waar sterretjes staan op het ontwikkelingsprogramma. De fractie mist - om in Michelin-gids-termen te spreken - een organisme dat met twee sterren moet worden aange duid, nl, de gemeenteraad. De raadscommissies zullen on der meer optreden na de beleidsformulering (dat is nogal een punt) en de gekwantificeerde doelstellingen (dat is ook nogal een punt). Het is voorstelbaar dat de raadscom missies in een vriendelijk gesprek raken met de betrokken wethouder (of desnoods het gehele college), maar de frac tie zou graag zien dat er, waar mogelijk, besluiten worden genomen ten einde goed te keuren hetgeen tot dan toe is gebeurd en ten einde een stimulans te geven om het werk voort te zetten De V V D-fractie zou dan ook gaarne zien dat de gemeenteraad op de aangegeven momenten - en wellicht ook op andere momenten - optreedt en zijn werk doet. Het vorenstaande is eigenlijk nog het enige punt dat de fractie rest, voor het overige heeft zij geen bezwaar tegen verlening van het gevraagde krediet. De heer JONKER zegt dat hij nog de aandacht wil vragen voor een instantie met drie sterren, nl, de burgerij die toch ook met een en ander heeft te maken. Het opgezet te systeem heeft een beetje de neiging om te lijken op een soort van technocratische toestand, iets wat allemaal in onderling verband in elkaar sluit, maar waarbij het wat hinderlijk is wanneer er ook nog met de burgerij moet worden gesproken. Het doet spreker genoegen dat er in de opzet van Beren schot rekening is gehouden met de burgerij en dat het col lege met betrekking tot dit punt in de toelichting op het voorstel signaleert: „Een ander zeer belangrijk punt in deze opzet is het feit dat het ontwikkelingsproces steeds democratischer gaat worden en daarmede rekening moet worden gehouden (ter visie legging van plannen, hoorzittingen, voorlich tingsavonden e.d.)," Te hopen zij dat een en ander in de praktijk bevredigend zal uitpakken. De fractie waardeert de intentie in dezen, De VOORZITTER zegt dat er eigenlijk geen aanmerkin gen zijn gemaakt op het ontwikkelingsprogramma, waar in is neergelegd de structuur door het functioneren van interne en externe adviseurs met het dagelijks bestuur van de gemeente, zitting hebbende in de beleidsgroep. De beide woordvoerders hebben zich in hun betoog fei telijk afgevraagd op welke wijze thans verder zal worden gewerkt. Er zal geregeld overleg moeten plaatsvinden tus sen het dagelijks bestuur, dat van de continue gang van zaken op de hoogte is, de raadscommissies en de raad tijdens de officieuze bijeenkomsten. Deze gang van zaken is onderaan op het ontwikkelings programma een beetje schematisch - spreker zou bijna willen zeggen willekeurig, want er is feitelijk meer sprake van een gedachtenbepaling - met sterretjes aangegeven. Nu heeft de heer Geerlings opgemerkt dat het eerste ster retje wel erg laat aan bod komt De heer GEERLINGS: Dat heb ik niet gezegd of althans niet bedoeld te zeggen. De VOORZITTER: Ik heb begrepen dat u vond dat de raadscommissie te laat bij de ontwikkeling werd begre pen. De heer GEERLINGS: Veel eerder kan met. De VOORZITTER: Dan heb ik u verkeerd begrepen. De heer GEERLINGS: De raadscommissies worden in het ontwikkelingsprogramma zeer terecht ingeschakeld bij de beleidsformulering, De VOORZITTER: In het ontwikkelingsprogramma staat dat de raadscommissies voor de beleidsformulering wor den ingeschakeld Mevrouw ORANJE-ENTINK: Nee, er achter. De VOORZITTER: Ja, na de beleidsformulering. Voortgaande zegt spreker dat het na de beleidsformule ring het moment is om De heer PIEREN: Dat is in de commissie ad hoe ook dui delijk naar voren gekomen. De VOORZITTER: de materie met de raadscommis sies te bespreken. Het lijkt voorstelbaar dat men al wer kende de behoefte gevoelt om nog eens met de raads commissies te spreken. Uit het ontwikkelingsprogramma blijkt dat er op regelmatige tijden contact dient plaats te vinden met de raadscommissies. Wanneer dat zal zijn is op dit moment moeilijk te fixeren, belangrijk is dat dat contract - zoals thans ook gebeurt met alle overige plannen - regelmatig plaatsvindt. De kwestie van de inspraak van de bevolking staat ook aangegeven op het ontwikkelingsprogramma- Met deze inspraak zou volgens het schema een begin kunnen wor den gemaakt op de grens van september en oktober (spreker gelooft echter niet dat het mogelijk zal zijn de in het programma aangegeven maanden aan te houden), maar deze materie zal veel beter tijdens de rit kunnen worden beoordeeld. Op een bepaald moment zal men over zoveel gegevens beschikken, dat men meent dat het aanbeveling zal verdienen deze gegevens in ruimere kring bekend te maken. Op dat moment kan de gele genheid worden geboden aan de bevolking om haar me ning te geven over de totale materie, In de commissies kan worden gesproken over het moment van de inspraak. Het ontwikkelingsprogramma geeft schematisch aan welk programma in de komende maanden moet worden afgewerkt. De maand april is reeds bijna voorbij, maar men zit nog steeds in het vakje maart/april, zodat er reeds enige achterstand op het schema bestaat. Dat be tekent dat de betrokkenen hard aan de gang moeten. Gebleken is dat de raad met de opzet akkoord gaat. Er zal gezamenlijk overleg dienen plaats te vinden over het op de juiste momenten inschakelen van de raadscommis sies, het houden van een informele raadsvergadering en het inpassen van de inspraak. De heer GEERLINGS merkt op dat hem nog een puntje dwars zit. In de trits raadscommissies-informele raad- inspraak slaat de voorzitter - waarschijnlijk bewust - de officiële raadsvergadering over. Waarom eigenlijk? De VOORZITTER zegt dat hetgeen op het ontwikke lingsprogramma staat vermeld allemaal voorafgaat aan een officieel raadsbesluit. In de voorbereidingsfase wordt er onder meer met de raadscommissies gesproken om te voorkomen dat de raad aan het einde van een lange voor bereidingsfase helemaal niet meegaat met de gedachten die zijn ontwikkeld Iedere keer wordt gesondeerd of men het nog met elkaar eens is en of op de ingeslagen weg kan worden voortgegaan. Het uiteindelijke raadsbe sluit wordt pas in een veel later stadium genomen. Er is feitelijk sprake van een procedure die helemaal buiten de officiële gang van zaken omgaat. Wanneer men hele maal volgens de wet zou handelen, dan zouden het al leen maar burgemeester en wethouders zijn die aan het werk gaan en die na bijv. drie jaar met een voorstel ko men. Alle zaken met een lange adem worden in Soest be sproken in de raadscommissies en een informele raads vergadering om de materie met elkaar te kunnen bepra ten. De heer GEERLINGS: Er is derhalve sprake van een kwestie van wennen en kijken hoe het werkt, 63

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 64