lis- ën- :n beet- ewoon- :r bewo- vaar 12 of 14 - zijn de bewoners verplicht om - als hiermede een be lang is gediend - stukjes van hun tuin af te staan. Er is iemand bij de betrokken bewoners geweest om dit aan hen te vragen of mede te delen. Als spreker de brief van de heer Van der Meulen goed begrijpt, is het min of meer gevraagd en heeft deze het idee gekregen dat hij kan weigeren. Spreker heeft ook begrepen dat er meer bewo ners zijn die geweigerd hebben. Het is jammer dat deze kwestie is uitgelopen op een welles-nietes der meningen. Het is minder verheffend om als motief aan te voeren: Hij heeft het wel gezegd; of: Ik heb dat niet gezegd. Aan deze redenering dient men niet te beginnen. Mevrouw KORTHUIS ELION sluit zich aan bij de vorige sprekers. Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES heeft aan het betoog van de heren Pieren en Hoekstra niets meer toe te voegen. Ook zij sluit zich daarbij aan. De heer GRIFT zegt niet zo heel deskundig te zijn, maar hij wil vooropstellen dat de gemeente particulieren geen overlast mag bezorgen. Er is ter plaatse wel een mooie straat gelegd, maar de gemeentewoningen liggen daar 25 cm onder de weg. De tuin van de particuliere woning, gelegen aan de toegangsweg, ligt zeker 30 tot 35 cm dieper dan de weg. Als men de Betrokken grond gaat ophogen lopen de gemeentewoningen bij regenachtig weer onder water. Spreker weet niet wie de situatie hier zo versierd heeft. Misschien heeft men geprobeerd om het verschil in hoogte van een meter tussen de Laanstraat en de Leeuwerikweg weg te werken. Spreker is het met de heer Pieren eens, dat er in de be trokken buurt een enquete moet worden gehouden, waar uit kan blijken hoe de behoefte aan garages ligt. Er zijn nu zes garages gebouwd en voor een of twee loopt men te venten of men ze a.u.b. wil huren. Behoefte aan ga rages is er daar naar zijn mening niet. Het zijn mensen uit de omgeving die hier een garage hebben gehuurd. Mevrouw Walter keek zojuist even vreemd op, toen de heer Pieren de opmerking maakte, dat er bij de toegang tot het terreintje wel dodelijke ongelukken zouden kun nen gebeuren. Spreker geeft mevrouw Walter de raad om tussen 5.00 uur en 6.00 uur 's middags op de Laanstraat te gaan kijken. Als er dan geen 1000 wagens over de Laan straat komen, blijft hij niet in zijn zetel zitten. Het is daar heel erg. De kinderen bij het hoekhuis komen zo op de rijweg. Voorheen kwam er maar één auto doorheen, die van de heer Sukel, maar als men het daar gaat vol bouwen met garages, weet spreker niet meer waar de kinderen moeten blijven. De heer VAN POPPELEN merkt op dat enkele bewoners uit de betrokken buurt ook hem hebben benaderd. Hij meent niet dat het totale plan voor de desbetreffende buurt thans in discussie moet worden gebracht. De kwes tie is vrijdag naar de commissie voor grondbedrijf en uitbreidingsplan gegaan. Het punt had spreker al aange tekend voor de volgende vergadering. Het geheel over ziende, lijkt het hem weinig zinvol om over deze zaak nu te debatteren. Spreker meent dat de raad indertijd heeft besloten dat ter plaatse garages zouden worden gebouwd. De heer GRIFT: Zes! De heer VAN POPPELEN: Meer. De heer GRIFT: Nee, zes. De heer VAN POPPELEN: Dat neemt niet weg dat, als het getij keert, de raad een stap terug moet doen. Dat vind ik helemaal niet erg. Als blijkt dat de garages niet nodig zijn, dan dienen zij niet gebouwd te worden. Voortgaande zegt spreker dat hij over deze kwestie niet veel meer wil zeggen. Naar zijn mening dient zij eerst in de commissie voor grondbedrijf en uitbreidingsplan te worden doorgesproken. Wat de kinderspeelplaats betreft, wil hij nu meteen maar een suggestie doen: Kan de gemeente niet uitzien naar een groter terrein, misschien aan de Koninginnelaan, waar de jongens dan kunnen voetballen enz. Voor de kleinere jeugd lijken hem de tuinen wel voldoende. Of zo'n tuin vijftien of twintig meter lang is, speelt voor deze kinderen niet zo'n rol. De heer VAN EE geeft er de voorkeur aan dat de onder havige kwestie eerst nog eens rustig in de betrokken commissie wordt bekeken. Hij sluit zich aan bij hetgeen de heer Van Poppelen te dien aanzien heeft opgemerkt. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT wil de zaken duidelijk op een rij zetten. Enige tijd gele den heeft de raad - na overleg in de commissies - beslo ten tot de aanleg van het betrokken parkeerterreintje met de garages. Na uitvoerig overleg in de commissies is besloten om niet alle garages te-gelijk te bouwen, maar slechts zes, omdat er voor deze gegadigden waren en omdat het niet duidelijk was, of er voor de andere garages wel belangstelling zou zijn. Er is toen ook uit voerig gesproken over de vraag of het gehele terrein di rect moest worden aangelegd. Er is besloten om dit te doen, want als alle garages toch zouden worden ge bouwd, zouden zij dan des te sneller gereed zijn. Het schijnt dat men zich dit niet meer herinnert. Een voordeel van garages is dat de auto's van de weg af zijn. Aanleg van garages komt de verkeersveiligheid juist ten goede. Het is voor spelende kinderen gunstig dat er geen auto's meer op straat staan. Er is niets zo gevaarlijk als kinderen die tussen geparkeerde auto's door de straat op komen. Wanneer er op een binnenterrein de moge lijkheid bestaat om garages te bouwen, dient dit ook te gebeuren en daartoe heeft de raad indertijd ook beslo ten. Het desbetreffende achterterrein bevond zich nu niet be paald in een verheffende toestand. De aanleg van garages maakt het binnenterrein beter bruikbaar Het zal duidelijk zijn dat voor het hoogteverschil tussen de Laanstraat en de Leeuwerikweg het pad naar het be doelde terrein iets zal moeten oplopen. Anders zou men een grote keermuur moeten maken of zouden de tuinen van de Leeuwerikweg achter tegen de garages moeten zijn aangehoogd. De garages hadden dan ver diept moeten worden aangelegd, hetgeen aanmerkelijk duurder zou zijn uitgekomen: zij zouden waterdicht moeten zijn. Het terrein zelfheeft putten. Het water dat tot nu toe in het middenterrein maar kon aanspoe len, kan nu zijn weg vinden via het riool. Zij meent dat de toestand in heel veel opzichten aanzienlijk zal verbe teren, wanneer ook - en dat is natuurlijk wel een punt - de achterpaadjes van de Laanstraat betegeld zullen zijn. Een en ander staat los van het kippenhok van de heer Van der Meulen. Spreekster begrijpt niet wat alle op merkingen daar mee te maken hebben gehad. Het onder havige stuk gaat alleen maar over het kippenhok van de heer Van der Meulen. Al met al gelooft zij dat door de bestrating van het middenterrein en door de aanleg van de garages de gehele buurt een dienst wordt bewezen; al thans dat de situatie er door zal worden verbeterd. Het is maar ten dele waar dat er een speelterrein verloren zou gaan, want de kinderen spelen bijzonder graag op de verharding van zo'n aan te leggen terrein. Voor bepaalde spelen is zo'n verharding plezierig. 39

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 40