„Hierbij deel ik u mede dat ik het verzoek van mijn buur man, de heer Van der Meulen aan uw raad gericht om zijn kippenhok in tact te houden, begrijpelijk vind. Mij nerzijds bestaat er dan ook geen bezwaar, wanneer het pad dat achter langs de gebouwde garages aangelegd zal worden, begint en ook eindigt op het rechtergedeelte van mijn tuin," Spreker vermoedt dat de raad niet direct begrijpt wat de strekking is van deze brief. Als spreker het goed be- grijpt, gaat het om het volgende: De heer Van der Meulen woont in een rijtje van vier of vijf woningen, hij woont in het hoekhuis. Achter zijn huis en achter het huis van zijn buurvrouw, mevrouw Uhlenbeck, bevindt zich een pad om in de tuinen te kun nen komen. Er zijn twee panden waar dat pad niet ach ter langs loopt, want dat pad eindigt tegen de zijkant van een uitstekend stuk van een andere tuin. Dan is er weer een pand dat wat langer is; dat wordt benaderd door het achterpad dat van een andere kant komt. Men heeft hier dus te doen met een blok woningen waar ach ter langs paden lopen, behalve bij de twee middelste huizen. Die kunnen worden bereikt door de achterpaden die te gen de uitspringende tuinen aanlopen. De redenering die naar voren gebracht wordt, is, dat wanneer het achterpad begint aan de andere kant van het door de heer Van der Meulen bewoonde pand en dan helemaal doorloopt tot aan de tuin van de buurvrouw van de heer Van der Meulen, de heer Van der Meulen en de buurvrouw een langere tuin krijgen, terwijl de andere tuinen worden ingekort. In plaats van dat de twee ande re woningen een langere tuin krijgen, ontstaat een ver groting van de tuin van de heer Van der Meulen en me vrouw Uhlenbeck. Dit zou betekenen dat de weg die men dan over het achterpad moet afleggen om in het midden te komen, veel langer wordt. De woningen zijn dan van één kant te benaderen, terwijl het altijd de be doeling is geweest dat zij van twee zijden konden worden benaderd. Het lijkt spreker dat het voorgestelde geen verstandige oplossing is, afgezien nog van het feit dat er dan ineens twee mensen, die er helemaal op gerekend hebben, dat hun tuinen iets langer zouden worden, de boodschap krijgen dat van hun tuin iets afgaat, ten gerieve van ande ren. Bovendien zal de gehele situatie van de achterpaden ongunstiger worden, omdat de achterzijde dan van één kant kan worden benaderd en niet van twee zijden. De heer PIEREN merkt op, dat wanneer men de onderha vige situatie bekijkt, er ontzaglijk veel vraagtekens rijzen. In het verleden is door oud-wethouder Van Zadelhoff al gesteld dat het bedoelde binnenterrein bestemd zou wor den voor speelplaats voor kinderen. In die tijd was er ook al sprake van verbetering van de Laanstraat. De Laan straat zou meer als verkeersweg worden bestempeld. De heer Van Zadelhoff heeft naar sprekers mening wel een goede toekomstvisie gehad, want deze heeft toen ge zegd: Dan is er voor de kinderen maar heel weinig speel ruimte aanwezig. Het is dus van groot belang om het binnenterrein tot speelterrein te bestemmen. Het is spreker volkomen onduidelijk wat er nu precies achter de Laanstraat en de Leeuwerikweg gebeurt. Sprekers fractie heeft zich ter plaatse georiënteerd. Wan neer men vanaf de Laanstraat komt, ziet men naar de weg waar de garages geprojecteerd zijn, een grondopho- ging van 25 tot 30 centimeter, in de richting Nieuweweg overgaand in een ophoging van 20 tot 50 cm. Wanneer de andere garages daar nu ook nog worden gebouwd en van de betrokken bewoners nog de nodige grond wordt afgenomen, zullen de overblijvende stukjes tuinruimten door de ophoging