4 selijk oor meegerekend, zodat de ontstane curves repre sentatief zijn voor een waarneming met het oor. In de tweede plaats is de windrichting van groot belang. Voor een technisch verantwoorde beoordeling dient er geduren de geruime tijd - onder wisselende omstandigheden - een aantal metingen te worden verricht Ook is de norm van 20 foon voor woonvertrekken op zich zelf discutabel De componenten waaruit het spectrum is opgebouwd be palen de mate waarin een bepaald geluid in meerdere of mindere mate hinderlijk is. In het onderwerpelijke geval blijken de tonen, waarvoor het menselijk gehoor het meest gevoelig is, in de meerderheid te zijn Tevens speelt de continuifeit een belangrijke rol Men is gedoemd het veroorzaakte lawaai 24 uur per dag, iedere dag weer, aan te horen, hetgeen voor een aantal mensen leidt tot een ernstige geestelijke belasting. Volgens de deskundigen is de meest waarschijnlijke oor zaak van het lawaai de te grote uitstroomsnelheid van de afgevoerde lucht door het afvoerkanaal. Een grotere ven tilator met een lagere snelheid zal zeker verbetering bren gen, doch zal in uitvoerbaarheid op constructieve bezwa ren stuiten. Het is zonder meer urgent dat de N.V. Euro woningen maatregelen neemt. De heer BLAAUW zegt evenals mevrouw VValma van der Molen kennis te hebben genomen van metingen die zijn verricht door een aantal deskundigen. Hij heeft de be trokkenen geadviseerd de meetresultaten'te zenden aan de gemeenteraad en aan het college van burgemeester en wethouders. De mensen worden blootgesteld aan een onafgebroken lawaai. De problemen liggen ook op medisch en psychisch terrein. Hoewel bepaalde aanvaardbare normen niet hele maal worden overschreden - helaas moet dat worden toe gegeven -, is reeds gebleken dat de gezondheid nadelig kan worden bei'nvloed door het onafgebroken lawaai; op de duur is er feitelijk sprake van een soort van brainwas hing. Vooral de mensen die bijzonder gevoelig zijn voor de geproduceerde tonen, kunnen groot nadeel ondervin den. Gelukkig heeft spreker niet zoveel last van het gepro duceerde lawaai, omdat hij de tonen - als gevolg van de lawaaierige omgeving waarin hij werkt - bijna niet meer ontvangt. Daaruit blijkt aan welke gevaren de mensen bloot staan, die dag in dag uit worden geconfronteerd met dat door de luchtverversingsinstallaties veroorzaakte lawaai. Het is bijzonder fijn dat de bewoners zelf de zaak aan de orde hebben gesteld en dat ter plaatse wonende deskundi gen zich hebben belast met het verrichten van metingen, waardoor het college een beter inzicht kan krijgen in de problematiek. In Amersfoort zijn door de N.V. Eurowoningen vrijwel identieke flatgebouwen neergezet. De bouwmaatschappij, die het ontstane ongerief ten zeerste betreurt, heeft in Amersfoort grotere ventilators geplaatst. Daaruit blijkt wel dat de in Soest geplaatste ventilators te klein zijn. Een te hoog toerental veroorzaakt het fluittoontje. Gro tere ventilators zullen dit euvel veel minder vertonen, Te hopen zij dat de N.V. Eurowoningen, o.a. door bemidde ling van het college, alsnog bereid is voorzieningen te tref fen. De heer OLDENBOOM vraagt of het gebruikelijk is dat voor privécorrespondentie wordt gebruik gemaakt van of ficieel briefpapier van de Tweede Kamer der Staten-Gene- raal. Zo neen, is er in het onderhavige geval dan wellicht sprake van het misbruik maken van rijkseigendom? Zo ja, vindt het college dan niet, dat op deze wijze verwar ring wordt geschapen? Spreker heeft tot zijn verbazing gezien dat de brief afkomstig was van de heer Van der Lek, waarschijnlijk een P.S P.