T: ainen :n. Is ineer men 1 om- be- de- co- rang eker :t nog 1 wor- 1 van bewo- door- T: De ids- l r- igt: an te- fase ■ge- t be- ei- an ge ver >eno- geten erk erd n. De j be te :er .Hij de de te- rillen :t; be- ïis- f op ïur- le uit- aat. )esluit nadruk het col- stig rken bewe- ir de bouw van de resterende garages, voor de bouw waarvan de raad het krediet nog niet heeft verleend. Dat is de ge hele problematiek die achter de kwestie van het kippen hok ligt. En dat, terwijl de enquete nog niet gehouden De VOORZITTER: Ook dat is juist. Er is een krediet voor de bouw van zes garages verleend, met de gedach te dat er meer garages moeten komen. Maar die zouden pas worden gebouwd, wanneer via een enquete zou blij ken dat er behoefte aan is. Wanneer men de zaak daar nu gaat beginnen, de gronden gaat verharden en riolering gaat aanleggen, gaat men uit van de totale conceptie. De fasering, waarin de werkzaamheden zullen worden uit gevoerd, hangt af van de behoefte. Ik vind dus wel juist dat men is uitgegaan van het gehele plan, maar als de raad daarmede vrede heeft, zou ik willen voorstellen: Bezint u zich nog eens op uw besluit. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT: Ik vind het best De eventuele bouw van volgende gara ges komt toch aan de orde bij de aanvraag van het kre diet. De VOORZITTER: Dan blijft de beantwoording van de brief aan de heer Van der Meulen nog even achterwe ge. Dat staat hiermede in verband De raad heeft hele maal niet over de principiële zaak van het kippenhok gesproken. De heer HOEKSTRA: Een klein beetje. De VOORZITTER: Het heeft geen zin om dit nu te doen, wanneer de raad van een geheel andere concep tie van het binnenterrein uitgaat en één en ander in een ander daglicht komt te staan Met betrekking tot het onderhavige stuk wordt besloten overeenkomstig hetgeen de voorzitter daaromtrent heeft voorgesteld. Hierna wordt gepauzeerd. Na heropening van de vergadering stelt de voorzitter van de ingekomen stukken aan de orde: e. Besluit van G.S d.d. 11 december 1970 tot vaststel ling van de gemeenterekening en de bedrijfsrekeningen over 1966. Het stuk wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen. f. Brieven d d. 15 december 1970 en 30 december 1970 van de heer J .P.C. Veldhuizen inzake de bestemming van het terrein, gelegen tussen de Vinkenweg en de Nachte gaalweg. Besloten wordt deze stukken te behandelen bij de agen dapunten 20 en 21 g. Brief van 14 maart 1971 van de raadsfractie van de V.V.D. met verzoek aan de orde te stellen een door de fractie aangeboden kostenraming van de Weg over de Eng. De VOORZITTER stelt voor om het onderhavige voor stel dat vreemd is aan de orde van de dag, volgens artikel 27 van het reglement van orde, aan de agenda toe te voegen, Hiertoe wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten De heer VAN EE merkt op dat de op de agenda figure rende voorstellen onder nummer 15 en 16 de V.V.D - fractie nog weer eens bewust hebben gemaakt van de be langrijke bedragen die telkenmale met aankopen van grond en opstallen zijn gemoeid. Zij denkt hierbij aan aankopen voor het stadspark, het recreatiegebied Wiek- sloterplas, de Weg over de Eng, sportterreinen enz. Op grond van de financiële situatie, waarin Soest nu ver keert, realiseert de fractie zich te meer, dat er grote be dragen gemoeid zijn met investeringen in een aantal ge plande voorzieningen in de - zo zou spreker het willen noemen - „onrendabele" sfeer. Het afgelopen jaar werd ongeveer f. 4,5 miljoen verstrekt voor consolidatie vlottende schuld en slechts f. 0,5 mil joen voor uitvoering van kapitaalswerken. In het kader van de overheidsbestedingsbeperking voor de eerstkomende jaren ziet de fractie vooralsnog geen verbetering komen in de financiële situatie van de gemeente. Met deze ge gevens in gedachten en omdat van de Weg over de Eng in dit stadium reeds vrij veel bekend is qua uitvoering, (lengteprofiel, dwarsprofielen, ligging van kunstwerken, etc.), heeft de fractie dit project eens in zijn totaliteit op zijn kostenraming bezien. Zij heeft zich gezet tot het opstellen van een kostenraming van deze weg, alsmede tot een schatting van het bedrag, waarmee na zijn vol tooiing deze weg het gemeentelijk budget zou gaan be lasten, De uitkomsten van dit werk zijn in grote lijnen als volgt (bedragen in miljoenen guldens): 1. grondverwerving, aankoop panden e.d. f. 5,8 2. ontwerp, verkeersonderzoek, directie bij de uitvoering 1,5 3. aanlegkosten: grondverzet f. 4,0 kunstwerken 7,5 verhardingen 8J) 4. bijkomend werk: verlichting, beplan ting taluds, afrastering, bebakening, ver keerslichten e.d., verplaatsing sportvelden Schrikslaan e.d. 5. onvoorzien b.t.w.: 14% (over f. 29,8 - f. 5,8) 19,5 2,0 1,0 f. 29,8 3,2 f. 33,0 Wat de kostenraming betreft, komt de fractie dus tot een bedrag van f. 33 miljoen. Vervolgens heeft zij zich afgevraagd, welk gedeelte van dit bedrag ten laste van de gemeentelijke financieringsruimte zou komen. Het is niet onmogelijk dat het rijk een bepaald gedeelte van dit be drag op zich neemt. Men spreekt in dit verband wel over 80% van de grondverwerving e.d. en over 50% van de bouw zelve. Spreker wijst er nadrukkelijk op dat te de zen geen enkele zekerheid bestaat. Neemt men evenwel aan dat de genoemde regeling ook in dit geval zou wor den toegepast, dan blijft ten laste van de gemeente Soest nog altijd een bedrag van ongeveer f 15 miljoen over volgens de volgende berekening: 20% van f. 5,8 miljoen f. 1,2 miljoen 50% van f. 33 miljoen min f. 5,8 mil joen f. 13,5 miljoen Er wordt ook wel eens betoogd dat op het investerings bedrag nog in mindering zou mogen worden gebracht de van rijkswaterstaat verwachte afkoopsom wegens over name door de gemeente van rijksweg lb. Deze op mis schien 1 miljoen gulden uitkomende som gelds, aie niet anders is dan gekapitaliseerde onderhoudskosten voor de, naar spreker meent, komende twintig jaar, zal zeer zeker voor het onderhoud van de oude rijksweg nodig zijn, Dit geld kan maar één keer worden uitgegeven en kan dus niet ook nog eens in mindering worden gebracht op de Engweg. Bij de huidige rentestand en bij een betrekkelijk lange af schrijvingstermijn van veertig jaar, die eigenlijk al onrea listisch is (zeer zeker, wanneer het de verharding van de 41

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 42