huidige politiebureau bevredigend uit te oefenen. Het zich steeds moeten behelpen met onvoldoende en niet aangepas te ruimten, betekent een belasting van de dagelijkse arbeid. In de verte wenkt het perspectief van een nieuw bureau in het centrum. Tot dat tijdstip zullen er voorzieningen moe ten worden getroffen, Op 1 januari stonden 1452 (1517) vreemdelingen bij de vreemdelingendienst geregistreerd, verdeeld over 38 (38) nationaliteiten. De grootste groep vormen de Amerikanen met 409, gevolgd door de Turken met 382, de Marokkanen met 147 en de Duitsers met 108 Nog steeds levert de huisvesting van vreemdelingen in daar toe niet geëigende of in strijd met de voorschriften tot stand gebrachte ruimten door exploitanten, die zich daarmede hun inkomen verwerven, veel zorgen. De vorig jaar opgerichte stichting „buitenlandse werknemers Eemland" beoogt hier in verbetering te brengen. Het is verheugend dat dit probleem mede van de kant van het bedrijfsleven centraal wordt aan gepakt. Het lijkt wel of de uitzonderlijk vlotte totstandkoming in Smitsveen van drie lagere en drie kleuterscholen in een bouw stroom ons heeft doen vergeten dat wij sinds 1945 bij de bouw van scholen en gymnastieklokalen te maken hebben met zeer grote moeilijkheden. Ik behoef de ouderen onder ons slechts te herinneren aan de spanningen te Soesterberg (waar in korte tijd ten zuiden van de Rademakerstraat een groot aantal woningen tot stand kwam) of aan de moeilijk heden in Soest-Zuid. Door inventiviteit en de medewerking van overheid en particulier ondernemen kwam Smitsveen in een gunstige situatie. Het scheen of andere tijden waren aan gebroken. De eertijds te overwinnen moeilijkheden zijn even wel nog onverminderd aanwezig Het zal wederom veel moeite en zorg kosten om een oplossing voor de komende problemen te vinden, die aan de vroegere gelijk zijn. De wijk Smitsveen die vorig jaar nog in volle ontwikkeling was, bereikt nu wat het bouwen betreft haar eindstadium. De bronsgieterij aan de Smitsweg moet nog gesloopt wor den voor de aanleg van parkeervoorzieningen voor Smitshof En - natuurlijk - de school aan de Weegbreestraat moet daar nog komen. Met behulp van de afdeling plantsoenen moet moeder na tuur nu de noodzakelijke wasdom geven aan alles wat ge zaaid en geplant is Het zal evenwel nog enige tijd duren voor de bomen, die zo essentieel zijn voor het microklf maat, hun pracht reeds van verre kunnen tonen. Wij zijn met het planten hiervan eigenlijk altijd te laat. De wijkraad te Soesterberg heeft nu een jaar gefunctioneerd, hij heeft zich een plaats verworven in de lokale samenle ving. Wij zijn deze wijkraad dankbaar voor de aandacht en studie, besteed aan diverse plaatselijke problemen en niet minder voor de positieve wijze waarop deze worden bena derd. Een dezer problemen staat nu in het centrum van de be langstelling: de ligging van rijksweg 28, een probleem met veel aspecten. Ik mag aannemen dat, hoewel rijkswaterstaat op korte termijn met de aanleg wil beginnen, hierover met deze dienst nog een open overleg mogelijk is. De bouw van bejaardenflats aan het Dorpsplein staat reeds lang op het Soesterbergse verlanglijstje. Het ziet ernaar uit dat er thans enig schot zal komen in deze belangrijke zaak. Op de begraafplaats te Soesterberg zijn 19 (16) personen be graven waaronder 4 (3) kinderen. In 1970 vonden er veel internationale contacten plaats. Het bezoek van sportbeoefenaars uit het Duitse Soest (voorjaar 1970) was een groot succes en een versteviging van oude contacten en vriendschapsbanden. In september ging de bas ketballvereniging „Red Stars" derwaarts. Koren