gedoemd zijn om bij regenachtig weer onder water te lopen. Wanneer men de situatie bij de heer Van der Meulen be ziet, is zij helemaal onoverzichtelijk. Het is spreker totaal duister, waarom de dienst gemeentewerken - in afwijking van hetgeen in de commissie voor openbare werken en in de commissie voor grondbedrijf en uitbreidingsplan is be sproken - de grond aldaar is gaan ophogen. Een ander punt is nog dat indertijd in de raad uitdrukke lijk is vastgesteld, dat er ter plaatse alleen maar garages mochten worden gebouwd, wanneer uit een enquete ge bleken zou zijn dat er behoefte was aan garages. Van de ze enquete is spreker niets gebleken; de uitslag daarvan zou anders ongetwijfeld bij de stukken zijn gevoegd. Hij krijgt sterk de indruk dat van de ene dag op de andere door de dienst gemeentewerken met de desbetreffende plannen in zekere mate is gegoocheld. De heer Van der Meulen stelt dat hem door een ambte naar van de dienst gemeentewerken iets is medegedeeld; later ontkent deze ambtenaar dit, Sprekers fractie heeft zich de afgelopen dagen met de betrokken bewoners onderhouden. Zij hebben wel degelijk bepaalde menin gen naar voren gebracht, die volkomen in strijd zijn met datgene, dat door de bewuste ambtenaar is gezegd. Daarover maakt de fractie zich echter niet druk, want men moet zich natuurlijk altijd ergens verdedigen. Waar gaat het nu om? Het gaat om een binnenterrein- tje dat naar de mening van sprekers fractie een nieuwe bestemming moet hebben. De Laanstraat is goed opge knapt - daarvoor heeft de raad altijd gevochten -, maar dit heeft tot gevolg dat de vele jeugd die daar woont geen speelmogelijkheid meer heeft. Wanneer men nu dat binnenterreintje ook nog gaat volbouwen met gara ges, blijft er voor de daar wonende jeugd als speelruimte alleen nog maar de Laanstraat over. Spreker is ervan overtuigd dat bij de uitrit van het binnenterreintje op de Laanstraat vroeg of laat de meest ernstige, mogelijk do delijke ongevallen zullen plaatsvinden. Hij zou daarvoor niet graag de verantwoordelijkheid willen dragen. Sprekers fractie stelt voor om de concept-brief van het college niet te doen uitgaan, de gehele zaak aan te hou den en de commissie voor openbare werken en voor grondbedrijf en uitbreidingsplan zo spoedig mogelijk met de materie in aanraking te brengen - waarbij zij zich ter plaatse dienen te oriënteren -, zodat objectief de beste oplossing wordt gekozen. De Teleac is bezig met o.a. de uitzending van de cursus „bouwen en wonen" Bij „bouwen en wonen" gaat het erom de bewoners, die direct in de omgeving van een bepaald bouwplannetje wonen, daarbij te betrekken. De bewoners van de Laanstraat worden volledig afgesloten. Zij hebben daar in feite geen bevredigend woon- en leef klimaat meer. Vanuit hun achterkamer kijken zij - wan neer dat daar volledig is volgebouwd - tegen een dichte muur van een garage aan. Uitgaande van de stelling van „bouwen en wonen" zal men de betrokken bewoners ge lijk moeten geven in hun bezwaren. De heer HOEKSTRA merkt op dat het druk is geweest in de betrokken buurt. De P.A.K.-fractie is er gaan kij ken; spreker is er ook poolshoogte gaan nemen. Mis schien hebben zich nog wel meer raadsleden georiën teerd, maar hij heeft ze niet ontmoet. Hij heeft een beet je opgekeken van de inhoud van de brief van de bewoon ster van nr. 11 van de Leeuwerikweg. Niemand der bewo ners, ook niet die van de lange tuinen, had er bezwaar tegen als het pad er achter langs kwam. Volgens een artikel uit het huurcontract - artikel 12 of 1 38

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 39