gens de bezwaren die overal elders ook zouden bestaan? Het is aan de raad om te beslissen De heer GRIFT verwondert zich erover dat mevrouw Wal- ter heeft gezegd, dat de raad besloten heeft dat het ge bruik van het bedoelde clubgebouw voor feesten beperkt zou moeten blijven tot maximaal eén keer per week Hij gelooft dat dit een voorstel van het college was en geen besluit van de raad. Is hier niet sprake van een vergis- sing? Het onderhavige terrein heeft een bestemming voor sport en spel. Er is een speeltuin geweest Een stuk van het terrein - dat begrensd wordt door de kleuterschool, de Vangrail en het gebouwtje van P V O - is door ge meentewerken voorbestemd om te worden verhard als parkeerplaats. Er zullen dan wel langparkeerders komen te staan Bij gemeentewerken liggen tekeningen om de binnen-terreintjes aan de Groen van Prinstererstraat, de Vinkenweg, de Nachtegaalweg, de Laanstraat en de Koekoekweg als kinderspeelplaatsen in te richten Op de desbetreffende hoorzitting heeft spreker gesteld dat dit aan de Vinkenweg overbodig was, omdat daar wonende moeders vijftig meter verderop een originele speeltuin hadden die door de speeltuinvereniging Ons Genoegen met een hele hoop centen - ook met steun van de ge meente voor elkaar was gemaakt en die door een oude heer werd gerund. Dat mevrouw Walter het over appeltjes pikken heeft ge had, vindt spreker niet zo'n punt. Dit zijn kwajongens streken die overal voorkomen Het is evenwel niet waar dat de jongens zo maar in andermans tuinen lopen Wel heeft spreker jongens van 15, 16 jaar achterna gerend die op de Prinses Marijkeschool het dak kapot liepen te trappen. Dat vond hij wel erg. Spreker kan zich moeilijk indenken dat er voor de post- duivenhoudersvereniging „De Vriendschap" geen ander stukje grond is te vinden Hij draagt deze vereniging ook een warm hart toe, maar hij geeft er de voorkeur aan dat het onderhavige terrein voor de kinderen behouden blijft, De wethouder mevrouw Walter stapt hier zo ge makkelijk overheen. Zij heeft opgemerkt dat men aan de Emmalaan nooit last heeft ondervonden van de postdui- venhoudersvereniging Als men echter alleen al denkt aan de doorgang over de Nachtegaalweg naar het indus trieterrein en de Biltseweg en in aanmerking neemt dat door dit clubgebouw extra verkeer zal worden aange trokken, dan is het duidelijk dat de situering van dit ge bouw niet bevorderlijk zal zijn voor de rust en veiligheid ter plaatse. De heer PIEREN is iets niet duidelijk Hij heeft een stuk, waarin staat dat burgemeester en wethouders het op 24 april 1969 ingekomen verzoek om vergunning tot het bouwen van een tweeklassige kleuterschool op het ter rein gelegen aan de Nachtegaalweg, overwegende dat het bouwplan in strijd is met het door de raad van de ge meente Soest dd. 17 april 1964 goedgekeurde bestem mingsplan - bij welk plan de grond ter plaatse bestemd werd voor sport en spel - niet kunnen verlenen Later werd ontheffing verleend en het gebouw toch neergezet Maar daarmede werd door burgemeester en wethouders in feite vastgesteld dat de kleuterschool er ook niet thuis hoorde, Spreker kan zich voorstellen dat de betrokken bewoners een beetje in de mist zijn geraakt door een wat onduidelijke gang van zaken Men weet dat spreker een groot voorstander is van sport en spel en van clubhuizen, maar dan dient men deze ge bouwen wel te zetten op een plaats waar dit mogelijk is. Hij kan van enige ervaring spreken ten aanzien van een gebouwtje dat ook nogal in een dorpskern staat: de de pendance in Soesterberg, Het is al heel wat keertjes ge beurd dat - en de heer