investeringsplan in mei of juni kan worden tegemoet ge zien uiteraard bijzonder welkom. Eind mei beschikt de raad ook over meer zekerheid ten aanzien van een be paald bestemmingsplan. Ook deze omstandigheid pleit ervoor om de thans voorgestelde aankopen nog maar eni ge tijd op te schorten. Evenals de heer Geerlings zou spreker graag zien dat iets meer wordt verteld over de achtergronden en de ur gentie van de onder de nummers 78 en 80 vermelde voor stellen. Op voorstel 78 zal hij straks afzonderlijk terug komen. De VOORZITTER zegt zelf de urgentie van het onderha vige agendapunt te willen onderstrepen. Zoals bekend kampt het politiekorps met ruimtegebrek. Het politie bureau is bepaald veel te klein. Er is overwogen om bij het bureau een noodgebouw te plaatsen, maar er is maar weinig grond bij het bureau aanwezig, zodat er tal van moeilijkheden zouden ontstaan. Herhaaldelijk is in de raad gesteld dat het Soester politie korps te klein van omvang is. De gemeente is steeds maar gegroeid, terwijl het politiekorps niet is meegegroeid. Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van een hoognodige uitbreiding van het politiekorps. Het college heeft bericht ontvangen dat het korps per 1 januari 1972 met tien man kan worden uitgebreid. Deze uitbreiding kan reeds eerder ingaan. Burgemeester en wethouders hebben reeds reke ning gehouden met deze uitbreiding, want voor Soest zit ten er al vijf jonge mannen op de politieschool; in de loop van dit jaar zullen zij de school verlaten. Dat bete kent dat het ruimtegebrek nog groter en nog urgenter wordt. Café Verkerk biedt in de onmiddellijke omgeving van het huidige politiebureau een mogelijkheid om het ruimtegebrek te bestrijden, zodat er ook geen communi catiestoornissen binnen het korps behoeven op te treden. Dit café ligt met het oog op de toekomst op een alleron gelukkige plaats. Tot het moment dat de sanering ter plaatse zal worden uitgevoerd kan café Verkerk een uit komst bieden voor het politiebureau. Nu het eindelijk is gelukt het politiekorps een behoorlijke uitbreiding te geven, zou spreker willen pleiten voor het doen van de onder 78a voorgestelde aankoop. Met deze aankoop is wel een bedrag van ruim twee ton gemoeid, maar men dient te bedenken dat de politie op het ogen blik uitzonderlijk goedkoop is gehuisvest. Het politiebu reau is zo langzamerhand helemaal afgeschreven, zodat er nauwelijks nog iets behoeft te worden betaald aan ren te en aflossing. Het is dan ook wel verantwoord om enig geld uit te geven voor de huisvesting van de politie. Wan neer er nog ooit een nieuw politiebureau wordt gebouwd, dan zullen de bedragen voor rente en aflossing heel anders zijn dan de gemeente thans, met inbegrip van de kosten voor de uitbreiding, moet betalen. De wethouder EBBERS hoopt het toegezegde investe ringsplan in de maanden mei of juni te kunnen aanbieden. Dat investeringsplan bevat niet alles wat sommige raads leden menen, want in het investeringsplan zullen alleen de onrendabele zaken worden vermeld. Het uitbreidings- plan-Klaarwater zal men tevergeefs zoeken in het investe ringsplan, omdat voor de uitbreidingsplannen sluitende exploitatie-opzetten dienen te komen. Voorts zullen er in het investeringsplan wat algemene posten voorkomen die betrekking hebben op saneringen, maar op het ogen blik kan nog niet worden gezegd om welke zaken het al lemaal precies gaat. De financiering van het totaal benodigde bedrag zal na tuurlijk wel weer even op zich laten wachten. Gedeputeer de staten weten echter hoe moeilijk