men ten aanzien van de vraag of er iets door zal gaan en zo ja, op welke wijze en welke maatregelen getroffen zul len moeten worden die leiden tot een betere huisvesting van het woonwagenkamp Daarom gaat het in feite. Het is betreurenswaardig dat allerlei bijkomstigheden deze zaak op zo'n merkwaardige wijze in het licht hebben ge steld. Het valt ernstig te betreuren, dat er een aantal voorbarige handelingen heeft plaatsgevonden en dat een aantal mensen duidelijk buiten hun boekje is gegaan ten aanzien van hun bevoegdheden. Spreker is het met de heer Van Poppelen eens dat het zinvol is, dat de gemeen te Soest aan de gemeente Amersfoort kenbaar maakt dat de gang van zaken een beetje naar smaakt en dat er wellicht wat meer aan inwendige zending dient te worden gedaan. De heer VAN POPPELEN dankt de wethouder voor het belichten van de achtergronden van de onderhavige zaak. Dit heeft veel duidelijk gemaakt. Door het antwoord van de wethouder komt nog meer aan het licht dat het college van Amersfoort in zijn brief op onbevredigende wijze op de kwestie is ingegaan. Het heeft niet eens de moeite genomen om aan het grondbedrijf te vragen wat het in Soest heeft gedaan. Het antwoord van het college van Amersfoort is ver beneden peil. Wij willen, aldus spreker, ook in Soest en wel op een vroegtijdig moment graag inspraak hebben inzake de vraag wat er op het grondgebied van Soest gaat gebeuren. Hij is ervan over tuigd dat er ten aanzien van de uitbreiding van het woon wagenkamp iets moet gebeuren, maar dit is een ander chapiter. Spreker heeft gehoord dat de heer Nauta heeft verteld: Mijnheer Van den Breemer, er zijn twee mogelijkheden waardoor uw bedrijf ingebracht zal moeten worden: Voor het woonwagenkamp of voor een weg. Van de wethouder heeft spreker gehoord dat het hier gaat om een gordelweg om Amersfoort. Maar de wethouder heeft er in één adem bij genoemd, dat er geen woonwagen kamp kan worden gehuisvest, wanneer de weg van Soest naar Amersfoort ten noorden van de Birkstraat komt te liggen. Deze mededeling heeft spreker toch wel veront rust. Het kan wel een kapstok zijn, maar men weet dat toen het wegenplan in de raad is besproken, spreker te gen deze wijze van aansluiting fel heeft geprotesteerd. Er is een aparte raadsvergadering belegd, waarop de informa ties die ter zake in Utrecht zijn ingewonnen, mede ter sprake zijn gekomen. Hij dacht dat de raad in deze verga dering unaniem van mening was dat de weg niet om de noord moest worden aangelegd. Er was een fractie die de aansluiting door de huidige Birkstraat wilde voeren, maar de overige fracties hebben alle hun voorkeur uitge sproken voor aansluiting via de zuidkant van de Birk straat. Spreker hoopt dat het college en alle organisa ties die erbij te betrekken zijn, zich met hand en tand zul len verzetten tegen de aansluiting ten noorden van de Birkstraat. Hij gaat nu niet verder op deze kwestie in, maar hij verzoekt het college wel om alle mogelijke moeite te doen om deze aansluiting te voorkomen. De heer PIEREN zegt dat hij zich ten aanzien van de uit leg van de wethouder graag aansluit bij hetgeen de heer Van Poppelen daaromtrent heeft gezegd. Spreker heeft in dit antwoord vernomen dat de mogelijkheid aanwezig is dat er een tweede woonwagenkamp in de regio komt. Deze regio is zeer uitgebreid. Er moet dus een duidelijk perspectief komen. Zoals de wethouder heeft medege deeld, zal er binnenkort een bespreking plaatsvinden met de provinciale overheid en met het Samenwerkings orgaan Eemland. Worden deze besprekingen op zeer kor te termijn gehouden? Spreker heeft vele jaren, met de heer Oldenboom, deel uitgemaakt van de commissie voor sociale zaken. Er is bijna geen vergadering voorbij gegaan of er is gesproken over de grote problemen van het woonwagenkamp. Helaas heeft spreker na septem ber 1970 niet meer in deze commissie zitting. Gelet op de problemen die door de heer Van Poppelen naar voren zijn gebracht, is spreker van mening dat - de fractie heeft daarover uitvoerig gesproken - achter de on derhavige kwestie meer zit dan alleen het woonwagen kamp Hij wil niet het hooggeladen woord „Hoogland" noemen, maar er dient voor te worden gewaakt dat de gemeente Amersfoort te veel naar de gemeente Soest gaat kijken. De heer VAN POPPELEN: Handen af van Soest! De heer PIEREN: Inderdaad De VOORZITTER wil ter vermijding van misverstand duidelijk stellen dat het college onverkort op het stand punt staat, dat de verbindingsweg met Amersfoort om de zuid dient te worden aangelegd Zowel Amersfoort als de provincie, welke laatste de weg zal moeten aanleg gen - het is een provinciale weg - is op de hoogte van dit standpunt Daarover behoeft geen enkel misverstand te bestaan. De z.g. gordelweg is een andere weg. Dat is een veel vage re zaak. In het dagelijks bestuur van het Samenwerkings orgaan Eemland is afgesproken om - net zoals dit ge beurd is voor de weg ten oosten van Amersfoort - een technische werkgroep samen te stellen, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende gemeenten, van provinciale waterstaat en van rijkswaterstaat, om uit te dokteren welk tracé het beste zal zijn en op welke ma nier de weg het beste kan worden gelegd. Maar deze zaak ligt nog in een veel verder verschiet. De wethouder DE HAAN deelt mede dat de door de heer Pieren bedoelde bespreking zal plaatsvinden op 5 april, dus op redelijk korte termijn. De VOORZITTER zegt de onderhavige discussie te willen afronden. Het zou onbevredigend zijn, wanneer de behandeling van dit punt nu zonder meer werd beëin digd. Hij stelt voor een brief te schrijven aan het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort, waarin Soest mededeelt dat deze zaak in de raad ter sprake is geweest, dat Soest ervan uitgaat dat er - op grond van de inhoud van de brief van Amersfoort - door het genoemde college in bedoelde richting geen initiatief is ontwikkeld, dat er door het voorlopig bestuur van het woonwagen centrum geen opdrachten zijn gegeven in bedoelde rich ting, dat het gemeentebestuur van Soest moet constate ren dat het ambtelijk apparaat in Amersfoort zijn boekje te buiten is gegaan, dat het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort dat niet uit de doeken heeft gedaan en dat Soest zelf daarachter is moeten komen. Gaat de raad met deze strekking akkoord? De heer VAN POPPELEN: Zeer gaarne. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeen komstig hetgeen door de voorzitter is voorgesteld, d. Brief d.d. 5 januari 1971 van de heer T. v.d. Meulen inzake de bouw van garages op het binnenterrein achter de woningen Leeuwerikweg met voorstel te berichten conform concept-antwoord. De VOORZITTER deelt mede dat gisteren een aan de gemeenteraad gerichte brief is ingekomen die ook betrek king heeft op de onderhavige zaak. Deze brief is af komstig van mevrouw Uhlenbeck, Leeuwerikweg 11. Zij woont naast de schrijver van de onderhavige brief. Mevrouw Uhlenbeck schrijft:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 38