Voor het beveiligen van overwegen als de onderhavige bestaat er een landelijke prioriteitenlijst. Het plezierige van deze prioriteitenlijst is dat het verkeersaanbod kan worden gekwantificeerd door vaststelling van het zoge naamde verkeersmoment, dat wordt verkregen door ver menigvuldiging van het aantal treinen met het aantal auto's. Het aantal treinen dat de overweg passeert is vrij hoog, terwijl het aantal auto's zeer beperkt is. Spreker acht het beveiligen van de Molenstraat dan ook een aan zienlijk urgentere zaak, In de Molenstraat bestaat door het passeren van veel meer auto's een veel gevaarlijker situatie. Dat geldt voor meer overwegen in het land, bijv wanneer de overweg moet worden gepasseerd door klei ne kinderen. In dat geval is snelle realisering van de be veiliging noodzakelijk Spreker gelooft niet dat Soest er slecht opstaat bij de Ne derlandse Spoorwegen, Vanmiddag is hij nog eens nage gaan hoe de stand van zaken precies is, Hij meent te mogen stellen dat Soest behoorlijk in de prioriteit is te rechtgekomen, want de Nederlandse Spoorwegen is voornemens om in 1972 over te gaan tot beveiliging van de beide in het voorstel genoemde overwegen. Men is in zeer goed overleg met de gemeente bezig met het rege len van deze zaak. De Nederlandse Spoorwegen zal gaarne vernemen wie werknemers kan leveren die kunnen worden ingezet bij het beveiligen van overwegen. In de praktijk blijkt het buitengewoon moeilijk te zijn om aan mensen te komen die dit gespecialiseerde werk kunnen doen Het werk dient te geschieden in een bestaande beveiliging, waarbij men ontzettend goed moet uitkijken. Voordat iemand dat werk kan doen zijn er reeds jaren voorbij. Het is zeer moeilijk om voor deze tak van het bedrijf aan mensen te komen. Het personeelstekort is dan ook de hoofdoorzaak van de vertraging, want een goede wil en geld zijn aanwe zig. De grootste bottleneck wordt gevormd door de capa citeit en die is zeer moeilijk op te voeren De heer PIEREN zegt dat er tegenwoordig veel wordt gesproken over inspraak en openbaarheid. Na aanhoring van het betoog van de heer Jonker krijgt spreker echter sterk de indruk dat de gemeentelijke overheid maar wei nig inspraak heeft bij de Nederlandse Spoorwegen. De heer GEERLINGS zegt dat hij, wellicht tegen de ver wachting in, geenszins in zijn betoog zal laten blijken dat hij ook werkzaam is bij de Nederlandse Spoorwegen, Hij wil zich slechts beperken tot het stellen van een heel simpele vraag. Wat heeft mevrouw Walter precies afge sproken met de Nederlandse Spoorwegen? Welke datum is er genoemd? Is er inderdaad een afspraak? Zonder goede afspraak komt er natuurlijk niets van de zaak te recht. De heer DE GROOT zegt dat de fractie van Binding Rechts er bij het college op aandringt om bij de Neder landse Spoorwegen stappen te ondernemen, ten einde te bereiken dat niet- of niet voldoende beveiligde overwegen in de gemeente Soest worden voorzien van een goede beveiliging. Hij onderstreept van harte hetgeen de heer Van Poppelen heeft opgemerkt. De heer VAN POPPELEN meent dat het aanbeveling ver dient dat hij, voordat mevrouw Walter namens het col lege antwoordt, reageert op hetgeen is opgemerkt door de heer Jonker. Op het ogenblik is de raad van Soest bijeen Een bekend gezegde luidt: „Wiens brood ik eet, diens woord ik spreek". Spreker neemt het de heer Jonker dan ook hele maal niet kwalijk dat deze de Nederlandse Spoorwegen op een bepaalde manier wil verdedigen. Wanneer men uitgaat van de frequentie van het verkeer, dan is de prioriteit van de Molenstraat belangrijk groter dan de prioriteit van de overwegen in de polder. Maar daarom gaat het helemaal niet. Er is een afspraak tussen de agrariërs en de Nederlandse Spoorwegen. De agrariërs hebben afstand gedaan van hun particuliere overwegen, waarop de Nederlandse Spoorwegen heeft toegezegd dat er twee bewaakte overwegen zouden komen. Er behoeft geen datum te worden vastgelegd. Van een maatschappij als de N V, Nederlandse Spoorwegen mag men verwach ten dat zij haar afspraak nakomt en dat zij zal zorgen voor de beveiliging van de nieuwe overwegen. Het tekort aan personeel is een kwestie van beleid. De slagzin van de Nederlandse Spoorwegen is „vlug, veilig en goedkoop" Vlug rijden de treinen door de polder, veilig is het niet meer in de polder en omdat de N.V. Ne derlandse Spoorwegen goedkoop is, krijgt zij misschien geen personeel meer om opgeleid te worden voor de aan overwegen te verrichten werkzaamheden. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt dat het nog nauwelijks nodig is in te gaan op de ge maakte opmerkingen. De afspraak met de Nederlandse Spoorwegen dat de beide nieuwe overwegen zullen wor den beveiligd is op zich zelf reeds iets bijzonders, want op een betrekkelijk kort traject zullen vier bewaakte overwe gen worden aangelegd. De heer VAN POPPELEN: Dan moet u er ook bij zeg gen dat er in de twintig overwegen zijn verdwenen. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT: Er zijn 31 particuliere overwegen en twee onbewaakte openbare overwegen verdwenen, waarvoor twee onbe waakte openbare overwegen in de plaats komen, die te zijner tijd zullen worden beveiligd. Het is niet mogelijk de overweg in de Molenstraat, die in 1972 zal worden beveiligd, een hogere prioriteit te geven. De agrariërs moeten dan ook begrijpen dat het niet op korte termijn mogelijk is twee voor het gewone verkeer onbelangrijke spoorwegovergangen te beveiligen. Daarbij komt dat voor deze lijn de duurste beveiliging nodig is die de Nederlandse Spoorwegen kent, omdat er sprake is van een zeer frequent bereden traject over twee banen. Het kost alleen reeds een jaar voordat de materialen aan wezig zullen zijn. Er is bij de agrariërs beslist sprake van een misverstand, wanneer zij menen dat deze beveiliging op korte termijn zal worden aangebracht. Het staat in ieder geval wel vast dat de beide overwegen zullen wor den beveiligd. Wat het door de heer Pieren aangeroerde punt van de in spraak betreft zij opgemerkt dat de indruk bestaat dat de Nederlandse Spoorwegen tot vervelens toe inspraak krijgt van de hogere overheid, Spreekster zou ook niet weten wat er moet worden „ingesproken", want het ap paraat kan niet harder. Tot nu toe heeft de gemeente bijzonder nauwe contac ten onderhouden met de Nederlandse Spoorwegen. Spreek ster meent dat de wat nauwere relaties die bestaan niet ongunstig hebben gewerkt. De heer OLDENBOOM merkt op dat het hem verstandig lijkt dat de Nederlandse Spoorwegen met de grootste spoed de betrokken overwegen beveiligt, want daardoor zullen de moeilijkheden van drie leden van de raad in het vervolg wat worden verkleind. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 71 Voorstel tot het nemen van een besluit ten aanzien van de toetreding van de gemeenten Baarn, Bunschoten en Eemnes tot het Samenwerkingsorgaan Eemland. 72 Voorstel tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 1 van de „Zoneverordening Hinderwet" ten behoe- 60

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 61