economische haalbaarheid van zo'n weg niet kunt aanto nen? De heer VAN POPPELEN: Wij zouden niet discussièren! De VOORZITTER: Wij hebben natuurlijk allerlei gege vens, maar wil men er zinvol over discussiëren, dan moet men het totaal van de gegevens hebben en moeten er niet zoveel onbekende x'en en ij 's tussen zijn. Een van die heel belangrijke x'en en ij's is de rijksbijdrage. Daarover zijn de besprekingen aan de gang Bovendien zijn er eni ge globale kostenbegrotingen die wij nog preciezer willen vaststellen, Ik wil deze discussie nu sluiten en overgaan tot punt drie van de agenda. Mevrouw ALTING-AMBROSIUS vraagt of de ingezon den brief van de algemene bond van bejaarden niet nu kan worden behandeld Er staat geen datum op de brief. Zij weet niet precies wanneer deze brief is ingekomen,, Zij meent dat het al veertien dagen geleden is dat dit gebeur de. Zij is bang dat wanneer deze brief in de volgende raadsvergadering zal worden behandeld, de betrokkenen er weinig profijt van zullen hebben, omdat het juist met het oog op de verkiezingen over iets gaat De VOORZITTER: Deze brief heeft het college niet ont vangen. Mevrouw ALTING-AMBROSIUS: Dat spijt mij zeer. Wij hebben deze brief blijkbaar allemaal wel gehad en al verschillende weken in huis. De wethouder DE HAAN zegt dat hij wel geen raadslid is, maar over de bedoelde kwestie toch wel iets kan zeg gen Voor de vorige verkiezingen waren er meer stem bureaus dan er nu zullen komen. Mevrouw ALTING-AMBROSIUS: Dat heb ik in de afde lingsvergadering ook al gehoord De wethouder DE HAAN: Dat is bewust gedaan omdat het grote moeite kost om de stembureaus voldoende te bezetten en omdat bij de oude indeling op een aantal stembureaus de bureauhouder zich - om het ordinair te zeggen - rot zat te vervelen als gevolg van het feit dat er maar zo nu en dan een kiezer kwam. Gezien het feit dat er een beetje aardigheid moet overblijven voor de bezet ting, leek het mij zinvol om en dit heeft het college uit drukkelijk zo uitgewerkt - het aantal stembureaus te be perken, Als gevolg van deze beperking zijn de problemen die de bond van bejaarden aansnijdt volledig uit de we reld, 49 Voorstel tot wijziging van de bezoldigingsverordening 1966 50.Voorstel tot wijziging van de verordening ziektekosten vergoeding na beëindiging dienstverband, 51 Voorstel tot wijziging van het algemeen ambtenarenreg lement. De voorstellen onder de volgnummers 3 tot en met 5 worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 52 Voorstel tot het vaststellen van een exploitatieverorde ning. De VOORZITTER deelt mede dat de financiële com missie heeft opgemerkt dat in artikel 12, le lid, 5e regel, het cijfer 6 moet worden geschrapt Het college is het daarmede eens. De correctie zal worden aangebracht Het voorstel wordt met inachtneming van de correctie zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 53 Voorstel tot verkoop van grond, gelegen aan de Vrede hofstraat aan de Staat der Nederlanden, De VOORZITTER deelt mede dat de financiële commis sie met het vooistel akkoord gaat en dat de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan zich ook met het voor stel verenigt, mits de voorwaarde wordt toegevoegd dat het trottoir bij Colenso wordt aangepast Spreker weet niet of dit in een koopovereenkomst moet Dit zal even met rijkswaterstaat moeten worden opgenomen De heer PIEREN merkt op dat de voorzitter heeft voor gelezen dat de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan het trottoir aangepast wil zien maar spreker heeft bij de bespreking in deze commissie begrepen dat njkswa terstaat daar nog steeds ook een duiker moet aanleggen. Maar een duiker aanleggen is iets heel anders dan een trottoir aanpassen De wethouder DE HAAN Het kan er wel op volgen De wethouder mevrouw WALTER VAN DER TOGT zegt dat er nog iets de directeur van gemeentewerken weet dit precies aan de duiker en het trottoir moet ge beuren Dat, wat nog niet is geschied, zal alsnog geregeld worden Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen, 54 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het aanschaffen van leer en hulpmiddelen ten behoeve van enige openbare scholen voor gewoon lager onderwijs 55 Voorstel tot het verlenen van voorschotten als bedoeld in: a. artikel 75, 4e lid van de Kleuteronderwijswet aan diverse schoolbesturen voor het jaar 1971; b, artikel 103, 5e lid van de Lager Onderwijswet 1920 aan diverse schoolbesturen voor het jaar 1971; c artikel 1914e lid van het Besluit Buitengewoon On derwijs 1967 aan diverse schoolbesturen voor het jaar 1971; d. artikel 101-bis van de Lager Onderwijswet 1920 aan diverse schoolbesturen over het jaar 1971. 56 Voorstel tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 1 van de Zoneverordening Hinderwet ten be hoeve van het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een viswinkel annex inrichting voor het roken, koken en bakken van vis op/in het perceel Molen straat 163 te Soest. 57 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van een riolering in een gedeelte van de Nieuweweg en de Klem Engendaalweg. De voorstellen onder de volgnummers 54 tot en met 57 worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen 58 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het treffen van voorzieningen in het belang van brandveiligheid in diverse scholen in deze gemeente De VOORZITTER deelt mede dat de onderwijscommis sie zich met het voorstel kan verenigen, doch dat zij voorstelt het krediet te verhogen met f 1 300, voor het treffen van enige voorzieningen aan de Van der Hucht-kleuterschool aan de Paulus Potterlaan, te weten voor het maken van een vluchtdeur en het aanbrengen van brandwerende isolatie tussen gevelkachels en hout werk, De financiële commissie kan zich met dit voorstel verenigen, met inachtneming van de wijziging in verband met de door de onderwijscommissie gemaakte opmer king Ook het college kan zich met deze opmerking vere nigen. Mevrouw ORANJE ENTINK zegt dat zij in het verleden zo vaak heeft gelamenteerd over voorzieningen voor scholen enz. in verband met de brandveiligheid, dat zij nu in verband met Tiet onderhavige voorstel graag een ent-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 45