61 a. Voorstel tot de aankoop van grond met opstallen, ge legen aan de Middelwijkstraat van G. Verkade. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelij ke stemming aangenomen. b. Voorstel tot aankoop van grond met opstallen, gele gen aan de Wilhelminalaan van B.E. Koenderink. De VOORZITTER deelt mede dat de commissie grond bedrijf en uitbreidingsplan zich met het voorstel kan verenigen. Twee leden zijn tegen. De financiële commis sie kan zich met het voorstel verenigen, één lid is tegen. De heer GEERLINGS zegt dat het geen verbazing zal wekken als hij mededeelt, dat de fractie van de V.V.D, tegen dit voorstel is. Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES zegt dat de fractie van D'66 bij het uitbrengen van haar stem met betrekking tot aankopen als de onderhavige een kleine stemmotivering placht te geven. Zij zal daar mede voorlopig blijven voortgaan. De fractie wil de be woners die vallen onder het bestemmingsplan Soester- eng-Weg over de Eng niet duperen door haar stem aan dit soort van aankopen te onhouden. Dit betekent ech ter niet, dat de fractie voor dit bestemmingsplan is. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen, waarbij de leden van de fractie van de V.V.D. op hun verzoek in de notulen de aantekening krijgen, dat zij geacht wensen te worden te hebben tegen ge stemd. 62 Voorstel tot aankoop van grond, gelegen op de Eng van de heer J. van den Bosch. De VOORZITTER deelt mede dat de commissie grond bedrijf en uitbreidingsplan zich met het voorstel verenigt. Twee leden zijn gedeeltelijk tegen het voorstel. De heer GEERLINGS merkt op dat het onderhavige ge val iets moeilijker ligt dan het voorgaande voorstel, om dat het nu om twee bestemmingsplannen gaat. Was dit voorstel in twee voorstellen gesplitst geweest, het een voor de Soestereng-Weg over de Eng en het ander voor Soestereng-Park en Centrum, dan zou de fractie tegen het eerste en voor het tweede voorstel hebben gestemd. Omdat de zaak, helaas, gekoppeld is, zal de fractie tegen het voorstel stemmen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen, waarbij de leden van de fractie van de V.V.D. op hun verzoek in de notulen de aantekening krijgen, dat zij geacht wensen te worden te hebben tegen gestemd. 63 ai/oorstel tot het aangaan van een overeenkomst inzake de uitbetaling van rente in verband met een gesloten koopovereenkomst met G. Verkade. b. Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst inzake de uitbetaling van rente in verband met een gesloten koopovereenkomst met B.E. Koenderink. Beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 64 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het uitbreiden van de telefooninstallatie en de aanschaf van een oproepinstallatie ten behoeve van de dienst ge meentewerken. De heer VAN POPPELEN vraagt hoe het staat met de ge luidsinstallatie in de raadzaal. Dit is wel niet aan de orde, maar hij gebruikt het onderhavige voorstel als kapstok. De VOORZITTER: De kast staat er reeds. Hoe het met de installatie zelf staat, weet ik niet. De zaak zou in april gereed zijn. Het voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelij ke stemming aangenomen. 65 Voorstel tot het verstrekken van een hypothecair kre diet aan een ambtenaar voor het kopen van een woning. De VOORZITTER deelt mede dat de financiële com missie zich met het voorstel verenigt. Twee leden be houden hun stem voor. De commissie verzoekt burge meester en wethouders erop toe te zien, dat de in de desbetreffende begrotingswijziging geraamde ontvangst zo spoedig mogelijk wordt gei'nd. De heer DE GROOT zegt dat hij een groot aantal bezwa ren tegen het onderhavige voorstel heeft. Hij wil deze bezwaren gaarne toelichten en daarbij aan het college een paar vragen stellen. Hij heeft er geen behoefte aan om dit in een gesloten vergadering te doen; maar mis schien denkt de voorzitter hier anders over. De VOORZITTER: Als u maar geen namen noemt en zich tot de zaak beperkt. De heer DE GROOT zegt dat het college de raad voor stelt om op grond van de financieringsregeling huisves ting ambtenaren een ambtenaar een hypothecaire geldle ning te verstrekken voor de aankoop van een woning. Spreker meent dat er een aantal redenen zijn geweest die tot het in het leven roepen van deze regeling hebben geleid. In de eerste plaats is dit gebeurd om ambtenaren in dienst van een gemeente te helpen bij moeilijkheden in zake hun huisvesting; in de tweede plaats om ambtena ren die buiten de gemeente wonen, op een gemakkelijke wijze te helpen aan een woning binnen de gemeente; in de derde plaats om aan ambtenaren, die in hun gemeente een eigen woning wensen te bezitten en daarvoor niet over voldoende eigen middelen beschikken om langs de normale weg, via een bankinstelling, een hypotheek op hun woning te krijgen, deze hypotheek alsnog te kun nen verschaffen. Het onderhavige geval heeft met deze drie situaties niets te maken. Het betreft hier een ambte naar die reeds in de gemeente Soest woont en die een huis buiten de gemeente koopt. Bovendien beschikt de betrokkene over voldoende eigen middelen om via de normale weg een hypotheek te verkrijgen. Daarnaast heeft hij geen huisvestingsmoeilijkheden. Spreker acht het daarom onjuist om de desbetreffende ambtenaar een hypothecaire geldlening - en dan nog wel voor zo'n groot bedrag, nl. f. 135.000,- - te verstrekken, te meer omdat dezelfde ambtenaar zeer recent op de door hem bewoon de woning al een hypotheek van f. 50.000,- heeft ontvan gen. Deze woning is nog zijn eigendom. Misschien zal hij haar ook niet verkopen. Spreker vindt het onverantwoor delijk om gemeenschapsgeld op deze manier te besteden. Hij wil zijn stem niet aan dit voorstel geven. De heer LEVINGA zegt dezelfde bezwaren te hebben als de heer De Groot naar voren heeft gebracht. De VOORZITTER merkt op dat de financieringsrege ling huisvesting ambtenaren in het leven is geroepen, omdat de gemeentebesturen onvoldoende konden voor zien in de huisvesting van hun ambtenaren. De raad heeft wel eens gemerkt dat het gemeentebestuur zelf een huis gekocht heeft, om redelijkerwijze te voorzien in de huis vesting van ambtenaren. In het algemeen is dit voor de gemeente niet de meest goedkope weg. De regeling dient om de mogelijkheid te scheppen, dat ambtenaren zelf in hun huisvesting voorzien en dus geen beroep behoe ven te doen op de hulp van de gemeente, dat wil zeggen op het beschikbaar stellen van woningen door de ge meente. Van de genoemde financieringsregeling wordt gebruik gemaakt en de bewuste ambtenaar heeft dit ook gedaan. Alles heel normaal. Nu wil betrokkene een andere woning hebben. Het doet 48

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 49