(524), totaal 1208 (1285). De woningzoekenden zijn te ver delen in de volgende groepen: a. zelfstandig wonenden, waarvoor verhuizing gewenst is wegens te kleine of te slechte woonruimte of op medisch advies: 94 (135) te Soest en 63 (65) te Soesterberg, to taal 157 (200); b. onhoudbare samenwoning: 60 (53) gezinnen te Soest, 27 (22) gezinnen te Soesterberg, totaal 87 (75) gezinnen; c. zij die wensen te huwen of gehuwd zijn en nog afzonder lijk wonen: 150 (158) te Soest en 24 (18) te Soesterberg, totaal 174 (176); d. noodzakelijke krotopruiming: 5 (6) te Soest en 0 (0) te Soesterberg, totaal 5 (6); e. dreigende uitzetting: 95 (64) te Soest en 14 (11) te Soes terberg, totaal 109 (75); f. zij die een bejaardenwoning wensen: 70 (56) te Soest; te Soesterberg komen 63 (54) personen voor een kleine of bejaardenwoning in aanmerking; g. alleenstaanden die een zelfstandige woning wensen te Soest: 42 (35); h. woningzoekenden van elders: te Soest 270 (254) en te Soesterberg 289 (396), totaal 559 (650). Hiervan ressor teren 248 (341) onder het departement van defensie. Getracht wordt de laagst bezoldigden te helpen met de oudere goedkopere woningwetwoningen. Om het vrijkomen hiervan door doorstroming van hen die hiervoor in aanmer king komen te bevorderen, staan ons twee premieregelingen ten dienste en wel: een voor het doorstromen van een goed kopere naar een duurdere woning en een voor doorstroming van een grotere naar een kleinere woning. Van de eerste re geling - verhuizen naar een duurdere woning - werd 51 (30) maal gebruik gemaakt en van de tweede regeling - verhuizing naar een kleinere woning - 17 (34) maal, in totaal derhalve 68 (64) doorstromingsgevallen. De mogelijkheid van door stroming naar een kleinere woning is in belangrijke mate af hankelijk van het gereedkomen van bejaardenwoningen. Ge let op deze aspecten en op het groter wordend aantal gega digden voor dergelijke woningen, verdient de bouw van be jaardenwoningen alle aandacht. De beschouwing van het aantal woningzoekenden leidt tot enige globale constateringen: a. het totale aantal woningzoekenden is met een kleine 80 teruggelopen; b. deze vermindering is geheel te danken aan Soesterberg, waar het aantal woningzoekenden met ruim 100 vermin derde; c. 90% van deze vermindering is te danken aan minder wo ningzoekenden van de kant van het ministerie van defen sie. Ter gedeeltelijke verklaring diene, dat de woningzoekenden van het ministerie van defensie te Soesterberg ingeschreven staan en dat de laatste jaren de contingenten van defensie te Soest werden gerealiseerd. Mede blijkt uit de zoeven ge noemde cijfers, dat de geboortegolf in zoverre is opgevan gen, dat daardoor geen vermeerdering van het aantal woning zoekenden ontstond. Een deel van de Soesterbergse geboor tegolf werd in Soest opgevangen. Ik meen dat het jaarlijks gereedkomen van een driehonderdtal niet te dure woningen noodzakelijk is om het aantal woningzoekenden niet te doen toenemen. Waar het ernaar uitziet dat in 1971 een sterk ver minderd aantal woningen zal gereedkomen, waarvan boven dien nog een honderdzestigtal wordt gebouwd met contin genten voor het Gooi en het ministerie van defensie, zie ik de toekomst voor de komende anderhalf a twee jaar op het gebied van de huisvesting zeer zorglijk in. De afgelopen twee jaar was het mogelijk een groot aantal inwoners te hel pen. Aan deze situatie is thans een abrupt einde gekomen. Lichtpunten voor een klein aantal zijn de sanering van het woningbezit van St. Joseph te Soesterberg en dat van Patri monium te Soest. In totaal rukte de brandweer te Soest 79 (78) keer uit en