Ebbers weet dit ook wel - spreker zaterdagsavonds door de politie van Soesterberg uit bed werd gebeld met het vriendelijke verzoek, om een feest je in de dependance te gaan beëindigen, omdat er zo ver schrikkelijk veel klachten van omwonenden kwamen. Spreker weet ook dat er over deze dependance een poli tierapport is verschenen met betrekking tot de bruiloften en partijtjes die daar werden gehouden. Dit gebouwtje is daarvoor wel geschikt, maar de mensen hadden er toch last van. Onlangs is over deze aangelegenheid in de wijk raad ook nog gesproken. Het stichtingsbestuur van het dorpshuis staat nu voor de vraag of het gebouwtje voor dergelijke feesten nog wel verhuurd moet worden. Het bestuur verkeert in de geluk kige omstandigheid dat er parkeerplaatsen konden wor den aangelegd. Het wil er bij spreker niet in dat er in Soest voor „De Vriendschap" geen ander plekje te vinden is, Hij weet niet hoe het met de twee postduivenhouders- verenigingen gesteld is in Soest. In het bedrijfsleven hoort men maar van fusies Misschien is er een mogelijkheid dat de twee postduivenhoudersverenigingen ook nog eens met een fusie komen, zodat zij samen gebruik kunnen maken van het gebouw aan de Schrikslaan. Wie weet wat er dan met het onderhavige gebouwtje gaat gebeuren Wellicht zal het des te meer verhuurd worden voor festi viteiten. Burgemeester en wethouders hebben in de erf pachtovereenkomst wel voorwaarden opgesteld, maar na verloop van tijd gaat het verwateren en gaat last voor de omwonenden ontstaan. De woorden van mevrouw Wal ter hebben de P.A.K,-fractie, helaas, niet kunnen over tuigen. De fractie blijft tegen het voorstel. Mevrouw ORANJE-ENTINK zegt dat ook zij haar stem niet aan het voorstel zal kunnen geven, Zij is er beslist niet van overtuigd dat - zo klein is de gemeente niet - er geen andere plaats voor het gebouwtje voor „De Vriend schap" kan worden gevonden. De heer VAN POPPELEN zegt dat mevrouw Walter toch wel enige opheldering in de kwestie heeft gebracht Een verontrustend punt was, dat er in de buurt met grote auto's zou worden gemanoeuvreerd voor het laden van de duiven. Hij heeft begrepen dat de duiven zullen wor den ingeladen op de Schrikslaan. De grote containers komen dus niet in de onderhavige buurt. Men was ook beducht voor waterongerief De wethouder heeft gesteld dat door de aanleg van riolering mogelijk wateroverlast zal worden voorkomen Spreker neemt aan dat deze belofte zal worden ingelost. Het meest doorslaggevend voor spreker is dat er op het betrokken terrein een bestemming ligt. Hij heeft zoéven reeds verteld dat het hem in dezen bevreemd heeft, dat de fracties die zich nu tegen het voorstel uitspreken, in de betrokken commissie daarvan niets hebben laten blij ken. Het zal goed zijn dat bepaalde commissievergade ringen openbaar worden. Dan spreekt men direct anders. Wanneer men bezig is een bepaald beleid uit te stippelen, dient men hierin consequent te zijn. Als men dit niet durft, dan vraagt hij zich in goede gemoede af: Waar gaan wij in Soest naar toe? Dan mag dit niet, dan mag dat niet, dan wordt de gemeenschap zo dood als een Ï>ier. Wanneer men tegen het voorstel stemt, moet natuur- ijk een compromis worden gezocht om elders in de ge meente dat gebouw te plaatsen. Daar komen dan ook weer bezwaren en zo kan men aan de gang blijven, met het gevolg dat men nergens is. Spreker wijst erop dat zijn fractie er wel pertinent tegen is, dat er maximaal eenmaal per week een feestavond in het gebouw mag worden gehouden. Dat zal het college 52

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 53