieuwe wet hebben tot gevolg dat het bestaande centrum ruimtelijk moet worden gereorgani seerd. De beschikbare grond is hiervoor onvoldoende, zodat uitbreiding nodig is. Het centrum is echter gele gen op de grens van de gemeente Amersfoort en Soest, waardoor de uitbreiding alleen kan plaatsvinden op Soes ter gebied. Bovendien zal, blijkens verkregen gegevens van het gewest Eemland, het wegentracé waarschijnlijk zodanig worden dat het centrum niet op de bestaande plaats kan liggen. (Dus ook een uitlating die de heer Nau ta heeft gebezigd, aldus spreker). Het voorlopig bestuur zal nu besprekingen voeren met het gewest Eemland en de gemeente Soest om een nieuwe plaats voor het cen trum te vinden." Spreker vraagt zich af hoe het betrokken college van bur gemeester en wethouders aan deze wijsheid komt. De brief van de gemeente Amersfoort bevredigt spreker beslist niet. Hij zou graag de volgende punten nog even naar voren willen brengen: 1. Was het niet logischer geweest contact op te nemen met het gemeentebestuur van Soest, alvorens vanwege het grondbedrijf van Amersfoort onderhandelingen met boeren in Soest te voeren? 2. Was het niet logischer geweest dat - omdat het hier om agrarische grond gaat - de kwestie eerst in de agrari sche commissie en in de commissie voor grondbedrijf en uitbreidingsplan van de gemeente Soest was besproken? 3. Was het niet logischer geweest dat - omdat er een Sa menwerkingsorgaan Eemland is - de desbetreffende plan nen ook eerst zouden zijn doorgesproken in a. het dagelijks bestuur van de regio Amersfoort en b. in de commissie voor ruimtelijke ordening van Amers foort? De heer PIEREN sluit zich volkomen aan bij hetgeen de heer Van Poppelen naar voren heeft gebracht. Wat spre ker nog steeds onduidelijk is - en dat hij ook in de com missie voor grondbedrijf en uitbreidingsplan heeft ge zegd - is het volgende: De woonwagenwet, die per 1 januari 1971 in werking is getreden, heeft nogal wat voorbereidingen geëist en com plicaties tot gevolg gehad. In de commissie voor sociale zaken van de gemeente Soest is al uitvoerig over de gehe le problematiek van deze woonwagenwet gesproken. In deze commissie is ook de uitbreiding van het woonwa genkamp aan de orde geweest. Op een gegeven ogenblik is in deze commissie gesteld dat voor mogelijke verbete ring van het woonwagenkamp f. 45.000,— per stand plaats nodig zal zijn. In de oude commissie voor sociale zaken is met nadruk tot de nodige voorzichtigheid ge maand. In deze commissie is ook al gesproken over een mogelijke uitbreiding van het woonwagenkamp naar de gemeente Soest. Wanneer dan deze plannen op een gegeven moment con creet voor de dag komen, had het gemeentebestuur deze zaak - en dit is hij volkomen eens met de heer Van Pop- pelen - via de commissie voor sociale zaken moeten dele geren aan de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan. Over deze hele zaak hangt een mist die waarschijnlijk door de gemeente Amersfoort over de gemeente Soest is geblazen. Spreker is niet zo gelukkig met het antwoord van de gemeente Amersfoort. Hij heeft het vermoeden dat men niet het achterste van de tong heeft laten zien. Hij zou het gemeentebestuur van Amersfoort daarom willen vragen om concreet en duidelijk te antwoorden. De gemeente Amersfoort heeft niet op klare wijze op de vragen gereageerd, gelet op de gehele problematiek van de woonwagenwet en van het woonwagenschap en alles 35

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 36