waarden vaststelt. Een van de voorwaarden is dat de sportvelden in het tijdvak 1 juni - 15 augustus niet mo gen worden gebruikt. Hij meent dat de meeste sportvel den voor trainingsdoeleinden wel worden gebruikt in dat tijdvak door sportverenigingen, Het kan z.i. voor een school een handicap betekenen, wanneer er gedurende de hele maand juni geen gebruik kan worden gemaakt van het sportveld. Het verdient aan beveling dat de betrokken scholen, wanneer zij dat vra gen, ontheffing van het bepaalde kunnen krijgen voor de maand juni. De maand juni is een bij uitstek geschikte maand om de kinderen buiten sport te laten beoefenen. De heer BLAAUW vraagt of kan worden medegedeeld welke normen worden gehanteerd bij aanvragen voor meu bilair en machines (schrijfmachines, stencilmachines, re kenmachines etc.). Zijn de normen voor iedere school dezelfde? Het lijkt wel of er sprake is van een soort van rakketwerking, want iedereen vraagt maar aan en de ge meente schijnt niet nee te kunnen zeggen, Is het alleen de inspecteur die de noodzaak van de aanvragen beoor deelt of zijn er bepaalde vastgestelde normen? De wethouder DIJKSTRA merkt op dat het college geen verzoeken van schoolbesturen of schoolhoofden heeft gekregen over het gebruik van sportterreinen gedurende de maand juni. Hij zal nagaan of er inderdaad sprake is van een knelpunt waarin moet worden voorzien Hij begrijpt de gedachtengang van de heer Verheus De vraag van de heer Blaauw is begrijpelijk, want ogen schijnlijk is er sprake van een ondoorzichtige zaak. Er bestaan duidelijke normen, die in laatste instantie worden vastgesteld door het ministerie van onderwijs en weten schappen en in beroepszaken door de Kroon. Verder kan er gebruik worden gemaakt van afgeleide jurispruden tie in de vorm van de richtlijnen die de centrale besturen van het bijzonder onderwijs verstrekken aan hun plaatse lijke besturen. Daarnaast laten de gemeentebesturen zich leiden door de inspecteur. De normen zijn wellicht niet altijd duidelijk zichtbaar, maar zij zijn er bepaald wel. Men dient echter te beseffen dat deze normen als het ware van dag tot dag veranderen. In de korte tijd dat spre ker raadslid is, heeft hij reeds verscheidene normen zien verruimen en nieuwe normen zien invoeren. Een jaar of tien geleden stond men afwijzend tegenover zaken als te levisie, bandrecorder, wasmachines, naaimachines en stofzuigers. Vandaag de dag worden deze apparaten geac cepteerd. Wanneer het college een aanvraag binnen krijgt - hetzij van het openbaar, hetzij van het bijzonder onderwijs -, kan de betrokken afdeling onmiddellijk zeggen of het toegestaan is de aanvraag te honoreren. Wanneer er twij fel bestaat, wordt onmiddellijk in contact getreden met de inspecteur. In een enkel geval kan zich een verschil van inzicht voordoen, bijv. wanneer de raad een aanvraag niet goedkeurt (al dan niet op voorstel van het college), terwijl het schoolbestuur de aanvraag handhaaft. Op deze wijze wordt nieuwe jurisprudentie uitgelokt. De normen zijn glijdend. De maatschappelijke opvattin gen over het welzijn zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Dit geldt evenzeer voor de outillage van de scholen. Men vindt vandaag de dag iets heel gewoon, ter wijl men er tien tot twintig jaar geleden nog afwijzend tegenover stond. Voor het college zijn er concrete normen aanwezig. De wethouder DE HAAN merkt op dat de rustperiode voor de sportvelden is ingesteld in verband met het on derhoud van de velden; op dat moment kunnen ook de sportverenigingen geen gebruik maken van de velden, ook niet voor trainingen. De sportverenigingen kunnen in de ze periode alleen gebruik maken van half verharde velden, omdat op deze velden geen gras groeit. In bijzondere gevallen kan dispensatie worden verleend, bijv. wanneer de schoolvaardigheidsdag na 1 juni plaats vindt. Dan wordt er een sportcomplex aangewezen dat kan worden benut tot de datum waarop de schoolvaar digheidsdag plaatsvindt. In het algemeen is het niet gewenst om van die termijn 1 juni - 15 augustus af te wijken, omdat men nooit van tevoren kan bekijken hoe de natuur zich houdt. Heeft men te maken met een hele droge of met een hele natte periode? Ook de vraag of er veel of weinig werkzaamhe den aan een veld moeten worden verricht is van belang. Het staat een schoolbestuur of een schoolhoofd altijd vrij om in overleg te treden met de Sportstichting, waar bij kan worden gevraagd of er een uitzondering kan wor den gemaakt voor de maand juni. In deze maand vinden echter veel schoolreisjes plaats, terwijl ook de school- zwemmers afzwemmen. De behoefte aan sportterreinen is dan ook in de maand juni aanzienlijk minder dan in andere maanden. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 76 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de verdere ontwikkeling van de projectorga nisatie. De VOORZITTER stelt bij dit agendapunt tevens aan de orde: Brief d.d. 9 maart 1971 van de fractie van de V.V.D. in zake projectorganisatie, (Ingekomen stuk k). De VOORZITTER merkt op dat beide stukken zijn be handeld in een commissie ad hoe die akkoord gaat met hetgeen burgemeester en wethouders voorstellen. Beide stukken hangen zo nauw met elkaar samen, dat hij eigen lijk niet weet welk stuk hij het eerst moet laten behande len. Het lijkt het beste om eerst het antwoord op de brief van de V V.D.-fractie van 9 maart jl. te behandelen, hoe wel deze brief een uitvloeisel is van het voorstel van het college om een krediet beschikbaar te stellen. De brief van de V.V.D,-fractie gaat echter in op de gehele opbouw van de zaak. Burgemeester en wethouders stellen voor akkoord te gaan met hun uiteenzetting ten aanzien van het in de brief van de V.V.D.-fractie naar voren gebrachte. De heer GEERLINGS meent dat de voorzitter het moei lijker maakt dan nodig is. Ditmaal bevond zich aan de an dere kant van het gemeentebestuur een organisme dat heel snel heeft gereageerd; de opmerkingen en voorstel len van de V.V.D.-fractie zijn gekruist door bepaalde voorstellen van de zijde van het Raadgevend Bureau Be renschot. De fractie heeft tot haar genoegen nogal wat van haar ideeën teruggevonden in de voorstellen van het Raadgevend Bureau. Een en ander is de fractie thans duidelijker geworden. Zij is blij dat ook het Raadgevend Bureau Berenschot meent dat zijn advisering een aflopende zaak is. De fractie heeft niets tegen Berenschot - integendeel -, maar er zijn van die bureaus die de neiging hebben om zich voor eens en voor altijd als een zwam aan je te hechten. Dat is het Raadgevend Bureau Berenschot kennelijk niet van plan. Dat is verheugend. De V.V.D.-fractie is erkentelijk voor het feit dat de di recteur van gemeentewerken wat zinvoller is ingescha keld en dat de verhoudingen in het algemeen wat duide lijker zijn geworden. In het ontwikkelingsprogramma Soest worden na de be leidsgroep en de adviesgroep ook vermeld de raadscom missies. De raadscommissies treden op op de plaatsen 62

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 63