uiting - grote behoefte is aan speelruimte. Het wil er bij de fractie niet in dat voor deze postduiven- houdersvereniging elders in de gemeente niet een betere plaats voor een clubgebouw te verkrijgen is. Wanneer men de verkeerssituatie ter plaatse beschouwt, zal men tot de conclusie komen dat ongetwijfeld het laden van de duivenmanden - of dit nu wel of niet met steekmandjes gepaard zal gaan - de nodige zondagsrust bij de omliggen de bewoners zal verstoren. De fractie is van mening dat dit terrein een geheel andere bestemming moet hebben dan door het college wordt voorgesteld. Dat is de reden waarom de fractie tegen de voorstellen 20 en 21 zal stemmen. De heer VAN EE zegt dat de V.V.D,-fractie er begrip voor heeft, dat ook een postduivenhoudersvereniging een plaats moet hebben in de gemeente Soest, maar spreker wil in dit verband aanhaken op hetgeen de heer Pieren heeft gezegd: het is een reële zaak om te denken aan de overlast die de postduiven na een lange tocht bij het neerstrijken op de basis aan de omwonenden zal be zorgen. Spreker is bovendien bang voor een andere situa tie, nl, dat de grote trailers een hele dag voor een aantal huizen zullen gaan staan, waar de auto's komen aanrij den om de postduiven in te laden en vervolgens weer wegrijden. Hij vraagt zich af of deze trailers niet op een andere plaats kunnen staan; zouden zij niet, zoals nu het geval is, aan de Schrikslaan kunnen worden gepos teerd, waar de duiven dan kunnen worden ingeladen? Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES zegt dat zij de bezwaren heeft gelezen, die de bewoners van de Nachtegaalweg naar voren hebben gebracht. Een aantal bezwaren ziet spreekster niet zo, Het terreintje is speelterrein geweest en is verlopen. Aan de andere kant is er geen of onvoldoende speelgelegenheid in het Hart. Maar spreekster is om een andere reden tegen het onder havige voorstel. Als alle omwonenden van een bepaald gebied iets niet voor de neus willen hebben, dan moet dit het zwaarste wegen, Zij weet wel dat men dit juri disch niet kan klaarspelen, maar gevoelsmatig is dit voor haar een belangrijke zaak. De betrokkenen kijken op het bedoelde terrein uit, zij hebben er iedere dag mee te ma ken, Zij hebben allen zonder uitzondering een heleboel bezwaren. Men kan die bezwaren dan wel één voor één ontzenuwen en er voor zorgen dat er geen wateroverlast komt, maar de betrokken bewoners willen het geval ge woon niet voor hun neus hebben. Op grond daarvan zal met de postduivenhoudersvereniging, wie ook zij een warm hart toedraagt, uitgekeken moeten worden naar een beter stuk grond, waar de mensen geen last zullen ondervinden. Zij wil op de voorgeschiedenis van deze kwestie en op alle geopperde bezwaren niet ingaan. Zij zal haar stem aan dit voorstel onthouden. Mevrouw ORANJE-ENTINK zegt dat haar de woorden van mevrouw Walma van der Molen uit het hart zijn gegre pen. Spreekster vindt dat de overheid niet zoveel bewo ners zoveel narigheid mag aandoen. De betrokkenen heb ben gemeend dat hun buurt niet passend is voor het ge bouw van De Vriendschap, Het moet toch mogelijk zijn om in een gemeente als Soest een andere plaats voor De Vriendschap te vinden. Bij naarstig zoeken zal best een plek gevonden kunnen worden, waar men niet die overlast zal bezorgen als aan de mensen aan de Nachte gaalweg, De heer SMITS zegt dat hij persoonlijk - hij spreekt dus niet namens zijn fractie - in de onderhavige kwestie heeft afgewogen het woongenot van de bewoners van de om liggende huizen en het genoegen en de ontspanning van een groep andere Soestenaars. Op grond daarvan en me de gelet op het feit dat er ter plaatse wat speelruimte moet zijn voor de kinderen, zal hij tegen het voorstel stemmen Hij is ook van mening dat er voor de duivensportvereni ging in het dorp wel een andere plek te vinden is. Er is een moeilijkheid; er is een bestemmingsplan voor het betrokken stuk grond, maar dat zou veranderd kun nen worden. Het is maar een klein hoekje en het zou nut tig zijn, als er hier wat speelruimte kwam, De heer VAN POPPELEN merkt op dat het begrijpelijk is dat mensen het niet prettig vinden, als er in hun omge ving iets wordt gebouwd. Daarom heeft spreker ook de bezwaren van de omwonenden tegen het onderhavige voorstel kunnen begrijpen. In sprekers fractie zijn deze bezwaren en is het standpunt van de commissie grondbe drijf en uitbreidingsplan ter zake besproken. Op dat mo ment was geen enkele fractie in genoemde commissie tegen het onderhavige voorstel, De fractie heeft overwo gen dat bij raadsbesluit indertijd op het betrokken gebied een bestemming is gelegd en dat in die geest moet wor den gehandeld, maar dat voor de omwonenden die voor zieningen moeten worden getroffen, waardoor toestan den, die kunnen leiden tot overlast, zoveel mogelijk be perkt blijven. Spreker zou daarom willen verzoeken of de betrokken wethouder nog eens een aantal punten van het hoe en het waarom uitvoerig toelicht. Hij is erover verheugd dat de kwestie van de feesten - dat wel een zwaartepunt is geweest bij de overwegingen in de diverse fracties - reeds zodanig is gewijzigd, dat zij tot een minimum zullen worden beperkt. Wanneer men tot diep in de nacht kan feesten, hetgeen op zich zelf niet zo bezwaarlijk behoeft te zijn, dan ontstaat de overlast mees tal, omdat men - al of niet met een borreltje op - met de claxon toeterend het terrein verlaat. Er zal dus voor moe ten worden zorg gedragen dat maar zeer incidenteel een vergunning tot het houden van feesten wordt gegeven. Er zal een volledige garantie moeten komen en voor een oplossing moeten worden gezorgd ten aanzien van die zaken, die op de hoorzitting naar voren zijn gekomen. De heer OLDENBOOM kan zich in grote trekken bij het betoog van de heer Van Poppeten aansluiten, Het is een moeilijke materie, ook al omdat men kennelijk niet pre cies weet wat een postduivenhoudersvereniging doet, Ter verduidelijking moge dienen dat spreker voor de tele visie heeft gezien, dat de duiven niet terugkeren naar het verzamelpunt, maar naar hun eigen hok. Hij heeft begre pen dat dit de gein is van een duivenhouder Het zal voor de heer Van Ee vreselijk interessant zijn om dit te weten. De heer VAN EE: Dank u wel. De heer DE GROOT zegt dat hij aanvankelijk nogal wat bezwaren had tegen het onderhavige voorstel. Door de wijziging in de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van het gebouwtje, die de voorzitter zoeven heeft voorge steld, is een van deze bezwaren weggenomen. De reste rende bezwaren zijn zo gering geworden, dat spreker zijn stem nu wel aan het voorstel zal kunnen geven. Spreker kent een aantal leden van de duivensportver- vereniging. Hij is ervan overtuigd dat deze mensen zich echt de moeite zullen getroosten, om te voorkomen dat aan de buurtbewoners hinder zal worden veroorzaakt Ook voor de bewoners van de Vinkenweg zal de oude spreuk gelden: De mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest, doch dat nimmer op komt dagen". Spreker verzoekt het college om een vergunning voor het 50

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 51