uit Soest (Westfalen) en Innsbruck gaven hier concerten, terwijl het Nederlands Hervormd Jeugdkoor op een concertreis Duits land en Oostenrijk bezocht. Het werk ten behoeve van de bejaarden kon zich, dank zij initiatieven en een krachtige aanpak door veel particulieren, sterk uitbreiden. Ook de gezinsverzorging werd gebundeld en kan nu efficiën ter werken. Het geeft vertrouwen in de toekomst dat steeds meer mensen het nut en voordeel inzien van een gezamenlij ke aanpak. Daardoor kunnen krachten gelijk gericht worden en wordt verspilling van geld en energie voorkomen, waar door er uiteindelijk meer hulp kan worden geboden. Moge deze geest van samenwerking en goede wil verder on der ons krachtig worden. Dan kan 1971, ondanks de grote moeilijkheden die onmiskenbaar in het verschiet liggen, met Gods hulp toch een goed jaar worden. Hierna wordt overgegaan tot de behandeling van de agenda. 1 Ingekomen stukken. a. Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht d.d. 20 november 1970, afdeling 3, nummer 3101B/3223, waar bij het besluit van burgemeester en wethouders d.d 27 oktober 1970, afdeling IVa, nummer 10144, tot het ver strekken van een hypothecaire lening aan een ambtenaar voor kennisgeving wordt aangenomen. Dit besluit wordt aangenomen voor kennisgeving. b. Brief d.d. 15 december 1970 van de heer B. van der Lek, waarbij in afschrift wordt toegezonden een aan de N.V. Eurowoningen gerichte brief inzake een klacht met betrekking tot de luchtverversingsinstallaties van de flatgebouwen aan de Veenbesstraat, alhier, met voorstel deze brief voor kennisgeving aan te nemen. De heer PIEREN herinnert eraan reeds tijdens de onlangs gehouden begrotingsbehandeling te hebben gevraagd om de nodige aandacht te schenken aan de klachten van de bewoners van de flatgebouwen aan de Veenbesstraat met betrekking tot de luchtverversingsinstallaties. Onder mi lieubeheer dient naar het inzicht van de fractie ook ver staan te worden bestrijding van de geluidshinder. Wan neer men door de Veenbesstraat wandelt, lijkt het wel of er een sirene loeit Het verdient aanbeveling de brief van de heer Van der Lek niet voor kennisgeving aan te nemen. Naar de me ning van de fractie moet het college zich wenden tot de N.V Eurowoningen met het dringende verzoek om spoe dig een einde te maken aan de zeer vervelende geluids hinder. Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES zegt dat de hinder bestaat uit een soort van sirenegeloei. Deze hinder is vooral voor de bewoners van de omliggen de eengezinswoningen zeer aanzienlijk. Mensen die erg gevoelig zijn voor het geproduceerde geluid, worden ernstig gestoord in hun nachtrust. Twee deskundige omwonenden hebben niveaumetingen verricht, waaruit blijkt dat zelfs het binnenshuis gemeten niveau reeds aanzienlijk dicht bij de norm van 20 foon ligt. Spreekster wil het resultaat van deze metingen graag overhandigen aan het college. Burgemeester en wethou ders kunnen de verstrekte gegevens wellicht gebruiken bij de beantwoording van een brief, die namens vele be woners van Eurowoningen in het Soesterveen is binnen gekomen (waarschijnlijk zal deze brief pas op de agenda van de volgende raadsvergadering staan). Wanneer de ramen 's zomers openstaan, zal het geluidsniveau aanzien lijk toenemen; waarschijnlijk aanzienlijk boven de norm van 20 foon. Dit blijkt reeds uit de huidige meetresulta ten. Bij geluidsmetingen speelt een aantal factoren een belang rijke rol. In de eerste plaats de meetmethode. In het on derhavige geval heeft men de karakteristiek van het men-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 4