-Kamerlid. De heer VAN POPPELEN meent dat het aanbeveling ver dient dat burgemeester en wethouders in een nota hun gedachten kenbaar maken over de door de heer Van der Lek bedoelde geluidshinder, In hoeverre heeft men bij de bouw van de betrokken woningen verzuimd eisen te stellen ten aanzien van de luchtverversingsinstallatie? Het verdient aanbeveling dat in de toekomst hogere eisen worden gesteld, opdat geluidshinder wordt voorkomen. In een nota kunnen burgemeester en wethouders hun bevin dingen uiteenzetten, terwijl zij tevens kunnen aangeven welke voorzieningen in nieuw te bouwen woningen moe ten worden getroffen om het thans gesignaleerde euvel te voorkomen. De wethouder mevrouw W ALTER-VAN DER TOGT zegt dat de N.V Eurowoningen er reeds zelf van over tuigd is dat een onjuist systeem is aangebracht in de Soester woningen; in Amersfoort wordt in identieke flat gebouwen een ander systeem toegepast. Het college heeft reeds contact gehad met de N V. Eurowoningen. De bouw maatschappij heeft beloofd om het in Soest ontstane euvel zo spoedig mogelijk te verhelpen. Dat is tot nog toe echter nog niet gebeurd, Daarom is het wellicht goed om in te gaan op de suggestie van de heer Pieren om het verzoek van de heer Van der Lek te steunen. Er is geen sprake van een tekortkoming tijdens de bouw. Het euvel heeft zich pas voorgedaan toen de installatie ging draaien De N.V Eurowoningen heeft, nadat was geconstateerd dat het in Soest toegepaste systeem niet deugdelijk is, dit nergens meer toegepast. Spreekster meent dan ook niet dat het noodzakelijk is om een no ta samen te stellen Een betere oplossing is het snel ver zenden door burgemeester en wethouders van een brief aan de N.V Eurowoningen met het verzoek zo spoedig mogelijk een ander systeem aan te brengen. Een derge lijke werkwijze zal efficiënter zijn dan het rapporteren aan de raad door middel van een nota. De VOORZITTER zegt niet te weten welke afspraken in Den Haag zijn gemaakt over het gebruiken van het briefpapier van de Tweede Kamer. Hij ontvangt wel eens meer correspondentie op briefpapier van de Twee de Kamer, maar hij kan zich niet herinneren of de brief dan door de afzender in diens kwaliteit als Kamerlid was gestuurd of als privé-persoon. Spreker heeft het idee dat er in Den Haag nogal erg veel papier voor de Kamerleden voorhanden ligt en dat er ook van de geboden gelegenheid in ruime mate gebruik wordt gemaakt. De heer LEVINGA merkt op dat de heer Van der Lek in derdaad lid is van de P.S.P. Spreker had gehoopt dat de heer Oldenboom dat wel zou weten. Met betrekking tot het stuk wordt hierna besloten over eenkomstig het voorstel van mevrouw Walter-Van der Togt de N.V, Eurowoningen te verzoeken zo spoedig mogelijk maatregelen te nemen, opdat een einde wordt gemaakt aan de geluidshinder. c. Brief van 1 november 1970 van een aantal bewoners van de Acacialaan en Kastanjelaan inzake de beplanting langs de spoorlijn aan de Kastanjelaan, met voorstel adres santen overeenkomstig de bij de stukken ter inzage geleg de concept-brief te berichten. Met betrekking tot dit stuk wordt besloten overeen komstig hetgeen daaromtrent door burgemeester en wet houders is voorgesteld, d. Brief dd. 26 november 1970 van het Waterleidingbe drijf Midden-Nederland, gericht aan het college van bur gemeester en wethouders inzake de fluoridering van het drinkwater. der geb Oo; aan gez val kor verl mir wor verk le in dier de n op k wel inge hoo| ven berg ten. mat< 1. ee zien ppg len 1 lijk r zijn. Jare) gravi afgra neer ter b

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 5