Soest zit. Op dit ogenblik bestaat de indruk dat de gemeente wat meer los kan krijgen, hoewel de heer Jonker reeds terecht wees op de laatste alinea van agendapunt 80. Het college van ge deputeerde staten is er echter van overtuigd dat de pro blemen van Soest groot zijn. Achter elkaar zijn er reeds een paar leningen losgekomen. De indruk bestaat dan ook dat gedeputeerde staten een klein beetje medelijden beginnen te krijgen met Soest. De heer VAN EE: Mag ik uit de woorden van de voorzit ter begrijpen dat de bouw van een nieuw politiebureau op de lange baan (dat wil zeggen heel ver weg) is gescho ven? De voorzitter heeft nl. gezegd: „Wanneer er nog ooit een nieuw politiebureau wordt ge bouwd". Is mijn veronderstelling juist? De VOORZITTER: Dat heb ik niet gezegd, wanneer ik het wel heb gezegd, dan slik ik die woorden onmiddellijk in. Voortgaande zegt spreker dat het nieuwe politiebureau in het centrum moet komen, evenals het raadhuis. Beide gebouwen, die duidelijk urgent zijn, kunnen op dit mo ment nog niet worden gebouwd. Dat betekent dat de tus senliggende periode moet worden overbrugd. Hoelang de te overbruggen periode zal zijn, hangt o.a. af van de mate waarin de gemeente financieringsmiddelen krijgt. De hui dige situatie is onhoudbaar, zodat er een noodoplossing moet worden gerealiseerd. Het pand dat burgemeester en wethouders thans voorstellen te kopen, moet te zijner tijd worden geamoveerd. Zolang het pand er nog staat kan het dienen als politiebureau, zodat het pand zijn geld opbrengt. Hoelang die tussenliggende periode zal duren, hangt af van het tijdstip waarop het centrum kan worden gerealiseerd en er financieringsmiddelen voor de bouw van een nieuw politiebureau beschikbaar worden ge steld, Op dit moment kan over deze aangelegenheid niet zo heel veel positiefs worden gezegd. Mevrouw ORANJE-ENTINK: Krijgt de politie nu een horecavergunning? De VOORZITTER: Daarnaar ben ik ook erg benieuwd. Mevrouw ORANJE-ENTINK: Ik vind het wel erg dat er helemaal geen cafeetjes meer overblijven in Soest. De heer BLAAUW zegt dat de opmerkingen van de voorzitter de zaak aanzienlijk hebben verduidelijkt. In de financiële commissie heeft spreker gesteld dat hij het pand ook te duur vond, maar op dit ogenblik wil hij niet terugkomen op deze kwestie. Na de gegeven toelichting bekruipt hem een benauwd ge voel. Er is reeds meermalen gesproken over het nieuwe stadhuis, het nieuwe politiebureau en andere in het stads centrum te realiseren nieuwe gebouwen. Voorlopig kan dat nieuwe stadscentrum nog niet worden gerealiseerd, waardoor er lapmiddelen moeten worden aangewend die in de krappe financiering van de gemeente behoorlijk gaan oplopen. Men denke in dit verband aan de trouw zaal, aan het onderhavige voorstel en er zullen nog wel meer zaken komen. Voordat de gemeente Soest aan het realiseren van haar stadscentrum toekomt, zouden die lapmiddelen wel eens in de miljoenen kunnen gaan lo pen, waardoor de afschrijvingen bijzonder hoog zullen zijn. Wellicht is het mogelijk om een goedkopere oplos sing te vinden, hoewel spreker die op dit moment niet kan aangeven. Hij zal zijn stem niet onthouden aan het onderhavige voorstel, maar vaststaat dat de gekozen oplossing bijzon der veel geld zal gaan kosten. De heer VAN POPPELEN merkt op dat hij een ander geluid wil laten horen. Tijdens verschillende begrotings behandelingen is het tekort aan manschappen van het po litiekorps aan de orde geweest. Hij meent dat men blij e 56

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 67