moet zijn met de toegestane uitbreiding van het aantal manschappen. Door deze uitbreiding zal het waarschijn lijk tijdens de drukke weekeinden mogelijk zijn meer manschappen in te zetten om het verkeer in betere banen te leiden, De VOORZITTER: Die uitbreiding is er nog niet De heer VAN POPPELEN: Nee, maar zij komt er wel. De VOORZITTER: Geleidelijk aan. Voortgaande zegt spreker dat er feitelijk sprake is van verdrietige uitgaven, men zou kunnen spreken over „kos ten op het sterfhuis". Nogmaals zij echter opgemerkt dat het huidige politiebureau de gemeente heel weinig geld kost. Het pand van Verkerk zou de gemeente altijd geld hebben gekost, want zoals het er thans staat kan het in de toekomst niet blijven Daarom komt het de gemeente goed uit dat dit pand voorlopig dienst kan doen als politiebureau. Alle kosten die moeten worden gemaakt omdat de defi nitieve oplossing nog niet kan worden gerealiseerd, zijn verdrietig. Dat geldt ook voor de ijzeren loodsen die ach ter het politiebureau zijn neergezet; in dat geval kan zelfs worden gesproken van weggegooid geld, want wanneer de politie ter plaatse vertrekt heeft men helemaal niets meer aan die loodsen. De heer OLDENBOOM: Een nieuw politiebureau zal aan rente en aflossing in een jaar ongeveer kosten hetgeen de gemeente thans kwijt is met de aankoop van het onder havige pand, zodat het helemaal niet zo erg is wat er thans gebeurt. De VOORZITTER: Maar wij passen altijd erg op de kleintjes. De heer OLDENBOOM: U houdt er nog f. 40.000,-- aan over! Mevrouw ORANJE-ENTINK: Niet eens genoeg voor een schooltje. Het voorstel wordt, met vaststelling van de desbetreffen de begrotingswijziging, zonder hoofdelijke stemming aangenomen. b. de Kolonieweg van S. Tschur. De VOORZITTER deelt mede dat van de financiële commissie de volgende opmerking is ingekomen: „De financiële commissie kan zich met dit voorstel verenigen. Drie leden behouden zich hun stem voor." De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt dat de Kolonieweg te zijner tijd zal moeten worden verbreed in verband met de aansluiting van Soest-Zuid op de Engweg en de ontsluiting van het centrum. De heer Tschur, wetende dat hij op de schopstoel zit, kan een ander pand kopen. Hij heeft de gemeente daarop het onderhavige pand aangeboden. De gemeente zou de heer Tschur duperen, wanneer het pand niet zou wor den aangekocht. Bovendien dupeert de gemeente ook zich zelf, want in een later stadium zou de gemeente het pand waarschijnlijk aanzienlijk duurder moeten kopen. Op dat moment zal het college waarschijnlijk worden verweten dat het pand in een eerder stadium had moeten worden gekocht. Het voorstel wordt, met vaststelling van de desbetreffen de begrotingswijziging, zonder hoofdelijke stemming aan genomen. c. de Molenstraat van W.H. van Dijk. De VOORZITTER deelt mede dat van de financiële com missie de volgende opmerking is ingekomen: „De finan ciële commissie kan zich met dit voorstel verenigen. Drie leden behouden zich hun stem voor." De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt dat in de toelichting staat vermeld dat de aankoop van het pand nodig is in verband met de realisering van het uitbreidingsplan Kerckenlandt. De grond zal worden ingebracht in het grondbedrijf en zal er te zijner tijd weer uitkomen. De heer JONKER: Mevrouw Walter zegt „staat vermeld in het voorstel". Waar staat dat dan? De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT: In het taxatierapport dat bij de stukken is gevoegd. De heer JONKER: Ik verzoek om in de toelichting bij een voorstel consequent te vermelden voor welk bestem mingsplan een bepaalde aankoop is bedoeld. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT: In de toelichting staat een en ander wat algemener ver meld, maar in het taxatierapport staat vermeld dat de aankoop van het pand nodig is in verband met de reali sering van het plan Kerckenlandt. De heer JONKER: Ik neem aan dat het niet bezwaarlijk is om in het vervolg een dergelijke zinsnede ook in de toelichting te vermelden. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT: Nee. Het voorstel wordt, met vaststelling van de desbetref fende begrotingswijziging, zonder hoofdelijke stemming aangenomen, d. de Amersfoortsestraat van C. Top. De VOORZITTER deelt mede dat van de financiële commissie de volgende opmerking is ingekomen: „De financiële commissie kan zich met dit voorstel verenigen. Drie leden behouden zich hun stem voor." De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt dat uit het tekeningetje blijkt dat de gemeente in het bezit dient te zijn van dit pand in verband met de noodzakelijke reconstructie van de Kampweg. Deze re constructie is noodzakelijk in verband met het feit dat de Veldmaarschalk Montgomeryweg de hoofdontsluiting zal worden voor Soesterberg, De Veldmaarschalk Mont gomeryweg zal dan, met lichten beveiligd, de enige aan sluiting geven op de omgelegde rijksweg. Deze omstan digheid maakt het nodig de Kampweg, die een verlengde is van de Veldmaarschalk Montgomeryweg, te verbreden, zodat het thans aan te kopen pand moet worden geamo- veerd. Het voorstel wordt, met inachtneming van de desbetref fende begrotingswijziging, zonder hoofdelijke stemming aangenomen. e. de Waldeck Pyrmontlaan van J.J. Hoogervorst. De VOORZITTER deelt mede dat van de financiële com missie de volgende opmerking is ingekomen: „De finan ciële commissie kan zich met dit voorstel verenigen met uitzondering van twee leden, die tegen dit voorstel zijn en één lid, dat zich zijn stem voorbehoudt." De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT meent dat het duidelijk is waarvoor de aankoop van het onderhavige pand dient, daarom ook hebben twee leden van de financiële commissie zich tegen dit voorstel ge kant. De heer JONKER merkt op dat de onderhavige aankoop dient voor de bekende weg over de Eng. De fractie heeft in het verleden bij een aankoop als de onderhavige steeds gekeken naar het geval zelf. Wanneer het ging om iemand die een ander huis had gekocht en daarom uit het thans door hem bewoonde pand wilde, dan heeft de fractie steeds gesteld dat de gemeente het 67

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 68