te Soesterberg 21 (14) maal, waarvan voor loos alarm te Soest 2 (5) maal en te Soesterberg 1 (0) maal. In totaal werd der halve 100 (92) maal uitgerukt. Als reden voor het uitrukken valt in het bijzonder te onderscheiden: uitslaande brand te Soest 5 (4) maal en te Soesterberg 0 (0) maal, totaal 5 (4); binnenbrand te Soest 13 (15) maal en te Soesterberg 4 (3) maal, totaal 17 (18) maal; bos, duin- en heidebrand te Soest 10 (15) maal en te Soesterberg 12 (2) maal, totaal 22 (17) maal. Voor de dikwijls bijzonder onaangename en hardnekkige vuilnis- en afvalbranden moest de brandweer te Soest 17 (12) maal uitrukken en te Soesterberg 2 (2) maal, totaal 19 (14) maal. De brandweer te Soest rukte 17 (14) maal uit voor hulp verlening en in Soesterberg geen enkele maal (2), totaal 17 (16) maal. De schade door brand bedroeg te Soest f. 285.560,- (f. 113.690,-) en te Soesterberg f. 34.500,- (f. 3.500,-), in totaal f. 320.060,- (f. 117.190,-). Er ging te Soesterberg 16 ha bos, heide en grasland verloren. De beide vrijwillige brandweren hebben hun goede naam en sympathie bij overheid en burgerij in het afgelopen jaar be vestigd Het is algemeen bekend met hoeveel ernst de oefen avonden en cursussen worden gevolgd. Een woord van waar dering is hier zeker op zijn plaats. De brandweer in Soest leed een gevoelig verlies door het overlijden van de zo gewaardeerde onderbrandmeester J.J. Luyben. De wijze waarop zijn brandweerkameraden het contact met de nagelaten betrekkingen onderhouden, is hartverwarmend. De Soesterbergse brandweer kreeg de noodzakelijke nieuwe middellage-druk-tankautospuit. Voor 1971 zijn de verwach tingen aldaar hoog gespannen: overgang van sirene-alarm naar stil-alarm en bovenal een nieuwe kazerne. Ik hoop van harte dat het zal lukken dit jaar althans een begin te maken met deze noodzakelijke vernieuwing. Ten einde de onderlinge bijstand der brandweren doeltref fender te maken en te allen tijde paraat te zijn voor een brand of ongeval van grote omvang, vindt thans overleg in provinciaal verband plaats. Gelet op de technische en in dustriële ontwikkeling is het noodzakelijk tot een nieuwe opzet te komen die evenwel het normale en lokale functio neren van de brandweren onverlet laat. Eveneens is de brandweer, samen met politie, ambulance en geneeskundige instanties betrokken bij een beraad in het verband van het Samenwerkingsorgaan Eemland ter bestu dering van de algemene hulpverlening bij rampen en ernsti ge ongevallen. In 1970 vonden 890 (849) verkeersongevallen plaats. Het aantal doden ten gevolge van deze ongevallen bedroeg 10 (4), het aantal zwaar en licht gewonden bedroeg 216 (253). Het aantal door de politie opgemaakte processen-verbaal tegen misdrijven bedroeg 362 (356) en wegens overtredin gen 3928 (4589). Hiervan konden 703 (1073) als transactie in handen der politie worden afgedaan. Het gedurende het laatste jaar afnemende aantal processen- verbaal wegens overtredingen vindt niet zijn oorzaak in een verbeterd gedrag van de burgerij of in een toenemende iner tie der politie. Het politiekorps is de laatste jaren niet uitge breid, terwijl aantal en aard der werkzaamheden een grote vermeerdering te zien hebben gegeven. Doordat urgente za ken voorrang moeten krijgen, blijft er te weinig tijd over voor de normale surveillance en het uitvoeren van bepaalde acties. Alle aandrang wordt dan ook uitgeoefend om tot ver groting van het politiekorps te komen. Nauw hiermede hangt samen de uitbreiding van de werkruimte. Het is lang zamerhand onmogelijk geworden om de politietaak in het 2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 3