moeten terugnemen Een feest zal er maar zeer inciden teel mogen plaatsvinden Als het college dit toezegt, is de fractie - misschien op een enkele uitzondering na in gro te lijnen voor het voorstel Er zal nu eenmaal een beleid moeten worden gevoerd en er zullen daarbij nu eenmaal wel altijd slachtoffers vallen De wethouder mevrouw WALTER VAN DER TOGT wil eerst even iets rechtzetten. Spreekster heeft het punt van „maximaal eenmaal per week een feest" aangehaald met de brief, die in april van de buurtbewoners is inge komen, waarin zij verklaren dat zij wel akkoord gaan met het gebouwtje, maar niet met mogelijk feestgedruis, Zij meende dat deze voorwaarde in de commissie was ge steld, maar het is mogelijk dat dit alleen in het college ter sprake is gekomen Het is dus absoluut niet de be doeling om een feest eenmaal per week toe te staan. Maar de mogelijkheid moet er zijn dat de peuterschool 's morgens gebruik kan maken van dit gebouwtje. Dat houdt mede de voorwaarde in van het „verhuren aan der- De nieuwe kleuterschool is buiten de bebouwde grenzen gebouwd op het terrein voor sport en spel Vandaar dat er toen een procedure gevoerd moest worden, Hierna wordt het voorstel van burgemeester en wethou ders - met inachtneming van de door de voorzitter ge stelde wijziging in de pachtovereenkomst - in stemming gebracht en aangenomen met 17 tegen 6 stemmen. Voor gestemd hebben de leden: Ebbers, Logtenstein, mevrouw Alting-Ambrosius, Korte, Geerlings, De Groot, Oldenboom, Blaauw, mevrouw Walter Van der Togt, Van Poppelen, Dijkstra, Hoekstra, mevrouw Korthuis- Elion, De Haan, Verheus, Smit en Van Ee Tegen gestemd hebben de leden: mevrouw Oranje-En- tink, mevrouw Walma van der Molen-De Vries, Smits, Grift, Levinga en Pieren Mevrouw ORANJE-ENTINK Mijnheer de voorzitter, kunnen de betrokken buurtbewoners nog tegen dit raadsbesluit in appèl gaan? De VOORZITTER. Nee 67 Voorstel tot het verstrekken van een renteloze geldle ning aan de postduivenhoudersvereniging „De Vriend schap" te Soest ten behoeve van de financiering van een gedeelte van de bouwsom van een clubgebouw aan de Nachtegaalweg, Tevens zijn hierbij aan de orde de onder f genoemde in gekomen stukken van de heer J P C, Veldhuizen. Het voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen, waarbij de leden van de P.A.K -fractie op hun verzoek in de notulen de aanteke ning krijgen, dat zij geacht wensen te worden te hebben tegen gestemd De VOORZITTER sluit, te 23.38 uur de vergadering. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op 19 mei 1971. De secretaris, De voorzitter, den"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 54